Boniek o racach: Zabranianie ich jest chore

Od dłuższego cza­su na forum pub­licznym toczą się spory na tem­at legal­iza­cji pirotech­ni­ki. Jej odpalanie według pol­skiego prawa jest doz­wolone jedynie 31 grud­nia oraz jeśli zgodę na odpale­nie wyrażą organy państ­wowe. Z możli­woś­ci jej legal­nego odpale­nia w syl­wes­tra sko­rzys­tał prezes PZPN‑u, Zbig­niew Boniek.

- Zabra­ni­an­ie ich jest chore. Powin­no się ze strażą pożarną ustal­ić, na jakich zasadach moż­na ich uży­wać i dop­uś­cić. Proszę mi wierzyć, nie ma w nich nic niebez­piecznego. Na moim syl­westrze wnu­ki w wieku sześ­ciu i ośmiu lat z tym urzę­dowały. Nic niko­mu się nie stało – przyz­nał w roz­mowie z por­talem Interia.pl.

Postać Zbignewa Boń­ka dla pol­s­kich kiboli jest nadzieją na lep­sze cza­sy. Wiele wskazu­je na to, że prezes będzie chci­ał, aby odpalanie pirotech­ni­ki było legalne. Podob­ne głosy coraz częś­ciej pojaw­iały się w ubiegłym roku. W lipcu ofic­jalne pis­mo w tej spraw­ie wys­tosował do władz Ekstrak­lasy Widzew Łódź. Przed­staw­iciele tego klubu chcą, aby zmieniono zapisy ustawy o imprezach masowych pod wzglę­dem możli­woś­ci odpale­nia pirotech­ni­ki w trak­cie trwa­nia meczów pił­ki nożnej.

- Zmi­any te zezwalały­by na ogranic­zone uży­cie atestowanej pirotech­ni­ki w wydzielonych miejs­cach na sta­dion­ie przez kibiców, którzy imi­en­nie dostal­i­by na to zgodę — pisali wów­czas.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress