Rumak: Lech może grać lepiej niż w ostatnich potyczkach

Rumak: Lech może grać lepiej niż w ostatnich potyczkach

Tren­er Lecha  Poz­nań Mar­iusz Rumak  na kon­fer­encji pra­sowej poprzedza­jącej piątkowe star­cie z poz­na­ni­aków z Wisła Kraków przyz­nał, że liga  wchodzi ter­az  w ostat­nią decy­du­jącą o tytule Mis­trza Pol­s­ki fazę i rywal­iza­c­ja zapowia­da się bard­zo emocjonu­ją­co. Piątkowy mecz w opinii szkole­niow­ca „Kole­jorza” nie będzie najłatwiejszym spotkaniem mimo ogrom­nych prob­lemów kadrowych „Białej Gwiazdy”.

Tren­er Mar­iusz Rumak pytany czy już widzi plusy reformy roz­gry­wek przyz­nał, że nie ma to więk­szego znaczenia  oraz jego zespół ie czu­je więk­szego ciśnienia związanego z rundą finałową Ekstrak­lasy — Bez wzglę­du na ksz­tałt roz­gry­wek zawsze decy­du­jące było osiem, dziesięć ostat­nich kole­jek. Ter­az będzie zapewne podob­nie. Czy ciśnie­nie wzrosło? Myślę, że nie. Każde spotkanie jest ważne i każde niesie ze sobą duży ładunek napię­cia. Nic się w tej materii nie zmienia.

 W ostat­nim cza­sie for­ma Lecha jest bard­zo wyso­ka. Wielu ekspertów uważa, że wręcz szczy­towa i „ Kole­jorz” już się wspiął na wyżyny swoich umiejęt­noś­ci.  - Dys­pozy­c­ja jest wery­fikowana poprzez mecze, zatem odpowiedź na to pytanie poz­namy w piątkowy wieczór. Wtedy przekon­amy się jak wpłynęła na nas prz­er­wa w roz­gry­wkach. Nie sądzę jed­nak, byśmy mogli ter­az mówić o szczy­cie formy. Jestem zda­nia, że Lech może grać lep­iej niż w ostat­nich poty­czkach — zaz­naczył trener.

Na inau­gu­rację play-offów w piątkowy wieczór Lech zmierzy się przy Buł­garskiej z Wisła Kraków. Druży­na dowod­zona przez tren­era Fran­cisz­ka Smudę ma ogromne prob­le­my kadrowe i jest przetrze­biona przez kon­tuz­je. Czy opiekun poz­na­ni­aków widzi w tym jak­iś plus i spodziewa się łatwego meczu? — Każdy ma moment pró­by. Nam zdarzył się taki latem 2013 roku, gdy też borykaliśmy się z uraza­mi. Jakoś staral­iśmy się to wszys­tko poukładać. Kłopo­ty Białej Gwiazdy mnie nie doty­czą, więc nie chcę się nad nimi roz­wodz­ić. Cieszę się, że my aż tylu absencji nie mamy, choć na pewno zauważal­ny będzie brak Bar­ry’ego Dou­glasa. To, że Wisła prze­grała ostat­nie cztery spotka­nia nie ma tu żad­nego znaczenia oraz nie wpły­wa na sposób w jaki będzie funkcjonować jutro pod­czas meczu. W swoich szere­gach ma na pewno dobrych piłkarzy. Z jed­nym z nich pra­cow­ałem (Semir Stil­ić- przyp.red.) i uważam, ze to jest jeden z najlepiej wyszkolonych piłkarzy z jakim pra­cow­ałem. Dlat­ego musimy się wys­trze­gać indy­wid­u­al­noś­ci Wisły szczegól­nie w przed­niej for­ma­cji. Jed­nak jest tak, że drużyny cemen­tu­ją się w trud­nych momen­tach i na bazie charak­teru ci piłkarze, którzy dosta­ją mniej szans mogą zagrać wielkie spotkanie.

Poz­na­ni­a­cy mają znowu prob­lem z obsadze­niem lewej obrony gdyż nom­i­nal­ni lewi obroń­cy  jaki­mi są Luis Hen­riquez i Bar­ry Dou­glas są kon­tuzjowani. Tren­er Rumak zazwyczaj na kon­fer­enc­jach pra­sowych nie zdradza kto w takiej sytu­acji zastąpi kon­tuzjowanych. Jed­nak wczo­raj zro­bił wyjątek i uchylił rąb­ka tajem­ni­cy — Na lewej obronie zagra Hubert Wołąkiewicz lub Tomasz Kędzio­ra. Innych opcji nie biorę pod uwagę. Absenc­je Hen­riqueza i Dou­glasa nie są jedyny­mi w szere­gach wicemistrza Pol­s­ki. Na boisku zabraknie też Vojo Ubi­pari­pa, Keb­by Ceesaya i Manuela Arboledy. Zdol­ny do gry jest Jas­min Burić, ale on wys­tąpi w sobot­nim poje­dynku rez­erw z Polonią Śro­da Wlk. — wyjaśnił Rumak.

W ostat­nim meczu sparingowym Lecha  z Warta Poz­nań ze świet­nej strony pokazał się Day­lon Claasen, który zdobył dwie bram­ki i wypra­cow­ał trze­cią. Jed­nak w poje­dynkach o stawkę reprezen­tant RPA zawodzi — Ten zawod­nik solid­nie spisy­wał się w okre­sie przy­go­towaw­czym. Ter­az potwierdz­ił wysoką dys­pozy­cję i nie wyk­luczam, że w star­ciu z Wisłą dostanie szan­sę. Musi udowod­nić, że jego moc­ną stroną są nie tylko sparin­gi. Zostało sie­dem spotkań i dla Day­lona będzie to okaz­ja, by wywal­czyć miejsce w składzie. Nie sądzę, żeby to była kwes­t­ia presji w meczu os stawkę jak to niek­tórzy dzi­en­nikarze uważa­ją. To prze­cież reprezen­tant RPA, który miał okazję grać prze­ci­wko Brazylii. Nie jest też młodym piłkarzem. Na jego kłopo­ty wpły­wał szereg czyn­ników, m. in. niezbyt dobrze wchodz­ił w mecze. Jed­nak na pewno sobie z tym poradzi — stwierdz­ił trener.

Jak już zostało wcześniej wspom­ni­ane w szere­gach Wisły wys­tępu­je były gracz Lecha Semir Stlić. Jest to zawod­nik, który sam potrafi rozstrzygnąć losy spotka­nia na korzyść swo­jego zespołu. Czy zatem jest w  stanie upoko­rzyć swo­jego byłego pra­co­daw­ce oraz czy „Kole­jorz” szyku­je jakieś indy­wid­u­alne krycie dla Boś­ni­a­ka? -To fak­ty­cznie może być jeden z kluc­zowych graczy Białej Gwiazdy, mogą­cy przesądz­ić o wyniku rywal­iza­cji. Nie zamierza­my jed­nak nastaw­iać się na jego zatrzy­manie w jak­iś szczegól­ny sposób. Nigdy nie sto­su­je­my indy­wid­u­al­nego krycia najlep­szych piłkarzy rywali i ter­az też nie zde­cy­du­je­my się na takie rozwiązanie. Nie oznacza to oczy­wiś­cie, że zamierza­my dać Semi­rowi swo­bodę. Sporo moich podopiecznych dobrze zna jego umiejęt­noś­ci i będzie wiedzi­ało jak go pow­strzymy­wać. To kwes­t­ia odpowied­niego prze­suwa­nia się na boisku — sko­men­tował tren­er Rumak.

Tem­atem kończą­cym kon­fer­encję był tem­at budzącej kon­trow­er­sję decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego pana Pio­tra Flor­ka o zamknię­ciu na ten mecz „Kotła”  czyli try­buny zaj­mowanej przez najzagorzal­szych fanów „Kole­jorza” ( jest to kara za odpale­nie pirotech­ni­ki na meczu z Jagiel­lonią Białys­tok – przyp.red.). Co na ten tem­at uważa tren­er wicemistrzów  Pol­s­ki — Zawód piłkarza i tren­era ma sens tylko wtedy, gdy oglą­da­ją nas ludzie. Moment, gdy na wszys­t­kich try­bunach nie mogą zasiąść kibice jest smut­ny. Nie chcę się jed­nak odnosić do decyzji woje­w­ody. Wierzę, że w fazie finałowej kibice będą­cy dwu­nastym zawod­nikiem nas poniosą, dodadzą ani­muszu i pomogą odnosić zwycięst­wa. Robimy wszys­tko, aby swo­ją grą przy­ciągnąć pub­liczność. Chce­my grać wid­owiskowo, strze­lać bram­ki i wal­czyć o każdy metr boiska, bo na to kibice zasługu­ją. Liczę, że trzy otwarte try­buny będą zapełnione i ludzie, którzy zjaw­ia­ją się na try­bunach będą mówili, że dobrze spędzili swój czas — kończy tren­er Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.