Bakero: Polonia nie musi grać dobrze, żeby coś strzelić

Jose Mari Bakero jest bard­zo zad­owolony z gry, jaką jego zespół zaprezen­tował w ostat­nim meczu. – To było jed­no z najbardziej kom­plet­nych spotkań, ale zabrakło bram­ki. Gdy­by ona padła, uznałbym to spotkanie za najlep­sze pod moją wodzą. Ter­az pracu­je­my nad struk­turą, ona jest najważniejsza. Widać, jak druży­na zachowu­je się na treningu, na boisku. To zachowanie pro­cen­tu­je – zauważa opiekun Lecha.

Tren­er uważa, że trze­ci obec­nie zespół T‑Mobile Ekstrak­lasy posi­a­da bard­zo duże możli­woś­ci. – Mamy jeszcze wiele rez­erw. Moż­na wyma­gać od siebie więcej, ter­az jedziemy do Warsza­wy i musimy wyjść z takim samym nastaw­ie­niem jak ostat­nio. Grać jak potrafimy, kon­struować akc­je od bram­ki. Musimy wyjść na boisko i zagrać swo­je – mówi Hiszpan.

Jed­nak postawa zespołu w ostat­nich meczach cieszy tren­era, który widzi poprawę i postęp w zes­pole. – Cieszy mnie to i oczeku­je tej poprawy indy­wid­u­al­nej zawod­ników. Ona wprowadza więk­szą konkurencję i wal­ka o wyjś­ciowy skład jest coraz więk­sza. Chci­ałbym, aby zawod­ni­cy byli świado­mi tego i pod­jęli to wyzwanie. Chcę obser­wować właśnie takie zachowanie u piłkarzy – twierdzi Jose Mari Bakero.

Szkole­niowiec „Kole­jorza” nie prze­j­mu­je się brakiem skutecznoś­ci Lecha w ostat­nich dwóch meczach. - Bram­ki same przyjdą, najis­tot­niejsze jest to, że nie tracimy goli. W ostat­nim cza­sie dużo tra­cil­iśmy, ter­az to popraw­iliśmy. Nie jest nor­malne, że mamy dużo sytu­acji i że nie strze­lamy, ale jestem przeko­nany, że pił­ka prędzej czy później wpad­nie – pod­kreśla trener.

W piątek jego zespół pode­jmie na Kon­wik­torskiej Polonię Warsza­wa. — Wiemy, że będziemy grali z drużyną, która nie musi grać dobrze, żeby strzelić bram­ki. Jej jest trud­no strzelić gola, bronią wielo­ma zawod­nika­mi, gra­ją z kon­trataku. Polo­nia to druży­na, która ma swo­ją jakość, doświad­c­zonych zawod­ników, przede wszys­tkim w obronie i środ­ku pola – mówi opiekun Lecha.

- Ważne jest to żebyśmy my zagrali ze swoim ryt­mem, wtedy jestem spoko­jny o wynik. Polo­nia będzie chci­ała nas wybić z naszego ryt­mu faula­mi. Mam nadzieję, że sędzia nam pomoże i poz­woli nam grać — kontynuuje.

Tren­er jest także zad­owolony z dys­pozy­cji dwóch defen­sy­wnych pomoc­ników. W meczu z Legia nie mógł zagrać Dim­itri­je Injac, którego god­nie zastąpił Ivan Djur­d­je­vić. — Po meczu mówiłem, że jestem zad­owolony z dys­pozy­cji Ivana. Utrzy­mu­je wyso­ki poziom mimo braku reg­u­larnej gry. To czy zagra nie jest najważniejsze, bo Dima też utrzymy­wał wysoką for­mę i jest w dobrej dys­pozy­cji. Dima może zagrać także na innej pozy­cji – przyz­na­je Jose Mari Bakero.

Oczeku­je on od zawod­ników na ostat­nim etapie rud­ny jesi­en­nej pełnego zaan­gażowa­nia pod­czas tren­ingów oraz meczów. - Chce żeby zawod­ni­cy udowad­niali i pokazy­wali mi, że chcą grać. To będzie kluczem pod­czas przy­go­towań do najbliższych meczów. Tak jak wspom­ni­ałem Dim­itri­je może zagrać na innej pozy­cji, Możdżeń ter­az nie gra, wszedł do składu Alex także poziom drużyny utrzy­mu­je­my wyso­ki. Każdego z nich stać na więcej, każdy może od siebie dodać jeszcze więcej - zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress