01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.14godz.58min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Co ma do zaoferowania LVBET Przegląd promocji

Co ma do zaoferowania <span class="caps">LVBET</span> Przegląd promocji

Buk­mach­er Lvbet dzi­ała na pol­skim rynku od 2016 roku. Na wstępie trze­ba przyz­nać, że na przestrzeni tych kilku lat od wys­tar­towa­nia strony inter­ne­towej i punk­tów stacjonarnych właś­ci­ciel zro­bił wszys­tko w celu wypro­mowa­nia nowego legal­nego buk­machera. W tam­tych cza­sach przed wprowadze­niem now­eliza­cji ustawy haz­ardowej w 2017 roku nie mieliśmy tylu pol­s­kich pod­miotów zaj­mu­ją­cych się zakłada­mi sportowy­mi. Więk­szość graczy korzys­tała z najpop­u­larniejszych opcji takich jak For­tu­na, STS, czy Totolotek oraz rzecz jas­na zagranicznych firm, które nie pobier­ały 12% podatku od każdego kuponu. Nowa ustawa spowodowała wyjś­cie z rynku więk­szoś­ci buk­macherów, którzy nie posi­ada­ją licencji Min­is­terst­wa Finansów.

To spowodowało więk­szą konkuren­cyjność, dlat­ego w tej chwili każ­da nowość w tej branży musi kom­bi­nować, jeśli chce pozyskać nowych klien­tów. Nie oszuku­jmy się, że najlep­szą zachętą dla obstaw­ia­ją­cych osób jest solid­ny bonus na start i dodatkowe pro­moc­je. Buk­mach­er Lvbet w tej dziedzinie sprostał zada­niu i według opinii wielu osób jest to jeden z lep­szych buk­macherów w Polsce pod wzglę­dem ofer­ty pro­mo­cyjnej, która daje wiele możli­woś­ci w różnych kat­e­go­ri­ach jak np. bonus od wpłaty, free­bet, cash­back, pro­moc­je w sportach wirtu­al­nych i w e‑sporcie itd. W tym artykule przed­staw­imy najważniejsze ben­e­fi­ty, jakie otrzy­ma­ją oso­by, które zare­jestru­ją swo­je kon­to właśnie w Lvbet.

BONUS OD PIERWSZEGO DEPOZYTU

Cały paki­et pow­ital­ny dla nowych użytkown­ików gwaran­tu­je aż 3333 PLN! Oczy­wiś­cie taka suma jest dostęp­na, jeśli wyko­rzys­tamy go w 100%, ale przyz­na­cie sami, że kwo­ta ta jest naprawdę bard­zo duża, jak na pol­skie stan­dardy. W skład ofer­ty pow­ital­nej wchodzi oczy­wiś­cie najpop­u­larniejszy bonus od depozy­tu, który jest dostęp­ny prze­ważnie u wszys­t­kich znanych buk­macherów. Lvbet podzielił to na dwie częś­ci, uwzględ­ni­a­jąc pier­wszą i drugą wpłatę, co jest jeszcze bardziej atrak­cyjne. Tak jak w tytule tego wątku omówimy bonus od pier­wszej doko­nanej wpłaty za pośred­nictwem jed­nej z sied­miu metod płat­noś­ci (Plix, Blik, Dot­pay, Paysafe­card, Pay­pal, Przelewy24, Kar­ta płat­nicza Mas­ter­card lub Visa). Fir­ma ugaszcza nas bonusem w wysokoś­ci 100% do 2000 zł. Jest jed­nak zasad­nicza różni­ca w porów­na­niu z inny­mi buk­machera­mi. Lvbet opra­cow­ał włas­ną metodę, pom­naża­jąc kurs kuponu razy 100. W prak­tyce oznacza to wartość bonusu wynoszącą 1% wpłaty.

Dla przykładu, jeśli dokon­amy depozy­tu w wysokoś­ci 200 zł, to otrzy­mamy 2 zł na grę z pom­nożonym kursem x100, co łącznie da równowartość 200 PLN. Nasz kupon w celu akty­wowa­nia bonusu musi zaw­ier­ać min­i­mum 3 zdarzenia z dowol­nej dyscy­pliny sportowej z wyjątkiem sportów wirtu­al­nych. Łączny kurs kuponu AKO nie może być mniejszy niż 2.50, a min­i­mal­ny kurs poje­dynczego spotka­nia ma się zaczy­nać od 1.25. Min­i­mal­na wpła­ta to 50 zł. W przy­pad­ku mniejszej wpłaty pomiędzy 10, a 49,99 PLN jesteśmy zobow­iązani do wysła­nia wiado­moś­ci e‑mail, wpisu­jąc w tytule „Bonus pow­ital­ny”. Lvbet przyz­na nam bonus w wysokoś­ci 10% depozy­tu z mnożnikiem x10. Czas na sko­rzys­tanie z pro­mocji wynosi 30 dni. Kwo­ta podle­ga 4‑krotnemu obro­towi po kur­sie min­i­mal­nym wynoszą­cym 2.00. W przy­pad­ku typu kom­bi przy­na­jm­niej jeden mecz musi zaw­ier­ać kurs min. 1.50. Dodatkowe zas­trzeże­nia to brak możli­woś­ci uży­wa­nia sys­te­mu cash-out i zakaz zakładów systemowych.

BONUS BEZ DEPOZYTU

Bonus bez depozy­tu daje przede wszys­tkim możli­wość sprawdzenia buk­machera pod wzglę­dem ofer­ty i funkcjon­al­noś­ci. Gracz rejestru­je kon­to i otrzy­mu­je dar­mowe pieniądze na grę. Buk­mach­er Lvbet pro­ponu­je 20 zł za doko­nanie pełnej rejes­tracji, która uwzględ­nia zdję­cie dowodu oso­bis­tego i podanie dodatkowych danych osobowych. Po rejes­tracji naszym zadaniem jest akty­wowanie kon­ta, wchodząc na wiado­mość w inter­ne­towej skrzynce pocz­towej. Bonus bez depozy­tu lvbet jest akty­wowany po wyty­powa­niu min­i­mum 3 zdarzeń o łącznym kur­sie wynoszą­cym min. 2.50.
Kurs każdego zdarzenia nie może być mniejszy niż 1.25. Wygrana z bonusu podle­ga 2‑krotnemu obro­towi po kur­sie min. 2.00 w kuponach AKO z min­i­mum 3 zdarzeni­a­mi. Zabra­nia się typowa­nia gier kar­cianych, sportów wirtu­al­nych oraz wyko­rzysty­wa­nia sys­te­my Cash-out.

BONUS OD DRUGIEJ WPŁATY

Jeśli zde­cy­du­je­my się na dru­gi depozy­tu, to Lvbet pro­ponu­je 50% do 1000 zł. Warun­ki są niemal iden­ty­czne jak w przy­pad­ku bonusu od pier­wszej wpłaty. Różni­ca pojaw­ia się dopiero w reg­u­laminie obro­tu. Każdy gracz musi w celu wypłaty środ­ków bonu­sowych dokon­ać 3‑krotnego obro­tu po kur­sie min. 2.00.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA

Ostat­nia część ofer­ty pow­ital­nej to zakład bez ryzy­ka, czyli cash­back. Nie jest to najwięk­szy zwrot staw­ki na rynku, jed­nak śmi­ało moż­na go upla­sować co najm­niej w top 5, uwzględ­ni­a­jąc wszys­t­kich legal­nych buk­macherów. Zakład bez ryzy­ka może wynieść nawet 333 PLN po doko­na­niu trze­ciej wpłaty na kon­to gracza. Min­i­mal­na wpła­ta w tym wypad­ku wynosi 25 zł. W grę wchodzą zakłady poje­dyncze oraz aku­mu­lowane z kursem min­i­mal­nym 1.75. Bard­zo atrak­cyjnie wyglą­da również for­ma obro­tu. Zwrot podle­ga zaled­wie 1‑krotnemu obro­towi po kur­sie min. 1.75.

Fot. wee dezign / shutterstock.com

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.