Bakero: Na wyjazdach graliśmy katastrofalnie, teraz jest lepiej

- Nie będę oce­ni­ał innych sposobów gry, ale tak czy owak w zeszłym roku wygry­wal­iśmy mecze u siebie, wyłącza­jąc trzy. Pojaw­iała się kry­ty­ka, że nie gramy ład­nie. Ter­az jesteśmy w dobrej formie, gramy ładne mecze, z Jagiel­lonią mieliśmy fan­tasty­czne momen­ty, zdarzył nam się prze­grany mecz. My jed­nak zmierza­my swo­ją drogą – uważa Jose Mari Bakero.

Szkole­niowiec Lecha pod­kreśla, że w jego opinii kluc­zowe jest wykony­wanie pewnych założeń tak­ty­cznych i real­i­zowanie swo­jej wiz­ji gry. – Nie lubię brzy­d­ko wygry­wać. W dłuższym okre­sie cza­su, kiedy mamy swój styl gry i struk­turę drużyny, a tak jest, to coś spraw­ia, że będziemy grać ład­nie i wygry­wać. Jasne, że gdy­bym myślał, że nie mam drużyny, to nie ułożę tak­ty­ki, której nie będziemy potrafili zre­al­i­zować – zaz­nacza Hiszpan.

Tren­er pod­kreślał, że jego zespół zagrał dobry mecz we Wrocław­iu, mimo poraż­ki. — Trze­ba spre­cy­zować to określe­nie. Jeśli prze­gry­wasz, to zro­biłeś pewne rzeczy źle, bo prze­grałeś, ale w okolicznoś­ci­ach tego spotka­nia, w założe­ni­ach fut­bolu, nad jakim pracu­je­my, był to mecz najbardziej kom­plet­ny. Stra­cil­iśmy absurdalne bram­ki, zabrakło skutecznoś­ci, a rywalom wręcz prze­ci­wnie. Wal­czymy prze­ci­wko temu kon­trastowi. Mieliśmy dobre tem­po, gral­iśmy blisko siebie, utrzymy­wal­iśmy kon­sek­wencję w założe­ni­ach – przyz­na­je opiekun „Kole­jorza”.

Zgadza się on z Robertem Maaskan­tem, który jest zda­nia, że kluczem do odniesienia sukce­su w Polsce jest wygry­wanie meczów u siebie. - Ile spotkań zagral­iśmy u siebie? Trze­ba wszys­tko przeanal­i­zować w odpowied­nim kon­tekś­cie. Kiedy dojdziemy do momen­tu prz­er­wy zimowej, będziemy mogli obiek­ty­wnie to uczynić. U siebie wygral­iśmy 2 z 3 meczów. Przekony­wu­ją­co. Prze­gral­iśmy z Wisłą, bard­zo dobrą drużyną. Boli to – mówi Jose Mari Bakero.

Uważa on, że Lech idzie w dobrym kierunku i cały czas widać postęp i efek­ty pra­cy tren­era. – W poprzed­nim sezonie na wyjaz­dach gral­iśmy katas­tro­fal­nie, ter­az jest inaczej. Za każdym razem nasz fut­bol wyglą­da lep­iej. Nie mam wąt­pli­woś­ci, że idziemy w dobrym kierunku – zaz­nacza opiekun zespołu. — Trze­ba wierzyć w pracę, a nie szczęś­cie — dodaje.

Nad czym zatem druży­na powin­na ter­az pra­cow­ać? – Przede wszys­tkim nad kon­cen­tracją w defen­sy­wie. Szczegól­nie na początku meczu, gdy wszys­tkie zespoły są bard­zo dobrze przy­go­towane fizy­cznie. Chodzi również o założe­nia, jakie mamy. Musimy to połączyć, założe­nie fut­bolu, który chce­my prezen­tować, ale oczy­wiś­cie nie może­my zapom­i­nać o duchu i skutecznej grze w obronie. To kluc­zowe. Dużo na ten tem­at roz­maw­ial­iśmy w ostat­nim cza­sie – pod­kreśla szkole­niowiec Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress