28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.56min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

STS Sponsorem Premium Lecha na 3 lata

<span class="caps">STS</span> Sponsorem Premium Lecha na 3 lata

1 lip­ca bieg rozpocznie nowa umowa spon­sors­ka z STS — najwięk­szym pol­skim buk­macherem, który od 2013 roku współpracu­je i wspiera Lecha Poz­nań. Logo­typ tego wielo­let­niego part­nera Klubu trafi na spo­den­ki mec­zowe I drużyny, a buk­mach­er zys­ka tytuł Spon­so­ra Pre­mi­um. Porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wało przez kole­jne 3 lata. 

 

- To dla nas powód do dumy, że współpra­ca ze spon­sorem jest kon­tyn­uowana tak dłu­go - mówi prezes Lecha, Karol Klim­czak. — W 2020 roku upłynie 7 lat od momen­tu rozpoczę­cia współpra­cy, a nikt z nas nie zakła­da, że to będzie koniec wspól­nych dzi­ałań. Przeżyliśmy razem wzlo­ty i upad­ki, jesteśmy ze sobą na dobre i złe. W pol­skim sporcie nasze dzi­ała­nia mogą być wzorowym przykła­dem dla innych.

STS to zaan­gażowany spon­sor, którego akty­wność zde­cy­dowanie wykracza pon­ad ekspozy­cję logo­ty­pu. Buk­mach­er — wspól­nie z kibi­ca­mi i Lechem Poz­nań — zre­al­i­zował i wsparł wiele unika­towych pro­jek­tów, jak oglą­danie meczu z Piastem Gli­wice na telebimie przed INEA Sta­dionem, koloru­je­MY, czy Koszul­ka na Basel. Ostat­nią tego typu akcją było pojaw­ie­nie się na stro­jach piłkarzy pod­czas meczu z Ruchem Chorzów logo Fun­dacji Sport Two­ją Szan­są, która wspiera utal­en­towanych sportow­ców. Dochód z licy­tacji tych unika­towych koszulek poz­wolił na pomoc podopiecznym orga­ni­za­cji dobroczynnej.

- Za nami pon­ad cztery lata owoc­nej współpra­cy. W tym okre­sie Klub wykazy­wał się pro­fesjon­al­izmem w bieżącej obsłudze spon­sorskiej. Tym bardziej cieszymy się, że będziemy nadal dzi­ałać wspól­nie. Planu­je­my w dal­szym ciągu wspier­ać Lecha oraz inicjować i real­i­zować kole­jne przed­sięwz­ię­cia skierowane do kibiców. Nowa for­muła współpra­cy jest częś­cią dłu­go­falowej strate­gii real­i­zowanej przez fir­mę — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

W ramach umowy mate­ri­ały pro­mu­jące buk­machera pojaw­ią się również pod­czas meczów na INEA Sta­dion­ie oraz na stron­ie inter­ne­towej, a także w medi­ach społecznoś­ciowych klubu. Pon­ad­to logo STS pojawi się na ban­dach stałych i LED oraz ściankach prasowych.

Buk­mach­er w ostat­nich lat­ach prowadz­ił cieszące się dużym powodze­niem akc­je skierowane do kibiców Lecha Poz­nań, w których do zdoby­cia były liczne nagrody związane z Kole­jorzem — m.in. zaproszenia do loży STS, bile­ty na mecze, koszul­ki mec­zowe z pod­pisa­mi zawod­ników czy gadże­ty klubowe. Spon­sor przy okazji meczów roz­gry­wanych w Poz­na­niu orga­ni­zował również spec­jal­ną stre­fę kibi­ca wyposażoną w liczne atrakc­je. Wszys­tkie te akty­wnoś­ci STS planu­je kontynuować.

- STS jest najwięk­szą pry­wat­ną fir­mą wspier­a­jącą pol­s­ki sport. Współpracu­je­my z liczny­mi pod­mio­ta­mi z różnych dyscy­plin. Jed­nak real­izu­jąc kole­jne akty­wnoś­ci, kieru­je­my je głównie do kibiców — bez wzglę­du na bar­wy klubowe. To oni są bowiem najważniejsi w świecie sportu — mówi Mateusz Juroszek, prezes STS. Buk­mach­er akty­wnie angażu­je się we wspieranie rodz­imego sportu. Jest najwięk­szym pry­wat­nym pod­miotem na rynku spon­soringu w Polsce.

Infor­ma­c­ja prasowa

LechPoznan.pl/fot. Marcin Rajczak

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.