01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.54min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Analiza sędziowska rzutu karnego dla Lecha

tmobileekstraklasa t-mobile terminarzKon­trow­er­syj­na decyz­ja sędziego związana z podyk­towaniem rzu­tu karnego dla Lecha Poz­nań po ręce Sew­ery­na Gan­car­czy­ka z Górni­ka Zabrze wywołała dyskusję na tem­at słusznoś­ci zwycięst­wa “Kole­jorza”. Zbig­niew Przes­my­c­ki, prze­wod­niczą­cy Zarzą­du Kolegium Sędz­iów zanal­i­zował tę sytuację.

Zawod­nik Lecha strzela, a na drodze lecącej w światło bram­ki pił­ki zna­j­du­je się zawod­nik Górni­ka. Pił­ka, po rykosze­cie od pleców zawod­ni­ka Górni­ka ma kon­takt z jego ręką. Aby odpowiedzieć na pytanie, czy ten kon­takt był rozmyśl­ny, musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ręka w chwili kon­tak­tu zna­j­dowała się w nat­u­ral­nym położe­niu. Aby „mówić tym samym językiem”, musimy poz­nać zasady, jakie obow­iązu­ją przy rozstrzy­ga­niu w tego typu zdarzeniach.

I tak: zawod­nik, który zna­j­du­je się między strze­la­ją­cym (dośrod­kowu­ją­cym) a bramką, może zachowywać się akty­wnie lub pasy­wnie. Akty­wne zachowanie ma miejsce wtedy, kiedy będąc w bezpośred­nim sąsiedztwie strze­la­jącego (dośrod­kowu­jącego) prze­ci­wni­ka zawod­nik próbu­je zablokować strzał nogą, wykonu­jąc np. coś w rodza­ju wśl­izgu. W takich sytu­ac­jach zawod­nik ma pra­wo mieć ręce poza tzw. obry­sem ciała, a sposób ataku na piłkę może prze­maw­iać za nat­u­ral­noś­cią ułoże­nia jego rąk, mimo że zwięk­szą one obrys ciała.

Pasy­wne zachowanie ma miejsce wtedy, kiedy zawod­nik będąc przed strze­la­ją­cym (dośrod­kowu­ją­cym) prze­ci­wnikiem, nie ma możli­woś­ci „ataku” na piłkę, a jedynie może w taki czy inny sposób układać swo­je ciało. W przy­pad­ku pasy­wnych zachowań w trak­cie wykony­wa­nia ruchów ciała, co do zasady ręce zawod­ni­ka nie mogą pow­ięk­szać obry­su ciała. Co do zasady żadne ruchy tułowia, z których jako­by wynikała nat­u­ral­ność ułoże­nia rąk, nie mogą prze­maw­iać za taką właśnie tezą. Jedynie w przy­pad­kach strza­łów z bard­zo bliskiej odległoś­ci, kiedy zawod­nik odru­chowo, kuląc się, zakry­wa tzw. wrażli­we częś­ci ciała wys­ta­jące poza obrys ciała, łok­cie mogą być uznane za ułożone w nat­u­ral­nej pozycji.

W omaw­ianej sytu­acji zawod­nik Górni­ka zna­j­du­je się dostate­cznie daleko od strze­la­jącego na bramkę prze­ci­wni­ka. Od momen­tu strza­łu do momen­tu trafienia go piką ma on wystar­cza­ją­co dużo cza­su, aby wykon­ać póło­brót w powi­etrzu. W takim przy­pad­ku ręce zawod­ni­ka w żad­nym ułoże­niu nie mogą pow­ięk­szać obry­su ciała. W oce­nie sędziego – zna­j­du­jącego się w nierutynowym, ale opty­mal­nym do obserwacji zdarzenia miejs­cu – w koń­cowej fazie póło­bro­tu zawod­nik Górni­ka odry­wa zgiętą w łok­ciu rękę od ciała, wykonu­jąc ruch tak ułożonej ręki w górę. Strzelona pił­ka trafia zawod­ni­ka Górni­ka w ple­cy, a następ­nie uderza w „wędru­jącą” do góry, zgiętą w łok­ciu, rękę. Zdaniem sędziego, w momen­cie kon­tak­tu pił­ki z ręką, była ona w nien­at­u­ral­nym położe­niu, co spowodowało podyk­towanie przez niego rzu­tu karnego. Anal­iza wideo potwierdza praw­idłowość oce­ny sytu­acji przez sędziego, a tym samym praw­idłowość jego decyzji.

Warto dodać, że najpraw­dopodob­niej zachowanie zawod­ni­ka Górni­ka nie było rozmyślne, ale w anal­izie nat­u­ral­noś­ci ułoże­nia ręki przy zdefin­iowanym powyżej pasy­wnym zachowa­niu zawod­ni­ka, nie ma to znaczenia.

Warto też dodać, że gdy­by pił­ka trafiła zawod­ni­ka w ple­cy, a następ­nie pod­biła przyle­ga­jącą do ciała, zgiętą w łok­ciu rękę, to oczy­wiś­cie nie było­by pod­staw do uzna­nia takiego kon­tak­tu pił­ki z ręką za rozmyśl­ny. Jestem w stanie zrozu­mieć tych, którzy tak właśnie widzą to zdarze­nie, mimo że jest to według mnie mało praw­dopodob­na wersja.

Stwierdze­nie, że sędzia praw­idłowo podyk­tował rzut karny, nie przekła­da się automaty­cznie na praw­idłowość udzie­le­nia napom­nienia zawod­nikowi Górni­ka. Przyjęliśmy, że przy kon­tak­cie pił­ki z nien­at­u­ral­nie ułożoną ręką zawod­ni­ka, w przy­pad­ku dośrod­kowań w pole karne, zachowanie zawod­ni­ka nie jest nies­portowe, a więc nie wyma­ga kary napom­nienia. Nato­mi­ast kon­takt pił­ki z nien­at­u­ral­nie ułożoną ręką w przy­pad­ku strza­łu w światło bram­ki jest uznawany za nies­portowe zachowanie karane napom­nie­niem. W omaw­ianym przy­pad­ku pił­ka po strza­le zmierza w światło bram­ki, ale trafia pier­wot­nie w ple­cy zawod­ni­ka i dopiero po tym w nien­at­u­ral­nie ułożoną rękę. Anal­iza wideo nie rozstrzy­ga, czy gdy­by nie kon­takt z ręką zawod­ni­ka Górni­ka pił­ka po rykosze­cie zmierza­ła­by nadal w światło bram­ki. Dlat­ego też są pod­stawy do uzna­nia, że zachowanie zawod­ni­ka Górni­ka nie było nies­portowe, a jedynie miał miejsce rozmyśl­ny – z tytułu nie nat­u­ral­nego ułoże­nia rąk – kon­takt pił­ki z ręką. Chcę jed­nak pod­kreślić, że to ostat­nie stwierdze­nie ma charak­ter dydak­ty­czny i w żad­nym razie nie pod­waża decyzji sędziego pod­jętej w tym meczu. Z zaj­mowanego miejs­ca miał on pra­wo uznać, że po rykosze­cie pił­ka zmierza­ła­by w kierunku bramki.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.