Rumak: Lech może grać lepiej niż w ostatnich potyczkach

Rumak: Lech może grać lepiej niż w ostatnich potyczkach

Tren­er Lecha  Poz­nań Mar­iusz Rumak  na kon­fer­encji pra­sowej poprzedza­jącej piątkowe star­cie z poz­na­ni­aków z Wisła Kraków przyz­nał, że liga  wchodzi ter­az  w ostat­nią decy­du­jącą o tytule Mis­trza Pol­s­ki fazę i rywal­iza­c­ja zapowia­da się bard­zo emocjonu­ją­co. Piątkowy mecz w opinii szkole­niow­ca „Kole­jorza” nie będzie najłatwiejszym spotkaniem mimo ogrom­nych prob­lemów kadrowych „Białej Gwiazdy”.

Tren­er Mar­iusz Rumak pytany czy już widzi plusy reformy roz­gry­wek przyz­nał, że nie ma to więk­szego znaczenia  oraz jego zespół ie czu­je więk­szego ciśnienia związanego z rundą finałową Ekstrak­lasy — Bez wzglę­du na ksz­tałt roz­gry­wek zawsze decy­du­jące było osiem, dziesięć ostat­nich kole­jek. Ter­az będzie zapewne podob­nie. Czy ciśnie­nie wzrosło? Myślę, że nie. Każde spotkanie jest ważne i każde niesie ze sobą duży ładunek napię­cia. Nic się w tej materii nie zmienia.

 W ostat­nim cza­sie for­ma Lecha jest bard­zo wyso­ka. Wielu ekspertów uważa, że wręcz szczy­towa i „ Kole­jorz” już się wspiął na wyżyny swoich umiejęt­noś­ci.  - Dys­pozy­c­ja jest wery­fikowana poprzez mecze, zatem odpowiedź na to pytanie poz­namy w piątkowy wieczór. Wtedy przekon­amy się jak wpłynęła na nas prz­er­wa w roz­gry­wkach. Nie sądzę jed­nak, byśmy mogli ter­az mówić o szczy­cie formy. Jestem zda­nia, że Lech może grać lep­iej niż w ostat­nich poty­czkach — zaz­naczył trener.

Na inau­gu­rację play-offów w piątkowy wieczór Lech zmierzy się przy Buł­garskiej z Wisła Kraków. Druży­na dowod­zona przez tren­era Fran­cisz­ka Smudę ma ogromne prob­le­my kadrowe i jest przetrze­biona przez kon­tuz­je. Czy opiekun poz­na­ni­aków widzi w tym jak­iś plus i spodziewa się łatwego meczu? — Każdy ma moment pró­by. Nam zdarzył się taki latem 2013 roku, gdy też borykaliśmy się z uraza­mi. Jakoś staral­iśmy się to wszys­tko poukładać. Kłopo­ty Białej Gwiazdy mnie nie doty­czą, więc nie chcę się nad nimi roz­wodz­ić. Cieszę się, że my aż tylu absencji nie mamy, choć na pewno zauważal­ny będzie brak Bar­ry’ego Dou­glasa. To, że Wisła prze­grała ostat­nie cztery spotka­nia nie ma tu żad­nego znaczenia oraz nie wpły­wa na sposób w jaki będzie funkcjonować jutro pod­czas meczu. W swoich szere­gach ma na pewno dobrych piłkarzy. Z jed­nym z nich pra­cow­ałem (Semir Stil­ić- przyp.red.) i uważam, ze to jest jeden z najlepiej wyszkolonych piłkarzy z jakim pra­cow­ałem. Dlat­ego musimy się wys­trze­gać indy­wid­u­al­noś­ci Wisły szczegól­nie w przed­niej for­ma­cji. Jed­nak jest tak, że drużyny cemen­tu­ją się w trud­nych momen­tach i na bazie charak­teru ci piłkarze, którzy dosta­ją mniej szans mogą zagrać wielkie spotkanie.

Poz­na­ni­a­cy mają znowu prob­lem z obsadze­niem lewej obrony gdyż nom­i­nal­ni lewi obroń­cy  jaki­mi są Luis Hen­riquez i Bar­ry Dou­glas są kon­tuzjowani. Tren­er Rumak zazwyczaj na kon­fer­enc­jach pra­sowych nie zdradza kto w takiej sytu­acji zastąpi kon­tuzjowanych. Jed­nak wczo­raj zro­bił wyjątek i uchylił rąb­ka tajem­ni­cy — Na lewej obronie zagra Hubert Wołąkiewicz lub Tomasz Kędzio­ra. Innych opcji nie biorę pod uwagę. Absenc­je Hen­riqueza i Dou­glasa nie są jedyny­mi w szere­gach wicemistrza Pol­s­ki. Na boisku zabraknie też Vojo Ubi­pari­pa, Keb­by Ceesaya i Manuela Arboledy. Zdol­ny do gry jest Jas­min Burić, ale on wys­tąpi w sobot­nim poje­dynku rez­erw z Polonią Śro­da Wlk. — wyjaśnił Rumak.

W ostat­nim meczu sparingowym Lecha  z Warta Poz­nań ze świet­nej strony pokazał się Day­lon Claasen, który zdobył dwie bram­ki i wypra­cow­ał trze­cią. Jed­nak w poje­dynkach o stawkę reprezen­tant RPA zawodzi — Ten zawod­nik solid­nie spisy­wał się w okre­sie przy­go­towaw­czym. Ter­az potwierdz­ił wysoką dys­pozy­cję i nie wyk­luczam, że w star­ciu z Wisłą dostanie szan­sę. Musi udowod­nić, że jego moc­ną stroną są nie tylko sparin­gi. Zostało sie­dem spotkań i dla Day­lona będzie to okaz­ja, by wywal­czyć miejsce w składzie. Nie sądzę, żeby to była kwes­t­ia presji w meczu os stawkę jak to niek­tórzy dzi­en­nikarze uważa­ją. To prze­cież reprezen­tant RPA, który miał okazję grać prze­ci­wko Brazylii. Nie jest też młodym piłkarzem. Na jego kłopo­ty wpły­wał szereg czyn­ników, m. in. niezbyt dobrze wchodz­ił w mecze. Jed­nak na pewno sobie z tym poradzi — stwierdz­ił trener.

Jak już zostało wcześniej wspom­ni­ane w szere­gach Wisły wys­tępu­je były gracz Lecha Semir Stlić. Jest to zawod­nik, który sam potrafi rozstrzygnąć losy spotka­nia na korzyść swo­jego zespołu. Czy zatem jest w  stanie upoko­rzyć swo­jego byłego pra­co­daw­ce oraz czy „Kole­jorz” szyku­je jakieś indy­wid­u­alne krycie dla Boś­ni­a­ka? -To fak­ty­cznie może być jeden z kluc­zowych graczy Białej Gwiazdy, mogą­cy przesądz­ić o wyniku rywal­iza­cji. Nie zamierza­my jed­nak nastaw­iać się na jego zatrzy­manie w jak­iś szczegól­ny sposób. Nigdy nie sto­su­je­my indy­wid­u­al­nego krycia najlep­szych piłkarzy rywali i ter­az też nie zde­cy­du­je­my się na takie rozwiązanie. Nie oznacza to oczy­wiś­cie, że zamierza­my dać Semi­rowi swo­bodę. Sporo moich podopiecznych dobrze zna jego umiejęt­noś­ci i będzie wiedzi­ało jak go pow­strzymy­wać. To kwes­t­ia odpowied­niego prze­suwa­nia się na boisku — sko­men­tował tren­er Rumak.

Tem­atem kończą­cym kon­fer­encję był tem­at budzącej kon­trow­er­sję decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego pana Pio­tra Flor­ka o zamknię­ciu na ten mecz „Kotła”  czyli try­buny zaj­mowanej przez najzagorzal­szych fanów „Kole­jorza” ( jest to kara za odpale­nie pirotech­ni­ki na meczu z Jagiel­lonią Białys­tok – przyp.red.). Co na ten tem­at uważa tren­er wicemistrzów  Pol­s­ki — Zawód piłkarza i tren­era ma sens tylko wtedy, gdy oglą­da­ją nas ludzie. Moment, gdy na wszys­t­kich try­bunach nie mogą zasiąść kibice jest smut­ny. Nie chcę się jed­nak odnosić do decyzji woje­w­ody. Wierzę, że w fazie finałowej kibice będą­cy dwu­nastym zawod­nikiem nas poniosą, dodadzą ani­muszu i pomogą odnosić zwycięst­wa. Robimy wszys­tko, aby swo­ją grą przy­ciągnąć pub­liczność. Chce­my grać wid­owiskowo, strze­lać bram­ki i wal­czyć o każdy metr boiska, bo na to kibice zasługu­ją. Liczę, że trzy otwarte try­buny będą zapełnione i ludzie, którzy zjaw­ia­ją się na try­bunach będą mówili, że dobrze spędzili swój czas — kończy tren­er Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Legia Warszawa - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Piast Gliwice - Wisła Kraków

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/05/2021 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress