Rutkowski: Dla mnie kadra jest zamknięta

Rutkowski: Dla mnie kadra jest zamknięta

Wiceprezes Kole­jorza, Piotr Rutkows­ki, nie ukry­wał, że jest bard­zo zad­owolony z przeprowad­zonych latem transferów.

Przed obozem w Gniewinie do zespołu Mis­trza Pol­s­ki trafili Marcin Robak, Dar­iusz Dud­ka, Abdul Aziz Tet­teh oraz Denis Thoma­l­la. – Cieszę się, ze udało nam się dokon­ać czterech trans­fer­ów przed pier­wszym obozem. Dzię­ki bard­zo dobrej i zor­ga­ni­zowanej pra­cy skautów szy­bko pod­jęliśmy roz­mowy z naszy­mi nowy­mi nabytka­mi – przyz­nał wiceprezes Kolejorza.

Wło­darze Lecha nie kryją zad­owole­nia z pozyska­nia Dar­iusza Dud­ki. Defen­sor już wcześniej był w kręgu zain­tere­sowań poz­nańskiego klubu. – To jedyny zawod­nik, który ma doświad­cze­nie z gry w Lidze Mis­trzów. Mamy nadzieję, że to wyko­rzys­ta. W zeszłym sezonie właśnie tego doświad­czenia nam brakowało, dlat­ego zde­cy­dowal­iśmy się na trans­fer Marci­na Roba­ka i Dar­iusza Dud­ki. Mam nadzieję, że Darek wprowadzi na boisku więk­szy spokój i luz – ocenił.

ejberempire

Zakon­trak­towanie młodego niemieck­iego napast­ni­ka było najpraw­dopodob­niej ostat­nim ruchem trans­fer­owym Lecha Poz­nań. – Dla mnie kadra jest zamknię­ta. Idziemy w dobrym kierunku. Na pier­wszy obóz wyrusza­my w sze­rokim składzie. Co roku powin­niśmy dokon­ać jed­nego trans­feru sprzedażowego, ale jeśli uda nam się wszys­t­kich utrzy­mać do koń­ca sierp­nia to będzie dobrze – zaz­naczył Rutkowski.

Niepewne jest, czy któryś z lechitów nie opuś­ci sied­miokrot­nego Mis­trza Pol­s­ki. - Myśle­nie, że utrzy­mamy cały zespół jest roman­ty­czne, ale niewykon­alne i w sum­ie niepotrzeb­ne. My jesteśmy po to, aby młodych zawod­ników rozwi­jać. Oni mają szanse, aby rozwi­jać się w znacznie lep­szych. Nawet jeśli patrzymy na budżet to nie może­my grac w LE i LM nie sprzeda­jąc żad­nego zawod­ni­ka. Co roku musieliśmy jakieś trans­fer dokony­wać, żeby budżet się bilan­sował. Powoli nam to wychodzi i w kole­jnych lat­ach na pewno to będzie konieczne – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress