Bakero: Zagrać jak w poprzednich czterech meczach

- Jestem zad­owolony z naszej sytu­acji w lidze. Lep­iej pracu­je się, gdy jest dobra atmos­fera wokół drużyny. Mamy obiecu­ją­cy początek, ale pracu­je­my nie tylko pod­czas meczów, ale także na treningach na wysok­iej efek­ty­wnoś­ci – mówił na spotka­niu z dzi­en­nikarza­mi przed meczem z Górnikiem, Jose Mari Bakero.

Szkole­niowiec Lecha pod­kreślał, że meczem w Zabrzu druży­na kończy pier­wszy mikro­cykl zaplanowany przez sztab szkole­niowy. – Do meczów reprezen­tacji mecze potrak­towal­iśmy spec­jal­nym mikro­cyk­lem. Dla nas każdy z tych meczów był, jak finał. Jutro kończymy ten mikro­cykl i wchodz­imy w kole­jną fazę, w której czeka­ją nas mecze z Wisłą, Jagiel­lonią, Śląskiem, a także ten w Pucharze Pol­s­ki – zdradza opiekun „Kole­jorza”.

Po powro­cie z kadry piłkarze aktu­al­nego lid­era T‑Mobile Ekstrak­lasy zmierzą się z Wisłą Kraków. — Na tem­at Wisły myślę ter­az ja, a nie zawod­ni­cy. Myślę, że w ciągu całego roku trze­ba obier­ać sobie cele krótko i dłu­goter­mi­nowe. Tak jak mówiłem zaplanowal­iśmy sobie mikro­cykl pier­wszych pię­ciu spotkań, ter­az wchodz­imy w drugim. W tym momen­cie najważniejszy mecz dla nas to ten jutrze­jszy – uważa Jose Mari Bakero.

Tren­er „Kole­jorza” uważa, że pod­stawą sukce­su w jutrze­jszym meczu będzie odpowied­nie pode­jś­cie do zespołu prze­ci­wni­ka. Od swoich zawod­ników wyma­ga przede wszys­tkim zaan­gażowa­nia. - Górnik nie jest złą drużyną. Inaczej gra z zespoła­mi, z który­mi rywal­izu­ją o podob­ne, co on pozy­c­je w lidze, a inaczej z czołowy­mi zespoła­mi w lidze – zaz­nacza Bakero. - W tych meczach Górnik planu­je mecze z wysokim pressingiem, z którego ciężko wyjść. Musimy zagrać z takim duchem wal­ki, jak w poprzed­nich czterech meczach – dodaje.

Moż­na odnieść wraże­nie, że styl gry Górni­ka jest podob­ny do tego, który prezen­tu­je ostat­ni ryw­al Lecha, Ruch Chorzów. Innego zda­nia jest Jose Mari Bakero. – To nie taka sama druży­na, obie różnią się od siebie. Górnik z trenerem współpracu­je od dłuższego cza­su, mimo ostat­nich osła­bień, kadra zespołu jest na swoim stałym poziomie. To niebez­piecz­na druży­na, która dobrze gra w powi­etrzu – twierdzi szkole­niowiec.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress