Cała Polska zna, nasz kibicowski świat — trybuny w 2015 roku

Cała Polska zna, nasz kibicowski świat — trybuny w 2015 roku

19 opraw,25 wyjazdów i pon­ad 11 tysię­cy kibiców Lecha Poz­nań pod­czas finału Pucharu Pol­s­ki – zaprasza­my do zapoz­na­nia się z kibi­cowskim pod­sumowaniem kończącego się 2015 roku! 

Nie sposób opisać wszys­t­kich wydarzeń, które miały miejsce na INEA Sta­dion­ie. Co zapamię­tam najbardziej z mija­jącego roku?

22 mar­ca 2015, 25. kole­j­ka T‑Mobile Ekstrak­lasy – mecz Lech Poz­nań-Legia Warsza­wa. Wzbudza emoc­je u wszys­t­kich – poz­na­ni­aków, warsza­w­iaków czy mieszkańców innych zakątków Pol­s­ki. Ku radoś­ci pon­ad 41 tysięcznej pub­licznoś­ci Kole­jorza za sprawą Barry’ego Dou­glasa i Kaspra Hamalaine­na pokon­ał „Wojskowych” i zbliżył się do nich już tylko na trzy punk­ty w tabeli. Ale nie o wynikach sportowych będziemy tutaj roz­maw­iać. Trzy dni przed spotkaniem z Legią, Lech obchodz­ił swo­je 93 urodziny – i to właśnie jubileuszowi Kole­jorza podyk­towane były oprawy przy­go­towane przez ultra­sów – niebiesko-biała kar­to­ni­a­da ze zło­to-czarną liczbą „93” oraz / Całość dopeł­ni­ało pro­rocze hasło Kole­jorzu! 100 lat dzisi­aj Tobie śpiewamy – tego mis­tr­zost­wa Legii nie odd­amy! Więcej uwa­gi przykuwała jed­nak dru­ga z przy­go­towanych tego dnia opraw z gasłem prze­wod­nim: Ligowy klasyk? Piłkarskie świę­to? To wszys­tko jest sztuczne. Spójrz na try­bun pię­kno! Trans­par­en­ty zostały wyk­le­jone zieloną folią z biały­mi sre­berka­mi, które miały imi­tować narożnik piłkarskiego boiska. Na samym środ­ku try­buny zna­j­dowała się pił­ka z kodem kreskowym (mod­ern foot­ball).

11.400 – tylu kiboli Kole­jorza pojechało na finał Pucharu Pol­s­ki. Z kim? Oczy­wiś­cie z odwiecznym rywalem, warsza­wską Legią. Licz­ba zgro­mad­zonych fanów Lecha robiła wraże­nie. Osiem pociągów spec­jal­nych , mnóst­wo auto­busów, samo­chodów ruszyło na pod­bój stol­i­cy. W kilku słowach nie sposób opisać tego, co dzi­ało się 2 maja na Sta­dion­ie Nar­o­dowym. Bard­zo dużo na ten tem­at pisal­iśmy tutaj .

Ale jak to maw­ia­ją – co cię nie zabi­ję, to cię wzmoc­ni – tydzień później Kole­jorz pokon­ał Legię przy Łazienkowskiej rozpoczął swój marsz po mis­tr­zost­wo! Co było dalej? Wyjaz­dowa wygrana w Gdańsku z wymownym hasłem na opraw­ie – Od mias­ta do mias­ta, po mis­tr­zost­wo i bas­ta spełniło się 7 czerwca.

To, co dzi­ało się na początku czer­w­ca przy Buł­garskiej oraz w całym Poz­na­niu to istne sza­leńst­wo. Na sta­dion­ie pojaw­ił się kom­plet kibiców – piłkarze nie mogli zep­suć tego świę­ta! Tego dnia swój popis dali ultra­si mis­trza (tak mis­trza!) Pol­s­ki – kar­to­ni­a­da z takim napisem pojaw­iła się na try­bunie im. Cza­pczy­ka na wyjś­cie piłkarzy. Dal­sze kibi­cowskie wydarzenia miały miejsce już w Kotle. Niebiesko-białe hasło Kon­sek­wenc­je nie są złe, gdy czyny są odważne! dopeł­ni­ały sre­ber­ka w klubowych barwach. Pod sam koniec spotka­nia zaprezen­towano kole­jną oprawę – mis­tr­zowską! Sek­torówka przed­staw­iała maga nakłada­jącego koronę Lechowi wraz z trans­parenta­mi Po 5 lat­ach przyszedł w chwale – Mis­trz Pol­s­ki – a królest­wu jego nie będzie koń­ca! A co dzi­ało się potem? Kto był przy Buł­garskiej ten dobrze wie – popłynęły łzy radoś­ci, wzruszenia, każdy na swój sposób okazy­wał radość upragnionego zdoby­cia mis­tr­zost­wa. Po opuszcze­niu INEA Sta­dionu kibole ruszyli na plac Adama Mick­iewicza, gdzie wraz z piłkarza­mi świę­towano wywal­cze­nie upragnionego tytułu.   Śpiewom nie było końca!

Pod­sumowu­jąc rok 2015 warto przy­pom­nieć niesamow­itą oprawę zaprezen­towaną pod­czas spotka­nia z FC Basel. Całość składała się z kilku ele­men­tów: trans­par­en­tu – High risk sup­port­ers z tabli­ca­mi ostrze­gaw­czy­mi, niebiesko-białych sre­berek oraz sek­torów­ki — skrzyn­ki wysok­iego napię­cia z wymalowaną tablicą Dan­ger high volt­age, datą 1922” i „LP”. Chwilę później klam­ka ze skrzyn­ki odpadła, zro­biło się zwar­cie elek­tryczne i…. otworzyły się drzwi – na dwóch skrzy­dłach ukaza­ły się sym­bole grup ultra­sows­kich dzi­ała­ją­cych w Poznaniu.

Z przy­tu­pem zakońc­zono rok kalen­dar­zowy przy Buł­garskiej. 13 grud­nia Kole­jorz pode­j­mował przy Buł­garskiej Miedziowych. Kilka­krot­nie pod­czas tego spotka­nia z Kotła w kierunku innych try­bun złożono życzenia świąteczne — Kole­jorz! Co? Wesołych Świąt niosło się po całym obiek­cie, dzwo­niono klucza­mi na melodię Jin­gle Bells. Zro­biło się świątecznie… Na ten dzień grupy ultra­sowskie przy­go­towały dwie oprawy. Tuż po prz­er­wie w Kotle pojaw­iła sek­torówka przed­staw­ia­ją­ca kibi­ca w oku­larach i chuś­cie z widoczną ręką fotografa i aparatem. Całość dopeł­ni­ało hasło: Lubimy Przykuwać Uwagę. Po kilku min­u­tach w Kotle zapłonęło kilka­dziesiąt rac oraz powiewało wiele flag. Pod koniec spotka­nia ponown­ie odpalono ognie rzym­skie oraz stroboskopy.

Nie sposób opisać wszys­tkiego. Wspom­nienia pozostaną, nikt nam nie zabierze. A ter­az jeszcze raz, póki to aktu­alne – MISTRZ, MISTRZ KOLEJORZ!

Kibi­cowskie „naj” w liczbach w 2015 roku:

Finał Pucharu Pol­s­ki — 11.400

Najliczniejszy wyjazd w Ekstrak­lasie – Lechia Gdańsk (1540 kibiców Kolejorza)

Najm­niej liczny wyjazd w Ekstrak­lasie – Jagiel­lonia Białys­tok (205)

Najliczniejszy wyjazd w Pucharze Pol­s­ki (z wyk­lucze­niem finału) – Zagłę­bie Lubin (1576)

Najm­niej liczny wyjazd w Pucharze Pol­s­ki – Znicz Pruszków (200)

Najliczniejszy wyjazd w europe­js­kich pucharach – FC Basel (LM, 1419)

Najm­niej liczny wyjazd w europe­js­kich pucharach – FC Basel (LE, 114)

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.