STS wciąż sponsorem Kolejorza

<span class="caps">STS</span> wciąż sponsorem Kolejorza

STS przedłużył współpracę spon­sorską z Lechem Poz­nań. Najwięk­szy legal­ny buk­mach­er w Polsce będzie w dal­szym ciągu spon­sorem strate­gicznym Kole­jorza, a logo­typ firmy pozostanie na przedzie koszul­ki poz­nańskiego zespołu. Pod­pisane porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wać przez dwa lata, do koń­ca sezonu 2016/17.

 

STS jest spon­sorem strate­gicznym Lecha Poz­nań od kwiet­nia 2013 roku. Od tego cza­su, mate­ri­ały pro­mu­jące fir­mę są obec­ne m.in. na koszulkach piłkarzy Kole­jorza, ban­dach stałych oraz LED wokół murawy, a także w kanałach komu­nikacji klubu – w tym na stron­ie inter­ne­towej oraz w medi­ach społecznoś­ciowych. STS jest także pier­wszą legal­ną fir­mą buk­mach­er­ską w Polsce, która infor­mu­je o spon­sorowa­niu klubu w kam­pa­ni­ach telewiz­yjnych. Spo­ty buk­machera z udzi­ałem Pio­tra Reis­sa, a następ­nie spo­ty w ramach kam­panii #Wios­naNasza moż­na było zobaczyć przy okazji trans­misji wybranych wydarzeń sportowych na kanałach telewiz­yjnych oraz w Internecie.

 

STS jest zaan­gażowanym spon­sorem. Naszej współpra­cy nie ogranicza­my wyłącznie do real­iza­cji kole­jnych punk­tów umowy, jak robi to więk­szość firm pode­j­mu­ją­cych się spon­soringu. Umowa jest dla nas wyłącznie pod­stawą i punk­tem wyjś­cia do orga­ni­zowa­nia kole­jnych aktywacji, na których korzys­ta klub, a najwięk­szy­mi benefic­jen­ta­mi są kibice. Taki mod­el współpra­cy możli­wy jest z odpowied­nim part­nerem biz­ne­sowym, jakim jest Lech Poz­nań – powiedzi­ał Mateusz Juroszek, prezes STS.

Po dwóch lat­ach śmi­ało może­my powiedzieć, że mamy do czynienia z najbardziej zaawan­sowaną i kom­plek­sową współpracą ze spon­sorem w his­torii Lecha Poz­nań. STS to part­ner, który w pełni angażu­je się w życie Klubu, potrafi zrozu­mieć potrze­by zarówno jego, jak i kibiców. Szu­ka ciągłej inter­akcji, dzię­ki czemu pow­sta­je obraz jed­noś­ci, bo jest z Lechem na dobre i złe. – powiedzi­ał Karol Klim­czak, prezes KKS Lech Poznań.

 

Doty­chcza­sowa współpra­ca STS i Lecha obfi­towała w liczne aktywac­je, które nie były przewidziane w umowie. Buk­mach­er wspól­nie z klubem zor­ga­ni­zował spec­jal­nie dla kibiców oglą­danie meczu z Piastem Gli­wice na telebimie przed INEA Sta­dionem, kiedy ten był zamknię­ty. W tej spraw­ie Mateusz Juroszek, prezes STS, apelował do woje­w­ody Wielkopol­skiego aby ten nie zamykał sta­dionu. STS przeprowadz­ił także akcję mającą na celu pod­niesie­nie frek­wencji sprzeda­jąc w punk­tach przyj­mowa­nia zakładów bile­ty na wybrane mecze za 50% ceny.

 

STS od lat akty­wnie wspiera nie tylko pol­s­ki sport, ale także kibiców. Doce­ni­amy ich stara­nia i dostrzegamy liczne pozy­ty­wne inic­jaty­wy, które real­izu­ją. Zaw­ier­a­jąc umowy spon­soringowe, zawsze pamię­tamy o fanach, którzy są najważniejszą częś­cią świa­ta sportu. To z myślą o nich orga­nizu­je­my więk­szość aktywacji spon­sors­kich – dodał Mateusz Juroszek.

 

STS od rozpoczę­cia współpra­cy prowadzi cieszące się dużym powodze­niem akc­je skierowane do kibiców Lecha Poz­nań, w których do zdoby­cia są liczne nagrody związane z Kole­jorzem, jak zaproszenia do loży STS, bile­ty na mecze, koszul­ki mec­zowe z pod­pisa­mi zawod­ników czy gadże­ty klubu. Spon­sor strate­giczny przy okazji meczów roz­gry­wanych w Poz­na­niu staw­iał spec­jal­ną stre­fę kibi­ca wyposażoną w urządzenia zręcznoś­ciowe, w tym m.in. siłomierz-kopacz, bramkę cel­noś­ciową, piłkarzy­ki czy kon­sole do gier. Nato­mi­ast w innych mias­tach w Wielkopolsce orga­ni­zował spotka­nia kibiców z piłkarza­mi. Wszys­tkie te akty­wnoś­ci oraz konkursy będą kon­tyn­uowane pod­czas obow­iązy­wa­nia nowej umowy, a o ich szczegółach STS będzie infor­mował w medi­ach społecznościowych.

 

W ramach nowej umowy logo­typ STS będzie w dal­szym ciągu na przedzie koszulek piłkarzy Lecha Poz­nań, a świad­czenia doty­czące ekspozy­cji mate­ri­ałów spon­so­ra będą obe­j­mować wybrane nośni­ki klubu. Obie strony będą także dalej współpra­cow­ać w ramach dzi­ałań w Internecie oraz przy pro­jek­tach skierowanych do kibiców. Ustalona wysokość świad­czeń na rzecz klubu, zgod­nie z umową, zostanie zwięk­szona jeśli Lech zdobędzie Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. Kole­jorz otrzy­ma także dodatkową pre­mię jeśli zak­wal­i­fiku­je się do fazy grupowej Europe­js­kich Pucharów. Pod­pisane porozu­mie­nie będzie obow­iązy­wać przez dwa lata, do koń­ca rundy wiosen­nej sezonu 2016/17.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress