31.05.2023, g. 18:45
Eredivisie
Breda vs Emmen
Do meczu pozostało:
1dn.8godz.9min.
13.30 X3.75 22.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kolejna rekordowa zbiórka Kiboli!

Kolejna rekordowa zbiórka Kiboli!

Nie o reko­rdy tu jed­nak chodzi, ale o cel. Już od kilku lat w okoli­cach Wszys­t­kich Świę­tych na wielkopol­s­kich cmen­tarzach moż­na spotkać kiboli Kole­jorza, dla których mróz, wia­tr, deszcz nie mają żad­nego znaczenia. Liczy się intenc­ja, w jakiej sto­ją i zbier­a­ją pieniądze. A jest ona wielka.

Kibice Lecha czu­ją dumę nie tylko z powodu przy­wiąza­nia do niebiesko-białych barw. Oprócz bronienia Kole­jorza na dobre i na złe, na zawsze pozostaną Polaka­mi. Kul­ty­wowanie pamię­ci o przod­kach i his­torii kra­ju to waż­na rzecz dla kiboli Lecha.

Od czterech lat zaj­mu­ją się zbiórką pieniędzy na renowac­je grobów pow­stańczych, nagrobków oraz pom­ników czy tablic pamiątkowych poświę­conych Pow­sta­niu Wielkopol­skiemu. Zebrana kwo­ta jest przez­naczana na czyszcze­nie nagrobków, szli­fowanie płyt, odnaw­ian­ie napisów czy wymi­anę pęknię­tych tablic. Gdy trze­ba, kibole staw­ia­ją nowe nagrob­ki i tablice powstańcze.

Do 2014 roku zebra­no pon­ad 169 500 zło­tych. Za tę kwotę odnowiono blisko 80 grobów Pow­stańców. Tylko w zeszłym roku napraw­iono 39 obiektów.

Także w tym roku kibole zbier­ali pieniądze na wielkopol­s­kich cmen­tarzach. Łącznie nie­ofic­jal­nie zebra­no 167 tysię­cy zło­tych! Kwo­ta budzi ogrom­ny podziw. Społeczność wielkopol­s­ka widzi namacalne efek­ty pra­cy kiboli, dlat­ego chęt­nie wrzu­ca sym­bol­iczną złotówkę do puszek. Zebrana suma będzie na pewno więk­sza. Dojdzie to tego przy­chód uzyskany przez wpłaty na konto.

Chy­ba nikt nie ma wąt­pli­woś­ci, że poma­ganie w szczyt­nym celu daje ogrom­ną satys­fakcję. Pow­stanie Wielkopol­skie jest najważniejszym his­to­rycznym wydarze­niem regionu i nie warto o nim zapom­i­nać. Może­my być jed­nak spoko­jni. Dopó­ki kibole pamię­ta­ją o pow­sta­niu, a oto może­my być spoko­jni, pamięć o przod­kach nie zginie.

- Zbier­ałam po raz pier­wszy. Czy­ta­jąc opinie osób biorą­cych udzi­ał w poprzed­nich edy­c­jach mniej więcej wiedzi­ałam, czego się spodziewać. Nie liczyłam jed­nak na to, że pier­wsza oso­ba, która w ogóle pode­jdzie, po opowiedze­niu przez nas o akcji, powie, że nam nie ufa. Był to jed­nak jedyny negaty­wny komen­tarz pod­czas zbiór­ki. Jeden pan poin­for­mował nas, że jego dzi­adek był Pow­stańcem i leży włas­nie na tym cmen­tarzu, który obstaw­ial­iśmy tego dnia. Kole­jni ludzie byli również bard­zo uprze­j­mi. Podzi­wiali deter­mi­nac­je sta­nia na dworze w dość nieciekawych warunk­ach atmos­fer­ycznych, mimo, że jak na listopad to i tak było dobrze. Dzieci­akom dużo radoś­ci spraw­iało samo wrzuce­nie do puchy, a gdy dostawali vlepy uśmiech nie znikał im z twarzy. Poz­nałam wiele ciekawych ludzi. Na pewno nie była to moja ostat­nia edy­c­ja — powiedzi­ała jed­na z wolontariuszek.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.