Zmiana decyzji wojewody. Stadion wkrótce otwarty

Zmiana decyzji wojewody. Stadion wkrótce otwarty

Sta­dion przy Buł­garskiej już w czwartek będzie otwarty dla kibiców! Woje­w­o­da wielkopol­s­ki, Zbig­niew Hoff­mann poin­for­mował, że — na wniosek złożony przez Klub — postanow­ił skró­cić karę zamknię­cia obiek­tu z pię­ciu do dwóch meczów ligowych oraz z trzech do jed­nego w ramach elim­i­nacji Ligi Europy.

- To bard­zo dobra infor­ma­c­ja dla wszys­t­kich osób związanych z Kole­jorzem — komen­tu­je prezes Karol Klim­czak. — To oczy­wiste, że gra na włas­nym sta­dion­ie, przy wypełnionych try­bunach to zawsze atut gospo­darza. Gramy dla kibiców i bard­zo chcieliśmy, by możli­wie najszy­b­ciej mogli wró­cić na Buł­garską i dopin­gować swój ukochany klub.

Lech Poz­nań zab­ie­gał o zmi­anę decyzji między inny­mi poprzez akty­wne uczest­nict­wo preze­sa w zes­pole roboczym dzi­ała­ją­cym przy woje­w­odzie i wprowadze­nie w życie rozwiązań w ramach tzw. “pro­gra­mu napraw­czego”. Zawarte w nim punk­ty doty­czą zmi­an zarówno w infra­struk­turze sta­dionowej, pro­gra­mach eduka­cyjnych, szkole­ni­ach dla służb infor­ma­cyjnych czy współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poznań.

- Gdy ogłasza­łem swo­ją decyzję, powiedzi­ałem, że karę należy trak­tować jako czas reflek­sji dla znalezienia rozwiązań popraw­ia­ją­cych bez­pieczeńst­wo na sta­dion­ie miejskim. Wspól­ną pracą te rozwiąza­nia znaleźliśmy i kibice mogą wró­cić na bez­pieczny obiekt. Myślę, że to dzi­ałanie pokazu­je, że z każdej trud­nej sytu­acji, a nawet dotk­li­wej kary, moż­na wycią­gać kon­struk­ty­wne wnios­ki. Taki był mój cel i ten cel uważam za osiąg­nię­ty — mówi woje­w­o­da wielkopolski.

Zmi­ana decyzji woje­w­ody oznacza, że rewanżowy mecz drugiej rundy elim­i­nacji Ligi Europy ze Szachtiorem Solig­orsk odbędzie się już z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Pier­wszym spotkaniem ligowym, który z per­spek­ty­wy try­bun kibice obe­jrzą przy Buł­garskiej będzie sierp­niowe star­cie z Wisłą Kraków.

W sobotę ruszy sprzedaż biletów na mecz z Białorusi­na­mi, szczegółowe infor­ma­c­je o kar­ne­tach zostaną przed­staw­ione w przyszłym tygodniu.

Kursy na mecze Lecha

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Słowenia - Dania

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 18:00

Real Oviedo - Espanyol Barcelona

Segunda Division

16/06/2024 18:30

Serbia - Anglia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 21:00

Ekwador - Honduras

Mecz towarzyski

16/06/2024 22:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.