24.02.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Śląsk Wrocław
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.32min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bo o sąsiadów należy dbać, czyli “Parkuj odpowiedzialnie!”

Bo o sąsiadów należy dbać, czyli “Parkuj odpowiedzialnie!”

Dni mec­zowe to ważne wydarzenia nie tylko ze wzglę­du na to, co dzieje się na pły­cie głównej i try­bunach INEA Sta­dionu. To również wyzwanie logisty­czne dla mias­ta i samego klubu. Właśnie wtedy przy Buł­garskiej ruch samo­chodowy jest najbardziej inten­sy­wny, a przy sąsiadu­ją­cych przeczni­cach kibice częs­to zostaw­ia­ją swo­je samo­chody i kieru­ją się ku stadionowi. 

- Zależy nam na tym, by dni, w których Kole­jorz gra swo­je mecze przy Buł­garskiej, wszys­tkim kojarzyły się dobrze. Zarówno tym najbardziej akty­wnym kibi­com, którzy dopin­gu­ją drużynę z try­bun, jak i naszym sąsi­adom, którzy mieszka­ją w zasadzie po drugiej stron­ie uli­cy. Oni najczęś­ciej też są sym­pa­tyka­mi Lecha, ale przy okazji meczu i zwięk­szonego ruchu w okol­i­cy spo­tyka­ją się z wielo­ma utrud­nieni­a­mi — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, który odpowia­da w klu­bie za dzi­ała­nia pro­mo­cyjne i reklam­owe. -Inic­jaty­wa wyni­ka z tego, że Lech Poz­nań czu­je obow­iązek zapewnienia bez­pieczeńst­wa, aby mecz był czymś kom­for­towym, także poza sta­dionem. Pod­jęliśmy już ku temu kil­ka dzi­ałań. W przyszłoś­ci będziemy zmieni­ać oznakowanie stadionu.Na obiek­cie wygry­wa­ją emoc­je sportowe. Zda­je­my sobie sprawę z tego, że mieszkań­cy Piątkowa nie są tym fak­tem zain­tere­sowani, w prze­ci­wieńst­wie do osób mieszka­ją­cych na Grun­waldzie. Chce­my zachę­cać do odpowiedzial­nego parkowa­nia, aby ludzie, którzy wokół sta­dionu mieszka­ją czuli się swo­bod­nie. Nasi sąsiedzi wiedzą, że mecze się odby­wa­ją. Chce­my zachę­cać, aby wybier­ać rozsądne sposo­by komu­nikacji, aby nie utrud­nić życia mieszkań­com Grun­wal­du. To akc­ja eduka­cyj­na, będziemy ją kon­tyn­uować także w przyszłym sezonie. 

Od czwartku przed INEA Sta­dionem i w jego bezpośred­niej okol­i­cy Klub we współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań, Strażą Miejską i Włodz­imierzem Nowakiem, z grupy społecznej Nasz Grun­wald, rad­nym osied­la Grun­wald Połud­nie i miejskim akty­wistą niegdyś z MyPoz­na­ni­a­cy, będzie dys­try­buował ulot­ki, które mają pod­nieść świado­mość kibiców i mieszkańców w kwes­t­i­ach związanych z parkowaniem.

- Parkuj odpowiedzial­nie! To hasło prze­wod­nie całej akcji, w ramach której chce­my nie tylko namaw­iać do pozostaw­ia­nia pojazdów w przez­nac­zonych do tego miejs­cach, ale również — przy okazji — rekomen­du­je­my korzys­tanie z komu­nikacji miejskiej. Dojazd bim­bą na Buł­garską jest wygod­ny w zasadzie z każdej dziel­ni­cy Poz­na­nia, w których również łatwiej moż­na zaparkować swo­je auto — mówi Włodz­imierz Nowak. — Jako kierow­cy nie łamiemy przepisów z pełną pre­m­e­dy­tacją, tylko ulegamy nieu­dol­ne­mu sys­te­mowi. Każdy obiekt ma pewną wadli­wość sys­te­mowa. Z tego wzglę­du potrzeb­ne są pewne dzi­ała­nia orga­ni­za­cyjne. Ale trze­ba zacząć od uświadami­a­nia kibiców o tym. Miejsc parkingowych zawsze będzie za mało. Kibice zostaw­ia­ją samo­chody w sposób niedopowiedziany. Nikt nie ma nic prze­ci­wko kibi­com, więk­szość z nas to kibice Lecha. Jako rada osied­la sami pokry­wamy kosz­ty naprawy – chod­ników, trawników. „Nasz Grun­wald” wychodzi do kibiców. Apelu­je­my, aby każdy, kto przy­jeżdża samo­cho­dem przy­jeżdżał wcześniej,aby znaleźć odpowied­nie miejsce parkingowe. Moż­na pomyśleć o tym, aby przy­jeżdżać tramwa­jem. Zachę­camy do tego wszys­t­kich kibiców. W cza­sie meczu będziemy roznosić ulot­ki i zostaw­iać je między szy­ba­mi. Wiele osób jest w to zaan­gażowanych, chci­ałbym wszys­tkim za to podz­iękować. W ciągu meczu notu­je­my około 100–120 łama­nia przepisów – przede wszys­tkim parkowanie i niszcze­nie trawników.

Dys­try­buc­ja ulotek rozpocznie się w czwartek i będzie prowad­zona pod­czas każdego meczu roz­gry­wanego na INEA Sta­dion­ie. — To pro­jekt dłu­go­falowy i nie nakładamy na niego żad­nych ram cza­sowych, będziemy go prowadz­ić co najm­niej do koń­ca roku — kończy Woj­ciech Terpiłowski.

Kursy na mecze Lecha

Godoy Cruz - Colo Colo

Copa Libertadores

23/02/2024 01:30

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Godoy Cruz - Colo Colo

Copa Libertadores

23/02/2024 01:30

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Godoy Cruz - Colo Colo

Copa Libertadores

23/02/2024 01:30

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Godoy Cruz - Colo Colo

Copa Libertadores

23/02/2024 01:30

Bośnia i Hercegowina Kobiety - Szwecja Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 13:00

Czarnogóra Kobiety - Irlandia Północna Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 14:00

FC LNZ Cherkasy - Hirnyk-Sport Horiszni Pławni

Liga Ukraińska

23/02/2024 14:30

Bułgaria Kobiety - Ukraina Kobiety

Liga Narodów UEFA kobiet

23/02/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Piast Gliwice - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 18:00

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

23/02/2024 20:30

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 15:00

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 17:30

Stal Mielec - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

24/02/2024 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.