Urban: Dwa wygrane mecze to za mało, by sytuacja stała się stabilna

Urban: Dwa wygrane mecze to za mało, by sytuacja stała się stabilna

Kole­jorz po dwóch kole­jnych wygranych meczach wresz­cie odbił się od dna i wszyscy mają nadzieje, że tym samym wraca do odpowied­niej formy. Szkole­niowiec Lecha, Jan Urban nie jest jed­nak stupro­cen­towym optymistą. - Wygral­iśmy dwa spotka­nia. To wszys­tko jest za mało, żeby ta sytu­ac­ja stała się sta­bil­na. Potrze­bu­je­my kil­ka dobrych wyników byśmy mówili o spoko­jnej pra­cy w tygod­niu – komentuje.

Do mec­zowej osiem­nast­ki po absencji w meczu z Cra­cov­ią powró­ci praw­dopodob­nie Abdul Aziz Tet­teh. Lech ostat­ni mecz zagrał w środ­ku pola parą Trał­ka-Majew­s­ki i zde­cy­dowanie przyniosło to pozy­ty­wny efekt. - Pod wzglę­dem ustaw­ienia środ­ka pola nic się nie zmienia. Już wiele razy mówiłem, dlaczego staw­iam na Łukasza i Aziza – tłu­maczy Urban. — Oni potrafią zde­cy­dowanie więcej w ofen­sy­wie i ja też od nich tego wymagam. Uważam że to zawod­ni­cy, którzy są bard­zo pomoc­ni zespołowi w środ­ku boiska. 

W obec­nym sezonie na pozy­cji stopera w Lechu zagrało już aż pię­ciu zawod­ników, co oznacza, że tren­er Urban cały czas poszuku­je opty­mal­nego due­tu do środ­ka defen­sy­wy. Pozy­ty­wnym bodźcem dla ekipy z Poz­na­nia okaza­ły się wys­tępy Jan­ka Bed­nar­ka. Młody defen­sor wys­tąpił zarówno w pucharowym meczu z Podbeskidziem, jak i w ligowej poty­czce z Cra­cov­ią - Miał bard­zo dobre wejś­cie do zespołu. Dostał szan­sę i znakomi­cie ją wyko­rzys­tał w Biel­sku i potwierdz­ił wysoką dys­pozy­cję w meczu z Cra­cov­ią. Nie mam powodów by go zmieni­ać, więc jed­nego pew­ni­a­ka do jede­nast­ki już mamy zapowia­da szkole­niowiec Lecha. — Kari­era Jan­ka przy­pom­i­na kari­erę Marci­na Kamińskiego. Wchodzą w ta dorosłą ligową piłkę w podob­ny sposób. Dobrze czy­ta grę i dobrze się ustaw­ia. W tych dwóch spotka­ni­ach pokazał też spoko­jne wyprowadze­nie pił­ki z obrony tak jak właśnie robił to Marcin. Myślę, że ma wiele dobrych cech i jeśli je wyko­rzys­ta to może być następcą Kamińskiego.

W sezonie 2016/2017 również między słup­ka­mi mieliśmy okazję oglą­dać już dwóch zawod­ników. Roz­gry­w­ki w bram­ce rozpoczął Jas­min Burić, a od pucharowej poty­cz­ki z Podbeskidziem broni Matus Put­nocky. - Mamy dwóch dobrych golkiperów, w równej formie. Jeśli będziemy ich zmieni­ać to co kil­ka meczów, a nie co mecz. Tym samym chy­ba odpowiedzi­ałem na to, kto będzie bronił w Niecieczy.

W ostat­nich spotka­ni­ach okaza­ło się także, że napast­ni­cy Lecha nie zapom­nieli jak się zdoby­wa bram­ki. Aż pięć z ostat­nich sześ­ciu trafień Lecha padło łupem due­tu Bille-Robak.- Zmieni­ałem trochę, ponieważ raz grali we dwójkę, potem z Koroną zagrał Marcin i strzelił bramkę, w Biel­sku zagrał Nic­ki i strzelił dwa gole, a z Cra­covia zaczął Nic­ki, którego zmienił Marcin i trafił do siat­ki. Oni rzeczy­wiś­cie mi skom­p­likowali sytu­acje, bo zaczęli strze­lać bram­ki. To co stało się nużące,czyli nieskuteczność napast­ników przes­tało być prob­le­mem w ostat­nich meczach i oby tak pozostało. Gdy­by utrzy­mali swo­ją skuteczność, myślę,że nasza sytu­ac­ja szy­bko uleg­nie zmi­an­ie ­– mówi z nadzieją Urban.

Wielu sym­pa­tyków Kole­jorza cały czas liczy, że władze klubu zakon­trak­tu­ją nowych zawod­ników- Będzie się dzi­ało. Jeśli chodzi o ode­jś­cie zawod­ników, to Lecha opuś­cić może tylko Tamas Kadar i wtedy musimy być gotowi na jego zastąpi­e­nie. Nie rusza­my tem­atu opuszczenia Lecha przez Paulusa, który od grud­nia pod­pisał kon­trakt w innym klu­bie. Broend­by chci­ało zapłacić by Fin dołączył do nich już ter­az, lecz jeśli sytu­ac­ja się nie zmieni to zosta­je on z nami do grudnia.

 Tren­er Urban odniósł się także do spędza­nia cza­su wol­nego przez piłkarzy. Wielokrot­nie mówiło się, że po prze­granych meczach piłkarze byli widziani wiec­zo­ra­mi w miejs­cach pub­licznym, co nie podobało się wielu kibi­com. -Nie jestem w stanie być detek­ty­wem i pil­nować piłkarzy w cza­sie wol­nym. Z tego co wiem to gdy się nie ukła­da to nawet sami kibice pil­nu­ją ich, by nie pojaw­iali się na mieś­cie. Każde pokazanie się pub­licznie gdy drużynie nie idzie powodu­je jakieś podtek­sty — wyjaś­nia szkole­niowiec Kolejorza.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress