21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.12godz.16min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Co ma do zaoferowania LVBET Przegląd promocji

Co ma do zaoferowania <span class="caps">LVBET</span> Przegląd promocji

Buk­mach­er Lvbet dzi­ała na pol­skim rynku od 2016 roku. Na wstępie trze­ba przyz­nać, że na przestrzeni tych kilku lat od wys­tar­towa­nia strony inter­ne­towej i punk­tów stacjonarnych właś­ci­ciel zro­bił wszys­tko w celu wypro­mowa­nia nowego legal­nego buk­machera. W tam­tych cza­sach przed wprowadze­niem now­eliza­cji ustawy haz­ardowej w 2017 roku nie mieliśmy tylu pol­s­kich pod­miotów zaj­mu­ją­cych się zakłada­mi sportowy­mi. Więk­szość graczy korzys­tała z najpop­u­larniejszych opcji takich jak For­tu­na, STS, czy Totolotek oraz rzecz jas­na zagranicznych firm, które nie pobier­ały 12% podatku od każdego kuponu. Nowa ustawa spowodowała wyjś­cie z rynku więk­szoś­ci buk­macherów, którzy nie posi­ada­ją licencji Min­is­terst­wa Finansów.

To spowodowało więk­szą konkuren­cyjność, dlat­ego w tej chwili każ­da nowość w tej branży musi kom­bi­nować, jeśli chce pozyskać nowych klien­tów. Nie oszuku­jmy się, że najlep­szą zachętą dla obstaw­ia­ją­cych osób jest solid­ny bonus na start i dodatkowe pro­moc­je. Buk­mach­er Lvbet w tej dziedzinie sprostał zada­niu i według opinii wielu osób jest to jeden z lep­szych buk­macherów w Polsce pod wzglę­dem ofer­ty pro­mo­cyjnej, która daje wiele możli­woś­ci w różnych kat­e­go­ri­ach jak np. bonus od wpłaty, free­bet, cash­back, pro­moc­je w sportach wirtu­al­nych i w e‑sporcie itd. W tym artykule przed­staw­imy najważniejsze ben­e­fi­ty, jakie otrzy­ma­ją oso­by, które zare­jestru­ją swo­je kon­to właśnie w Lvbet.

BONUS OD PIERWSZEGO DEPOZYTU

Cały paki­et pow­ital­ny dla nowych użytkown­ików gwaran­tu­je aż 3333 PLN! Oczy­wiś­cie taka suma jest dostęp­na, jeśli wyko­rzys­tamy go w 100%, ale przyz­na­cie sami, że kwo­ta ta jest naprawdę bard­zo duża, jak na pol­skie stan­dardy. W skład ofer­ty pow­ital­nej wchodzi oczy­wiś­cie najpop­u­larniejszy bonus od depozy­tu, który jest dostęp­ny prze­ważnie u wszys­t­kich znanych buk­macherów. Lvbet podzielił to na dwie częś­ci, uwzględ­ni­a­jąc pier­wszą i drugą wpłatę, co jest jeszcze bardziej atrak­cyjne. Tak jak w tytule tego wątku omówimy bonus od pier­wszej doko­nanej wpłaty za pośred­nictwem jed­nej z sied­miu metod płat­noś­ci (Plix, Blik, Dot­pay, Paysafe­card, Pay­pal, Przelewy24, Kar­ta płat­nicza Mas­ter­card lub Visa). Fir­ma ugaszcza nas bonusem w wysokoś­ci 100% do 2000 zł. Jest jed­nak zasad­nicza różni­ca w porów­na­niu z inny­mi buk­machera­mi. Lvbet opra­cow­ał włas­ną metodę, pom­naża­jąc kurs kuponu razy 100. W prak­tyce oznacza to wartość bonusu wynoszącą 1% wpłaty.

Dla przykładu, jeśli dokon­amy depozy­tu w wysokoś­ci 200 zł, to otrzy­mamy 2 zł na grę z pom­nożonym kursem x100, co łącznie da równowartość 200 PLN. Nasz kupon w celu akty­wowa­nia bonusu musi zaw­ier­ać min­i­mum 3 zdarzenia z dowol­nej dyscy­pliny sportowej z wyjątkiem sportów wirtu­al­nych. Łączny kurs kuponu AKO nie może być mniejszy niż 2.50, a min­i­mal­ny kurs poje­dynczego spotka­nia ma się zaczy­nać od 1.25. Min­i­mal­na wpła­ta to 50 zł. W przy­pad­ku mniejszej wpłaty pomiędzy 10, a 49,99 PLN jesteśmy zobow­iązani do wysła­nia wiado­moś­ci e‑mail, wpisu­jąc w tytule „Bonus pow­ital­ny”. Lvbet przyz­na nam bonus w wysokoś­ci 10% depozy­tu z mnożnikiem x10. Czas na sko­rzys­tanie z pro­mocji wynosi 30 dni. Kwo­ta podle­ga 4‑krotnemu obro­towi po kur­sie min­i­mal­nym wynoszą­cym 2.00. W przy­pad­ku typu kom­bi przy­na­jm­niej jeden mecz musi zaw­ier­ać kurs min. 1.50. Dodatkowe zas­trzeże­nia to brak możli­woś­ci uży­wa­nia sys­te­mu cash-out i zakaz zakładów systemowych.

BONUS BEZ DEPOZYTU

Bonus bez depozy­tu daje przede wszys­tkim możli­wość sprawdzenia buk­machera pod wzglę­dem ofer­ty i funkcjon­al­noś­ci. Gracz rejestru­je kon­to i otrzy­mu­je dar­mowe pieniądze na grę. Buk­mach­er Lvbet pro­ponu­je 20 zł za doko­nanie pełnej rejes­tracji, która uwzględ­nia zdję­cie dowodu oso­bis­tego i podanie dodatkowych danych osobowych. Po rejes­tracji naszym zadaniem jest akty­wowanie kon­ta, wchodząc na wiado­mość w inter­ne­towej skrzynce pocz­towej. Bonus bez depozy­tu lvbet jest akty­wowany po wyty­powa­niu min­i­mum 3 zdarzeń o łącznym kur­sie wynoszą­cym min. 2.50.
Kurs każdego zdarzenia nie może być mniejszy niż 1.25. Wygrana z bonusu podle­ga 2‑krotnemu obro­towi po kur­sie min. 2.00 w kuponach AKO z min­i­mum 3 zdarzeni­a­mi. Zabra­nia się typowa­nia gier kar­cianych, sportów wirtu­al­nych oraz wyko­rzysty­wa­nia sys­te­my Cash-out.

BONUS OD DRUGIEJ WPŁATY

Jeśli zde­cy­du­je­my się na dru­gi depozy­tu, to Lvbet pro­ponu­je 50% do 1000 zł. Warun­ki są niemal iden­ty­czne jak w przy­pad­ku bonusu od pier­wszej wpłaty. Różni­ca pojaw­ia się dopiero w reg­u­laminie obro­tu. Każdy gracz musi w celu wypłaty środ­ków bonu­sowych dokon­ać 3‑krotnego obro­tu po kur­sie min. 2.00.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA

Ostat­nia część ofer­ty pow­ital­nej to zakład bez ryzy­ka, czyli cash­back. Nie jest to najwięk­szy zwrot staw­ki na rynku, jed­nak śmi­ało moż­na go upla­sować co najm­niej w top 5, uwzględ­ni­a­jąc wszys­t­kich legal­nych buk­macherów. Zakład bez ryzy­ka może wynieść nawet 333 PLN po doko­na­niu trze­ciej wpłaty na kon­to gracza. Min­i­mal­na wpła­ta w tym wypad­ku wynosi 25 zł. W grę wchodzą zakłady poje­dyncze oraz aku­mu­lowane z kursem min­i­mal­nym 1.75. Bard­zo atrak­cyjnie wyglą­da również for­ma obro­tu. Zwrot podle­ga zaled­wie 1‑krotnemu obro­towi po kur­sie min. 1.75.

Fot. wee dezign / shutterstock.com

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - FC Dallas

MLS

21/04/2024 03:30

Los Angeles FC - New York Red Bulls

MLS

21/04/2024 04:30

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

MLS

21/04/2024 04:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Colorado Rapids - FC Dallas

MLS

21/04/2024 03:30

Los Angeles FC - New York Red Bulls

MLS

21/04/2024 04:30

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

MLS

21/04/2024 04:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Colorado Rapids - FC Dallas

MLS

21/04/2024 03:30

Los Angeles FC - New York Red Bulls

MLS

21/04/2024 04:30

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

MLS

21/04/2024 04:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Colorado Rapids - FC Dallas

MLS

21/04/2024 03:30

Los Angeles FC - New York Red Bulls

MLS

21/04/2024 04:30

Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps

MLS

21/04/2024 04:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.