Trenerski dwugłos po meczu Lech — Cracovia

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z wypowiedzi­a­mi szkole­niow­ców po meczu Lech — Cra­covia.

Robert Podolińs­ki (Cra­covia Kraków):

Bard­zo cieszymy się z punk­tu wywal­czonego na ciężkim tere­nie. Myślę, że stra­cone bram­ki w ostat­nich kilku meczach może­my zak­wal­i­fikować do cyk­lu „poma­ga­jmy prze­ci­wnikowi zro­bić nam krzy­wdę”. Jed­nak dziś ten punkt wywal­czony był ogrom­nym nakła­dem sił, dlat­ego bard­zo za niego dzięku­ję.

Krzysztof Chrobak (Lech Poz­nań):

Niewąt­pli­wie czu­ję zawód. Mecz źle się dla nas ułożył. Zaczęliśmy z ani­muszem, planowal­iśmy dziś 3 punk­ty. Mieliśmy sporo akcji, sporo strza­łów i prak­ty­cznie wystar­czyła jed­na akc­ja prze­ci­wni­ka, która zakończyła powodze­niem.

Pier­wszą połowę zaczęliśmy z deter­mi­nacją, ale raz­iła niepo­rad­ność. Martwi mnie nato­mi­ast dru­ga połowa. Odro­bil­iśmy straty, byłem przeko­nany, że z zaan­gażowaniem będziemy atakowali, ale zapał słabł. Na pewno miały na to wpływ zmi­any. Był prob­lem z Hamalainen­em, Pawłows­ki miał prob­lem z obuwiem. Zmi­any, które zro­biłem – wprowadz­iłem młodych zawod­ników — nie wniosły nic w grę ofen­sy­wną. Jestem również przeko­nany, że na prze­bieg tego spotka­nia miały wpływ te właśnie wymus­zone zmi­any, a część zawod­ników była indy­wid­u­al­nie doprowadzana do gry i to też miało wpływ na tem­po gry. Niewąt­pli­wie w mojej oce­nie i zespołu również, nikt nie jest zad­owolony, bo stra­cil­iśmy 2 punk­ty.

Mam niedosyt. Myślałem, że zdobędziemy łącznie 7 punk­tów, a my mamy tylko 3, to wynik poniżej oczeki­wań. To moja oso­bista poraż­ka.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress