01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.6godz.32min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Chuligani?

Kon­flikt na linii rząd-kibice naras­ta. Na razie nie widać per­spek­ty­wy, aby doszło do jakiegokol­wiek porozu­mienia. Władze, fanów fut­bolu, w Polsce trak­tu­ją, jak chuli­ganów. Jed­nak idąc tym tropem rozu­mowa­nia — chuli­ganów na całym Świecie jest naprawdę bard­zo dużo.

Określe­nie “chuli­gan” nar­o­dz­iło się w Anglii. W lat­ach 70. i 80. zeszłego stule­cia, ang­ielscy fanaty­cy siali pos­tra­ch na ligowych sta­dionach. Prob­le­my z zapanowaniem porząd­ku doprowadz­iły do tego, że o mały włos nie ode­bra­no Anglii orga­ni­za­cji Mis­tr­zostw Świa­ta w 1966 roku.

Wszys­tko zmieniło się jed­nak po dwóch trage­di­ach: w 1985 — na Hey­sel, kiedy to doszło do zamieszek pomiędzy kibi­ca­mi Liv­er­poolu i Juven­tusu, w wyniku których zginęło 39. osób, oraz w 1989 — na Hills­bor­ough.  Wtedy pod­czas pół­fi­nału Pucharu Anglii, śmierć poniosło 96. kibiców Liverpoolu.

Od cza­su tej drugiej katas­tro­fy zaostr­zono normy bez­pieczeńst­wa, lik­widu­jąc miejs­ca sto­jące na sta­dionach w Anglii. Swój wpły­wa na to miał także raport Petera Tay­lo­ra — ówczes­nego ang­iel­skiego min­is­tra spraw­iedli­woś­ci —  z 1990 roku. Według tego rapor­tu wszys­tkie więk­sze sta­diony powin­ny mieć tylko miejs­ca siedzące. Zawarł również w nim przy­czyny tragedii na Hillsborough.

Właśnie te trzy zdarzenia doprowadz­iły do tego, że na try­bunach ang­iel­s­kich jest ter­az, jak jest. Na sta­diony na Wys­pach nie rzad­ko kibice przy­chodzą ubrani odświęt­nie, a chwile zapom­nienia oraz jakakol­wiek spon­tan­iczność ma miejsce tylko po strze­le­niu bram­ki. Nie prowadzi się też tak zdyscy­plinowanego dopin­gu, z jakim jeszcze nie tak dawno mogliśmy spotkać się w Poz­na­niu. W Anglii próżno także szukać rac czy innej pirotech­ni­ki. Nigdy nie była ona pop­u­lar­na na Wys­pach Brytyjskich.

Podob­ną atmos­ferę na try­bunach, chcieli mieć właś­ci­ciele warsza­wskiej Legii. To właśnie było powo­dem ich kon­flik­tu z sym­pa­tyka­mi klubu z Łazienkowskiej. Warsza­wscy kibice, próbu­jąc pokazać ITI (właś­ci­cielowi — przyp. red.), że dop­ing na sta­dionach jest potrzeb­ny, orga­ni­zowali piki­ety i pochody. Pokazy­wali wtedy różnego rodza­ju trans­par­en­ty skierowane prze­ci­wko właśnie właś­ci­cielom ich ukochanego klubu.

Pre­mier Tusk, za jeden ze wzorów podawał mod­el niemiec­ki, argu­men­tu­jąc, pod­kreślał na sta­dionach brak chuli­gańskiego zaparcia. W Bun­deslidze nie są wszczy­nane awan­tu­ry, a także dewastowane sta­diony… Z tym, że nie minęło wiele cza­su, a wszyscy mogliśmy przekon­ać się o tym, że jest jed­nak inaczej…

W meczu drużyn wal­czą­cych o utrzy­manie, pomiędzy Ein­tra­chtem Frank­furt i 1. FC Koeln, kibice tych pier­wszych wtargnęli na boisko ze złoś­ci, po porażce i grożącej degradacji do niższej ligi. Polic­ja zatrzy­mała czter­dzi­es­tu kibiców, którzy wes­zli na murawę. Kil­ka miesię­cy temu prz­er­wany został mecz elim­i­nacji EURO 2012 pomiędzy Włocha­mi a Ser­bią. Powód? Wszczy­nanie bijatyk przez kibiców z Bałkanów bezpośred­nio przed jego początkiem.

Ciężko powiedzieć, że polscy fani są świę­ci. W każdej grupie społecznej zna­jdzie się odłamek, który psu­je wiz­erunek resz­cie, ale nie tylko w Polsce moż­na się z tym spotkać. W innych kra­jach również nie porad­zono sobie do koń­ca z pseudok­ibi­ca­mi. Ale tam chy­ba nie zamykano im sta­dionów… Drugą, sporną kwest­ią jest prob­lem chuli­ganów — czy każdy kibic nim jest? Chy­ba niekoniecznie…

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.