31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.4godz.29min.
13.00 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bo o sąsiadów należy dbać, czyli “Parkuj odpowiedzialnie!”

Bo o sąsiadów należy dbać, czyli “Parkuj odpowiedzialnie!”

Dni mec­zowe to ważne wydarzenia nie tylko ze wzglę­du na to, co dzieje się na pły­cie głównej i try­bunach INEA Sta­dionu. To również wyzwanie logisty­czne dla mias­ta i samego klubu. Właśnie wtedy przy Buł­garskiej ruch samo­chodowy jest najbardziej inten­sy­wny, a przy sąsiadu­ją­cych przeczni­cach kibice częs­to zostaw­ia­ją swo­je samo­chody i kieru­ją się ku stadionowi. 

- Zależy nam na tym, by dni, w których Kole­jorz gra swo­je mecze przy Buł­garskiej, wszys­tkim kojarzyły się dobrze. Zarówno tym najbardziej akty­wnym kibi­com, którzy dopin­gu­ją drużynę z try­bun, jak i naszym sąsi­adom, którzy mieszka­ją w zasadzie po drugiej stron­ie uli­cy. Oni najczęś­ciej też są sym­pa­tyka­mi Lecha, ale przy okazji meczu i zwięk­szonego ruchu w okol­i­cy spo­tyka­ją się z wielo­ma utrud­nieni­a­mi — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, który odpowia­da w klu­bie za dzi­ała­nia pro­mo­cyjne i reklam­owe. -Inic­jaty­wa wyni­ka z tego, że Lech Poz­nań czu­je obow­iązek zapewnienia bez­pieczeńst­wa, aby mecz był czymś kom­for­towym, także poza sta­dionem. Pod­jęliśmy już ku temu kil­ka dzi­ałań. W przyszłoś­ci będziemy zmieni­ać oznakowanie stadionu.Na obiek­cie wygry­wa­ją emoc­je sportowe. Zda­je­my sobie sprawę z tego, że mieszkań­cy Piątkowa nie są tym fak­tem zain­tere­sowani, w prze­ci­wieńst­wie do osób mieszka­ją­cych na Grun­waldzie. Chce­my zachę­cać do odpowiedzial­nego parkowa­nia, aby ludzie, którzy wokół sta­dionu mieszka­ją czuli się swo­bod­nie. Nasi sąsiedzi wiedzą, że mecze się odby­wa­ją. Chce­my zachę­cać, aby wybier­ać rozsądne sposo­by komu­nikacji, aby nie utrud­nić życia mieszkań­com Grun­wal­du. To akc­ja eduka­cyj­na, będziemy ją kon­tyn­uować także w przyszłym sezonie. 

Od czwartku przed INEA Sta­dionem i w jego bezpośred­niej okol­i­cy Klub we współpra­cy ze Sto­warzysze­niem Kibiców Lecha Poz­nań, Strażą Miejską i Włodz­imierzem Nowakiem, z grupy społecznej Nasz Grun­wald, rad­nym osied­la Grun­wald Połud­nie i miejskim akty­wistą niegdyś z MyPoz­na­ni­a­cy, będzie dys­try­buował ulot­ki, które mają pod­nieść świado­mość kibiców i mieszkańców w kwes­t­i­ach związanych z parkowaniem.

- Parkuj odpowiedzial­nie! To hasło prze­wod­nie całej akcji, w ramach której chce­my nie tylko namaw­iać do pozostaw­ia­nia pojazdów w przez­nac­zonych do tego miejs­cach, ale również — przy okazji — rekomen­du­je­my korzys­tanie z komu­nikacji miejskiej. Dojazd bim­bą na Buł­garską jest wygod­ny w zasadzie z każdej dziel­ni­cy Poz­na­nia, w których również łatwiej moż­na zaparkować swo­je auto — mówi Włodz­imierz Nowak. — Jako kierow­cy nie łamiemy przepisów z pełną pre­m­e­dy­tacją, tylko ulegamy nieu­dol­ne­mu sys­te­mowi. Każdy obiekt ma pewną wadli­wość sys­te­mowa. Z tego wzglę­du potrzeb­ne są pewne dzi­ała­nia orga­ni­za­cyjne. Ale trze­ba zacząć od uświadami­a­nia kibiców o tym. Miejsc parkingowych zawsze będzie za mało. Kibice zostaw­ia­ją samo­chody w sposób niedopowiedziany. Nikt nie ma nic prze­ci­wko kibi­com, więk­szość z nas to kibice Lecha. Jako rada osied­la sami pokry­wamy kosz­ty naprawy – chod­ników, trawników. „Nasz Grun­wald” wychodzi do kibiców. Apelu­je­my, aby każdy, kto przy­jeżdża samo­cho­dem przy­jeżdżał wcześniej,aby znaleźć odpowied­nie miejsce parkingowe. Moż­na pomyśleć o tym, aby przy­jeżdżać tramwa­jem. Zachę­camy do tego wszys­t­kich kibiców. W cza­sie meczu będziemy roznosić ulot­ki i zostaw­iać je między szy­ba­mi. Wiele osób jest w to zaan­gażowanych, chci­ałbym wszys­tkim za to podz­iękować. W ciągu meczu notu­je­my około 100–120 łama­nia przepisów – przede wszys­tkim parkowanie i niszcze­nie trawników.

Dys­try­buc­ja ulotek rozpocznie się w czwartek i będzie prowad­zona pod­czas każdego meczu roz­gry­wanego na INEA Sta­dion­ie. — To pro­jekt dłu­go­falowy i nie nakładamy na niego żad­nych ram cza­sowych, będziemy go prowadz­ić co najm­niej do koń­ca roku — kończy Woj­ciech Terpiłowski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.