Stadion ma sponsora tytularnego

inea stadionINEA Sta­dion — to nowa ofic­jal­na nazwa sta­dionu przy ul. Buł­garskiej w Poz­na­niu. INEA, najwięk­szy w Wielkopolsce alter­naty­wny oper­a­tor teleko­mu­nika­cyjny oraz Kon­sor­cjum KKS Lech Poz­nań i Marcelin Man­age­ment zawarły umowę, na mocy której INEA została spon­sorem tytu­larnym stadionu.

- Z wielką radoś­cią wita­my INEA przy Buł­garskiej. Od dziś wszyscy będziemy się spo­tykali na INEA Sta­dion­ie, który coraz częś­ciej goś­ci poz­na­ni­aków i Wielkopolan nie tylko pod­czas meczów piłkars­kich. To miejsce spotkań, fan­tasty­cznej rozry­w­ki dla całych rodzin i coraz częś­ciej poważnych rozmów biz­ne­sowych. Dzisi­aj mogę potwierdz­ić, że roz­mowy z wszys­tki­mi potenc­jal­ny­mi kon­tra­hen­ta­mi trwały bard­zo dłu­go, a z fir­mą INEA porozu­mieliśmy się dopiero w tym tygod­niu. Bard­zo się cieszę, że kończymy negoc­jac­je sukce­sem i jed­nocześnie dzięku­ję wszys­tkim innym kon­tra­hen­tom za zain­tere­sowanie, energię i czas poświę­cony na nasze roz­mowy — mówi Karol Klim­czak, Prezes Kon­sor­cjum Marcelin Man­age­ment i KKS Lech Poznań.

Umowę pod­pisano na okres 5 lat. Paki­et świad­czeń spon­sors­kich, oprócz wprowadzenia nowej nazwy sta­dionu, obe­j­mu­je między inny­mi jego oznakowanie, świad­czenia mar­ketingowe związane ze spon­soringiem tytu­larnym oraz real­iza­cję dodatkowych wspól­nych pro­jek­tów — spon­so­ra i oper­a­to­ra stadionu.

- Sta­dion, podob­nie jak nasze usłu­gi, wyzwala pozy­ty­wną energię i łączy ludzi. Mówimy, że z INEA życie nabiera tem­pa. Dodatkowo INEA jest oper­a­torem związanym z Wielkopol­ską. Stąd się wywodz­imy i nasza strate­gia biz­ne­sowa zakła­da, że tutaj rozwi­jamy swo­je usłu­gi teleko­mu­nika­cyjne oraz pozysku­je­my Klien­tów. Jesteśmy przeko­nani, iż spon­sor­ing tytu­larny sta­dionu w stol­i­cy Wielkopol­s­ki wzmoc­ni budowę naszego wiz­erunku i rozpoz­nawal­ność mar­ki INEA - mówi Prezes Janusz Kosińs­ki, INEA.

fot. Adam Ciereszko/Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress