STS wciąż sponsorem Kolejorza

<span class="caps">STS</span> wciąż sponsorem Kolejorza

STS przedłużył współpracę spon­sorską z Lechem Poz­nań. Najwięk­szy legal­ny buk­mach­er w Polsce będzie w dal­szym ciągu spon­sorem strate­gicznym Kole­jorza, a logo­typ firmy pozostanie na przedzie koszul­ki poz­nańskiego zespołu. Pod­pisane porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wać przez dwa lata, do koń­ca sezonu 2016/17.

 

STS jest spon­sorem strate­gicznym Lecha Poz­nań od kwiet­nia 2013 roku. Od tego cza­su, mate­ri­ały pro­mu­jące fir­mę są obec­ne m.in. na koszulkach piłkarzy Kole­jorza, ban­dach stałych oraz LED wokół murawy, a także w kanałach komu­nikacji klubu – w tym na stron­ie inter­ne­towej oraz w medi­ach społecznoś­ciowych. STS jest także pier­wszą legal­ną fir­mą buk­mach­er­ską w Polsce, która infor­mu­je o spon­sorowa­niu klubu w kam­pa­ni­ach telewiz­yjnych. Spo­ty buk­machera z udzi­ałem Pio­tra Reis­sa, a następ­nie spo­ty w ramach kam­panii #Wios­naNasza moż­na było zobaczyć przy okazji trans­misji wybranych wydarzeń sportowych na kanałach telewiz­yjnych oraz w Internecie.

 

STS jest zaan­gażowanym spon­sorem. Naszej współpra­cy nie ogranicza­my wyłącznie do real­iza­cji kole­jnych punk­tów umowy, jak robi to więk­szość firm pode­j­mu­ją­cych się spon­soringu. Umowa jest dla nas wyłącznie pod­stawą i punk­tem wyjś­cia do orga­ni­zowa­nia kole­jnych aktywacji, na których korzys­ta klub, a najwięk­szy­mi benefic­jen­ta­mi są kibice. Taki mod­el współpra­cy możli­wy jest z odpowied­nim part­nerem biz­ne­sowym, jakim jest Lech Poz­nań – powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS.

Po dwóch lat­ach śmi­ało może­my powiedzieć, że mamy do czynienia z najbardziej zaawan­sowaną i kom­plek­sową współpracą ze spon­sorem w his­torii Lecha Poz­nań. STS to part­ner, który w pełni angażu­je się w życie Klubu, potrafi zrozu­mieć potrze­by zarówno jego, jak i kibiców. Szu­ka ciągłej inter­akcji, dzię­ki czemu pow­sta­je obraz jed­noś­ci, bo jest z Lechem na dobre i złe. – powiedzi­ał Karol Klim­czak, prezes KKS Lech Poznań.

 

Doty­chcza­sowa współpra­ca STS i Lecha obfi­towała w liczne aktywac­je, które nie były przewidziane w umowie. Buk­mach­er wspól­nie z klubem zor­ga­ni­zował spec­jal­nie dla kibiców oglą­danie meczu z Piastem Gli­wice na telebimie przed INEA Sta­dionem, kiedy ten był zamknię­ty. W tej spraw­ie Mateusz Juroszek, prezes STS, apelował do woje­w­ody Wielkopol­skiego aby ten nie zamykał sta­dionu. STS przeprowadz­ił także akcję mającą na celu pod­niesie­nie frek­wencji sprzeda­jąc w punk­tach przyj­mowa­nia zakładów bile­ty na wybrane mecze za 50% ceny.

 

STS od lat akty­wnie wspiera nie tylko pol­s­ki sport, ale także kibiców. Doce­ni­amy ich stara­nia i dostrzegamy liczne pozy­ty­wne inic­jaty­wy, które real­izu­ją. Zaw­ier­a­jąc umowy spon­soringowe, zawsze pamię­tamy o fanach, którzy są najważniejszą częś­cią świa­ta sportu. To z myślą o nich orga­nizu­je­my więk­szość aktywacji spon­sors­kich – dodał Mateusz Juroszek.

 

STS od rozpoczę­cia współpra­cy prowadzi cieszące się dużym powodze­niem akc­je skierowane do kibiców Lecha Poz­nań, w których do zdoby­cia są liczne nagrody związane z Kole­jorzem, jak zaproszenia do loży STS, bile­ty na mecze, koszul­ki mec­zowe z pod­pisa­mi zawod­ników czy gadże­ty klubu. Spon­sor strate­giczny przy okazji meczów roz­gry­wanych w Poz­na­niu staw­iał spec­jal­ną stre­fę kibi­ca wyposażoną w urządzenia zręcznoś­ciowe, w tym m.in. siłomierz-kopacz, bramkę cel­noś­ciową, piłkarzy­ki czy kon­sole do gier. Nato­mi­ast w innych mias­tach w Wielkopolsce orga­ni­zował spotka­nia kibiców z piłkarza­mi. Wszys­tkie te akty­wnoś­ci oraz konkursy będą kon­tyn­uowane pod­czas obow­iązy­wa­nia nowej umowy, a o ich szczegółach STS będzie infor­mował w medi­ach społecznościowych.

 

W ramach nowej umowy logo­typ STS będzie w dal­szym ciągu na przedzie koszulek piłkarzy Lecha Poz­nań, a świad­czenia doty­czące ekspozy­cji mate­ri­ałów spon­so­ra będą obe­j­mować wybrane nośni­ki klubu. Obie strony będą także dalej współpra­cow­ać w ramach dzi­ałań w Internecie oraz przy pro­jek­tach skierowanych do kibiców. Ustalona wysokość świad­czeń na rzecz klubu, zgod­nie z umową, zostanie zwięk­szona jeśli Lech zdobędzie Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Kole­jorz otrzy­ma także dodatkową pre­mię jeśli zak­wal­i­fiku­je się do fazy grupowej Europe­js­kich Pucharów. Pod­pisane porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wać przez dwa lata, do koń­ca rundy wiosen­nej sezonu 2016/17.

Kursy na mecze Lecha

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Irlandia Północna U19 - Włochy U19

Mistrzostwa Europy U-19

18/07/2024 20:00

Vikingur - FK Liepaja

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Tirana - Torpedo Kutaisi

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Corvinul Hunedoara - Paksi FC

Liga Europejska

18/07/2024 20:00

Shkendija - Lernayin Artsakh

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.