28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.16godz.58min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Skorża: Mecz będzie obfitował w wiele sytuacji podbramkowych

Skorża: Mecz będzie obfitował w wiele sytuacji podbramkowych

Wygrać – tylko i aż tyle muszą zro­bić podopieczni tren­era Macie­ja Sko­rży w spotka­niu z Lechią Gdańsk. 

To nie będzie dla poz­na­ni­aków łatwy prze­ci­wnik. Podopieczni tren­era Brzęcz­ka prze­grali na inau­gu­rację ligi z Cra­cov­ią przed włas­ną pub­licznoś­cią i w Poz­na­niu będą chcieli się zre­ha­bil­i­tować. - Zro­bili kole­jny krok na przód w sto­sunku do kole­jnego sezonu, szat­nia jest peł­na obcokra­jow­ców, zawod­ni­cy cenią sobie prace Jur­ka Brzęcz­ka. To druży­na która jest w stanie wal­czyć o tro­fea. Zro­bili bard­zo fajne trans­fery, które powodu­ją, że mają sze­roką kadrę. Kilku zawod­ników nie mogło zagrać w pier­wszym meczu, sporym osła­bi­e­niem jest brak Cola­ka. Bard­zo ciekaw­ie wyglą­da gra na skrzy­dle Maka. Jeśli będą mogli dys­ponować pełnym skła­dem, to powin­ni sezon kończyć na podi­um – przyz­nał tren­er Sko­rża. — Gra­ją bard­zo ofen­sy­wną piłkę i ich nat­u­ral­ny sposób gry to gra do przo­du. Mecz będzie obfi­tował w wiele sytu­acji podbramkowych. 

Poz­na­ni­a­cy już na star­cie ligi pogu­bili punk­ty. Ter­az czas na szy­bką odpowiedź rywalom. — Ten mecz będzie ważny dla Lecha i Lechii, bo obie drużyny gra­jąc u siebie nie zdobyły punk­tów. Przewa­ga czołów­ki nie może się pow­ięk­szać. Jest to dla nas bard­zo ważne. Musimy zdobyć 3 punk­ty, żeby mieć kon­takt z czołówką Legia ma prost­sza drogę w kole­jnych tygod­ni­ach. Nie chce­my mieć 5, 6 star­ty. Jesienią chce­my być blisko pier­wszego miejs­ca, bo to nasz cel, który chce­my real­i­zować – powiedzi­ał szkoleniowiec.

ejberempire

Lechi­ci nie są w kom­for­towej sytu­acji kadrowej. W środę mecz z FK Sara­je­wo, a ter­az już ligowa poty­cz­ka z Lechią. - Jesteśmy kilka­dziesiąt godzin po pucharach. Nie wiem, czy może­my kogoś defin­i­ty­wnie wyk­luczyć. Nie ukry­wam, że pewnych zmi­an będę musi­ał dokon­ać, ale ile ich będzie i na jakich pozy­c­jach, to okaże się potem. Zal­icza­my się do grona drużyn, które nie mają sze­rok­iej kadry, ale mamy jakoś­ciowo dobry zespól. Musimy umiejęt­nie postępować z rotac­ja­mi. Do prz­er­wy na reprezen­ta­cyjnej gramy co 3 dni i to wyglą­da prz­er­aża­ją­co. Nie ma kiedy dać zawod­nikom wol­nego dnia, muszę stosować rotację, żeby piłkarze byli w opty­mal­nej formie psy­chicznej i fizy­cznej – ocenił opiekun mis­trzów Polski.

Prob­le­mem Lecha w najbliższych meczach może być brak Karo­la Linetty’ego. Młodego pomoc­ni­ka czeka chy­ba dłuższa prz­er­wa niż się spodziewano. — Karol nie trenu­je na pełnych obro­tach. Bada­nia nie wykaza­ły poprawy, zro­bił on niewiel­ki krok do przo­du, ale nie jest jed­nak to na tyle duży krok, żeby Karol był gotowy na mecz z Basel. Karol był­by bard­zo ważnym zawod­nikiem dla nas. Ryw­al jest świet­nie zor­ga­ni­zowany, są świet­nie zdyscy­plinowani. Prak­ty­cznie nie zdarza­ją im się błędy. Umiejęt­ność utrzy­ma­nia w środ­ku pola to waż­na rzecz w dwumeczu. Karol to zawod­nik, który utrzy­mu­je dobra dyscy­plinę tak­ty­czną. To ważny ele­ment naszej strate­gii. Wierzę, że pojawi się w jakimś wymi­arze cza­sowym na boisku – zaz­naczył.

Jest jeden pew­ni­ak w składzie, który nie ma na swo­ją pozy­cję nom­i­nal­nego zastęp­cy – Bar­ry Dou­glas. – To jeden zawod­nik którego nie będę rotował. Chy­ba Bar­ry jest najlep­szym wykon­aw­cą rzutów wol­nych, jakiego miałem pod swoi­mi skrzy­dła­mi. Dou­glas świet­nie wykonu­je ten stały frag­ment gry – powiedzi­ał tren­er, doda­jąc, że cały czas nie wiado­mo, co z przyszłoś­cią Szko­ta w Kole­jorzu. - Jest kil­ka spraw kon­trak­towych, które chci­ałbym przedysku­tować z zarzą­dem, bo kilku zawod­nikom kończą się kon­trak­ty w kole­jnym sezonie. Nie może­my czekać do ostat­niej chwili, tylko musimy zacząć roz­mowy już ter­az i mieć pod­pisane doku­men­ty. Czeka nas duża pra­ca w tym zakre­sie – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.