Bakero: Gra z Chrobrym sprawiła mi dużo przyjemności

- Ostate­cznie o naszym zwycięst­wie zade­cy­dowała jakość poszczegól­nych zawod­ników, a także aspek­ty fizy­czne. Pod tym wzglę­dem domi­nowal­iśmy w drugiej połowie. Wynik nie odzwier­cied­la prze­biegu meczu, który był trud­niejszy, niż może się to wydawać po rezulta­cie – przyz­nał po zakończe­niu meczu Jose Mari Bakero.

- Zawsze w meczach pucharowych trud­no jest trafić z odpowied­nim doborem jede­nast­ki, tym bardziej na sta­dion­ie niżej notowanego rywala. Gospo­darze mieli swo­ją sytu­ację już w pier­wszej min­u­cie spotka­nia. Nas wejś­cie w mecz kosz­towało kil­ka min­ut.

- Chce pograt­u­lować tren­erowi Chro­brego, bo to druży­na, która stara się grać piłką od swo­jej bram­ki. Mi dużo przy­jem­noś­ci spraw­iła gra prze­ci­wko tej drużynie.

- Nigdy nie oce­ni­am indy­wid­u­al­nych walorów zawod­ników, dla mnie znacze­nie mnie kolek­tyw, gra zespołu, jako całoś­ci. Pił­ka noż­na to gra zespołowa, choć aby grać piłkę, jaką gra Chro­bry potrzeb­ne są odpowied­nie umiejęt­noś­ci zawod­ników - zakończył Bakero.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress