01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.59min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lokomotywa w remoncie. Trwają ostatnie prace

Lokomotywa w remoncie. Trwają ostatnie prace

Już niebawem  loko­mo­ty­wa Ty-51 183 stanie przy Buł­garskiej.  Cały czas pod­dawana jest ona pra­com związanym z wymi­aną i uzu­pełnie­niem ubytków zewnętrznej kon­strukcji. To najważniejszy i najbardziej czasochłon­ny etap renowacji parowozu.

Parowóz od kilku tygod­ni tonie w huku uderzanego met­alu, sycze­niu pal­ników i szu­mie szli­fierek. Wszys­tko okras­zone jest spek­tak­lem ognia i iskier.

- Prace nad renowacją naszej loko­mo­ty­wy wkroczyły w najbardziej zaawan­sowany etap — mówi Łukasz Borow­icz, rzecznik pra­sowy Lecha Poz­nań. — Wszys­tkie prace toczą się zgod­nie z planem. Cieszymy się, że real­iza­c­ja pro­jek­tu prze­b­ie­ga bez utrud­nień i nie jest w żaden sposób zagrożona — dodaje.

Po zakończe­niu naprawy poszy­cia parowóz prze­jdzie ponowne śru­towanie, by uzyskać jed­no­li­ty, matowy wygląd. Następ­nie Ty-51 183 wraz z węglarską zaczną odzyski­wać ory­gi­nalne bar­wy — zostaną poma­lowane czarną far­bą grun­tową, a następ­nie czarną emal­ią. Obręcze kół, zgar­ni­acze i poręcze będą koloru czer­wonego. Ostat­nim etapem będzie zamon­towanie szy­by, osłona brezen­towa, reflek­to­ry, tablicz­ki i osłony. Przyję­ty har­mono­gram prac zakła­da ukończe­nie renowacji loko­mo­ty­wy na początku kwiet­nia 2016 roku.

Wów­czas zostaną dopięte do koń­ca for­mal­noś­ci związane z postaw­ie­niem parowozu przy Buł­garskiej. Wybrana zostanie również fir­ma budowlana, która przy­go­tu­je stanowisko dla Ty-51 183.

- Mamy już gotowy szczegółowy pro­jekt wykon­aw­czy — mówi Woj­ciech Ter­piłows­ki, kierown­ik dzi­ału Pro­mocji i Reklamy Lecha Poz­nań. — Przekaza­l­iśmy go spon­sorowi pro­jek­tu, Kom­panii Piwowarskiej, która poszuku­je wykon­aw­cy pro­jek­tu. Najważniejsze będzie jed­nak uzyskanie poz­wole­nia na ustaw­ie­nie loko­mo­ty­wy ze strony Wydzi­ału Urban­isty­ki i Architek­tu­ry Urzę­du Mias­ta. Ta pro­ce­du­ra jest nieste­ty czasochłon­na. Sza­cu­je­my, że odsłonię­cie Loko­mo­ty­wy będzie możli­we w drugim kwartale tego roku — dodaje.

Real­iza­c­ja pomysłu kibiców stała się możli­wa dzię­ki współpra­cy ze spon­sorem klubu, marką Lech Pils oraz poz­nańską Fab­ryką Pojazdów Szynowych Hipolit Cegiel­s­ki SA, która pod­jęła się zada­nia odrestau­rowa­nia lokomotywy.

źródło: Prze­mysław Szyszka/Lech Poznań/www.lechpoznan.pl
tekst: infor­ma­c­ja prasowa

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.