Sadłowski: Teraz będzie już tylko lepiej!

Sadłowski: Teraz będzie już tylko lepiej!

Tym razem ostat­nie kil­ka miesię­cy w Lechu pod­sumowu­je dzi­en­nikarz por­talu Lechita.net, Maciej Sadłows­ki. Zaprasza­my do przeczy­ta­nia trze­ciej częś­ci naszego cyklu!

Czy zwol­nie­nie Ruma­ka było dobrą decyzją?

Maciej Sadłows­ki (Lechita.net): — Przez dłuższy czas byłem zwolen­nikiem pra­cy tren­era Mar­iusza Ruma­ka w Lechu Poz­nań. Nieste­ty, pewnie jak każdy kibic, nie mogłem godz­ić się z kole­jny­mi kom­pro­mi­tac­ja­mi. Wyda­je mi się, że tren­erowi zabrakło przede wszys­tkim doświad­czenia: zarówno tego z boisk, jak i z pra­cy tren­er­skiej. Czy to dobra decyz­ja? Tren­er przekroczył pewien lim­it wpadek, więc dla mnie nat­u­ral­ną kole­ją rzeczy było jego zwolnienie.

Jak oce­nia Pan pracę tren­era Sko­rży? Czy widać już jej efekty?

M. S.: — Ciężko po tak krótkim okre­sie cza­su ocenić pracę nowego tren­era. Szkole­niowiec objął zespół w trak­cie sezonu nie przepra­cowu­jąc z nim ani jed­nego okre­su przy­go­towaw­czego, a do tego musi korzys­tać z zawod­ników dobier­anych głównie przez tren­era Ruma­ka. Do efek­tów pra­cy tren­era Sko­rży zal­iczyłbym bardziej elasty­czny styl gra­nia w ofen­sy­wie, a nie jak to miało w przy­pad­ku jego poprzed­ni­ka — pchanie gry przez skrzydła.

Czy Zaur Sada­jew to napast­nik, na którego Maciej Sko­rża powinien kon­sek­went­nie staw­iać czy warto poszukać zimą nowego napastnika?

M. S: — Ja każde­mu zawod­nikowi i tren­erowi daję czas. Mecz z Zaw­iszą Byd­goszcz pokazał, że w Czecze­nie jest potenc­jał, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to od początku jego poby­tu w Polsce mówi się o wielkim potenc­jale. Czy to przekła­da się na grę? Pamię­ta­jmy, że gra­jąc prze­ci­wko Zaw­iszy miał na prze­ciw siebie słabych obrońców zbliżonych grą do pachołków treningowych niż rosłych defen­sorów. To jed­nak typ zawod­ni­ka, który nie będzie grał efek­town­ie dla oka, a jed­nym z jego zadań będzie przetrzy­manie pił­ki na połowie prze­ci­wni­ka i wal­ka z obroń­ca­mi. Mimo wszys­tko widzi­ałbym w Lechu napast­ni­ka bardziej skutecznego, który będzie w stanie odciążyć lin­ię pomocy.

Czy w przy­pad­ku ofer­ty trans­feru dla Karo­la Linet­ty’ego już zimą, Lech powinien się zgodz­ić na jego ode­jś­cie czy lep­iej poczekać do zakończenia sezonu?

M. S.:  — Moim zdaniem nie. Wyda­je mi się, że najod­powied­niejszym wyjś­ciem będzie ewen­tu­al­na sprzedaż Linet­ty’ego po zakończe­niu sezonu. Nie czaru­jmy się — obec­nie w Lechu nie mamy następ­cy dla Karo­la i takiego trze­ba będzie poszukać na rynku trans­fer­owym. Do tej pory piłkarz będzie potrzeb­ny na Buł­garskiej, a i dla niego lep­iej będzie, kiedy nabierze doświad­czenia na boiskach Ekstrak­lasy. Przy jego szy­bkim roz­wo­ju latem będzie moż­na zgar­nąć więcej pieniędzy za trans­fer niż już zimą.

Po obję­ciu stanowiska tren­era przez Macie­ja Sko­rżę Lech kil­ka razy tracił punk­ty w ostat­nich min­u­tach meczu. Wcześniej mu się to nie zdarza­ło. Z czego wyni­ka ten prob­lem — to min­i­mal­izm czy brak konsekwencji?

M. S.: — W zasadzie to zarówno min­i­mal­izm, jak i brak kon­sek­wencji. Nie czaru­jmy się — obec­nie w tabeli powin­niśmy mieć o 6–8 punk­tów więcej. Dyk­towanie warun­ki gry rywalom to jed­no, nato­mi­ast strze­lanie bramek to drugie. Legia, Korona, Śląsk, Podbeskidzie i poniekąd również Jagiel­lonia… za dużo się tego naz­bier­ało. Co z tego jak piłkarze mówią o wycią­ga­niu kon­sek­wencji, sko­ro tak naprawdę tego nie robią i po raz kole­jny tracą punk­ty w głupi sposób. Mając stupro­cen­towe sytu­acje trze­ba je wyko­rzys­tać za wszelką cenę, inaczej może to wszys­tko nas dro­go kosz­tować. Liczę jed­nak, że te straty mamy już za sobą, a ter­az będzie już tylko lepiej!

Kursy na mecze Lecha

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Vllaznia - Valur Reykyavik

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:30

Linfield - Stjarnan

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Tre Penne - Floriana FC

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Derry City - Magpies

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 20:45

Budućnost Podgorica - FC Malisheva

Liga Konferencji Europy

18/07/2024 21:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 18:00

Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

19/07/2024 20:30

GKS Katowice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 14:45

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 17:30

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.