21.04.2024, g. 15:00
PKO BP Ekstraklasa
ŁKS Łódź vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.7godz.56min.
15.50 X4.00 21.57 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Oceniamy lechitów za wygraną z Pogonią: Pan Kapitan, Król Marcin i Matus “złote rękawice” Putnocky

Oceniamy lechitów za wygraną z Pogonią: Pan Kapitan, Król Marcin i Matus “złote rękawice” Putnocky

Lech Poz­nań daje kole­jny syg­nał, że po prze­granym finale Pucharu Pol­s­ki jego jedynym i arcy­ważnym celem jest zdoby­cie Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki. O ten tytuł wal­ka będzie trwała do samego koń­ca, choć najlep­szego bramkarza sezonu i króla strzel­ców raczej już znamy. Sprawdź, jak oce­ni­amy grę drużyny tren­era Bjel­i­cy, w tym przyszłego posi­adacza Zło­tych Rękaw­ic i korony króla strzel­ców — Matusa Put­nock­iego i Marci­na Robaka.

Śred­nia ocen — 7,33

Matus Put­nocky — 7

Poza dwoma niegroźny­mi strza­ła­mi z pier­wszej połowy, Słowak był bezro­bot­ny. Dalej śrubu­je reko­rd meczów bez utraty bram­ki. W tym sezonie golkiper Lecha zachował czyste kon­to już 17 razy!

Tomasz Kędzio­ra — 7

Ofer­ował znacznie więcej na połowie rywali niż przed tygod­niem w Niecieczy, dowo­dem  asys­ta (czwarta w tym sezonie) przy golu Trał­ki po prze­bo­jowej akcji po poda­niu Makuszewskiego. Bard­zo dobry wys­tęp wychowan­ka Akademii Lecha Poz­nań. Oby zdołał powtórzyć swój wyczyn w środę w meczu z Legią.

Jan Bednarek — 7

21-latek jest w bard­zo wysok­iej formie, być może wcale nie dla Kędzio­ry, ani Kow­nack­iego nad­chodzące Mis­tr­zost­wa Europy U‑21 będą kluc­zowe w kwestii zagranicznego trans­feru. „Bedi” zal­iczył kole­jny nieomyl­ny wys­tęp, zachowu­jąc całkow­itą czu­jność przy pozornie niebez­piecznym rywalu. Jeśli zaprezen­tu­je się w podob­nym sty­lu, reprezen­tu­jąc pol­ską młodzieżówkę, będzie mógł prze­bier­ać w ofer­tach wiel­kich europe­js­kich klubów.

Maciej Wilusz — 7

Mamy nadzieję, że stopera Kole­jorza wresz­cie opuś­ci niemiłosierny pech. Co dobre, tym razem objaw­ił się pod bramką rywali Kole­jorza. Po tym jak po rzu­cie rożnym zakotłowało się w polu karnym Słowi­ka, Wilusz uderzył z wole­ja na bramkę Pogo­ni, ale moc­ny strzał został obro­niony przez golkipera goś­ci. Zmarnowana blisko stupro­cen­towa okaz­ja nie przełożyła się jed­nak na jego postawę w defen­sy­wie i ‑jak zauważył tren­er Bjel­i­ca- Wilusz zagrał kole­jne bezbłędne spotkanie.

Volodymyr Kostevych — 8

24-let­ni Ukrainiec znów bie­gał aż miło. Trud­no wskazać jego naj­gorszy mecz tej wios­ny, gdyż wszys­tkie moż­na zal­iczyć do udanych. Swo­ją solid­ną postawą zarówno pod swo­ją bramką jak i w ofen­sy­wie napędza kolegów z drużyny.

Łukasz Trał­ka — 8

W niedziel­nym meczu z Pogo­nią zaprezen­tował wyjątkowy głód zdoby­cia bram­ki. Mógł otworzyć wynik spotka­nia już w 4. min­u­cie, ale po jego strza­le z głów­ki pił­ka jedynie obiła poprzeczkę bram­ki strzeżonej przez Jaku­ba Słowi­ka. Nastaw­iony wybit­nie ofen­sy­wnie w tym meczu kap­i­tan Kole­jorza pozostawał nieugię­ty w stara­ni­ach o zdoby­cie swo­jej pier­wszej ligowej bram­ki od 22 listopa­da 2015 roku (via ekstrastats.pl). Sze­roko wyśmiewane hasło z oprawy ultra­sów Lecha z tegorocznego Finału Pucharu Pol­s­ki Łukasz Trał­ka zamienił na „do pię­ciu razy sztu­ka” i wresz­cie po fan­tasty­cznej akcji lechitów trafił do siat­ki Jaku­ba Słowi­ka. 33-let­ni pomoc­nik został obsłużony przez Tomasza Kędziorę per­fek­cyjnym podaniem i pozostało mu jedynie dołożyć stopę.

Pomi­ja­jąc zdobytą bramkę, Łukasz Trał­ka roze­grał jed­no z najlep­szych spotkań w tej rundzie wypeł­ni­a­jąc wszys­tkie luki w środ­kowej częś­ci placu gry. Był wszędzie. Bra­wo, Panie Kapitanie!

Maciej Gajos — 8

Wyszedł z ukrycia i na tle mniej wyma­ga­jącego rywala również mógł sobie poz­wolić na śmiel­szą grę pod bramką Pogo­ni. Zebrał w tym spotka­niu sporo bez­pańs­kich piłek i wykon­ał kawał robo­ty w środ­ku pola.

Maciej Makuszews­ki — 7

Jeden z lep­szych wys­tępów skrzy­dłowego Lecha w rundzie wiosen­nej. Choć nie udało mu się zdobyć gola, bo trzykrot­nie pow­strzymy­wał go Jakub Słowik, to należy docenić „Makiego” za asys­tę drugiego stop­nia przy golu Trał­ki. 

Mihai Radut — 7

Rumun już od samego początku spotka­nia był bard­zo akty­wny, dry­blu­jąc pomiędzy defen­so­ra­mi Pogo­ni.  Razem z Majew­skim doskonale się rozu­mie pod­czas gry kom­bi­na­cyjnej. Co raz głośniej mówi się przy Buł­garskiej, że Lech zde­cy­du­je się przedłużyć kon­trakt z zimowym nabytkiem. Jest to tylko i wyłącznie efekt jego zad­owala­jącej postawy.

Radosław Majew­s­ki — 8

Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że pomoc­nik Kole­jorza zna­j­du­je się w fan­tasty­cznej formie. Pił­ka się go słucha jak­by była zdal­nie sterowana. Przekła­da się to na kreaty­wną grę lechitów na połowie rywali, gdyż gra niebiesko-białych może się podobać. W dodatku, 30-latek znów dał znać o swo­jej bard­zo ład­nie ułożonej stopie, która sieje zagroże­nie ze stałych frag­men­tów gry. Tym razem zabrakło dwóch cen­tymetrów, by pił­ka uder­zona z rzu­tu wol­nego odbiła się od słup­ka i zatrzepotała w siatce. Nieste­ty, fut­bolówka po kon­tak­cie z obramowaniem bram­ki wró­ciła na plac gry.

Marcin Robak — 8

Już w pier­wszych min­u­tach zapra­cow­ał sobie na miano „Ter­mi­na­tor” , a to za sprawą piekiel­nie moc­nego uderzenia zza pola karnego. Robak uziemił nim Cor­nela Rapę, trafi­a­jąc defen­so­ra Pogo­ni w głowę. Nieco pon­ad pół godziny później Marcin Robak uziemił już całą Pogoń, otwier­a­jąc wynik spotka­nia strza­łem z pię­ciu metrów do pustej bram­ki. Poz­nańs­ki Ter­mi­na­tor wyko­rzys­tał zamieszanie w polu karnym Jaku­ba Słowi­ka i zdobył swą 18-tą bramkę w obec­nym sezonie Lot­to Ekstrak­lasy. Przewa­ga pię­ciu goli nad drugim Kon­stan­ti­nem Vas­sil­jevem zda­je się gwaran­tować sna­jper­owi Kole­jorza zdoby­cie tytułu Króla Strzel­ców rozgrywek.

W spotka­niu ze swoim byłym klubem Robak wykon­ał fan­tasty­czną pracę nie tylko w ofen­sy­wie, ale przede wszys­tkim w obronie. 34-latek moc­no uprzykrzał życie defen­sorom goś­ci w tym także bramkar­zowi, które­mu raz nawet wybił piłkę spod nóg wykonu­jąc efek­towny wślizg.

Daw­id Kow­nac­ki — 6

Nieco pon­ad kwad­rans gry dla wraca­jącego po ura­zie 20-lat­ka w niedzielę był jed­nak za krótkim okre­sem cza­su, by zdołał sobie wypra­cow­ać jakąś klarowną sytuację.

Abdul Azz­iz Tet­teh — zagrał zbyt krótko

Zaw­itał na muraw­ie w 80. min­u­cie, zmieni­a­jąc Macie­ja Makuszewskiego. Nie miał jed­nak za wiele do robo­ty, bo środek pola już od pier­wszej min­u­ty spotka­nia został zdomi­nowany przez parę Trał­ka-Gajos, więc zmi­anę Ghańczy­ka trak­tu­je­my jako typowo rota­cyjną. Tren­er Bjel­i­ca z pewnoś­cią przeprowadzał ją z myślą o środowym szlagierze.

Paweł Tom­czyk — zagrał zbyt krótko

Zade­bi­u­tował na muraw­ie Inea Sta­dionu w pier­wszej drużynie, choć swój prawdzi­wy debi­ut przy Buł­garskiej miał już za sobą. Przed rok­iem zagrał bowiem w drużynie rez­erw w finale okrę­gowego Pucharu Pol­s­ki. Druży­na tren­era Djur­d­je­vi­ca co praw­da wtedy poległa, ale Tom­czyk zabłysnął.

W swoim drugim meczu na Inea Sta­dion­ie 18-let­ni wychowanek Akademii Lecha Poz­nań mógł się już cieszyć ze zwycięst­wa, ale znów pozostaw­ił po sobie dobre wraże­nie głównie za sprawą swo­jej szy­bkoś­ci i waleczności.

Karol Jaroni

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Lech Poznań II - Stal Stalowa Wola

2. Liga Polska

21/04/2024 12:00

Weres Równe - Dnipro

Liga Ukraińska

21/04/2024 12:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

Istanbuł BB - Rizespor

Liga Turecka

21/04/2024 12:30

Sassuolo - Lecce

Serie A (Liga Włoska)

21/04/2024 12:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Cracovia Kraków - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 12:30

ŁKS Łódź - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 15:00

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

21/04/2024 17:30

Warta Poznań - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

22/04/2024 19:00

Piast Gliwice - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

26/04/2024 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.