Bramkarze walczą o numer jeden

Pod okiem tren­erów bramkarzy Krzysztof Kotorows­ki oraz Jasin Burić wal­czą o miano numeru jeden. W Niem­czech wyjaśni się, który z nich będzie pełnił tę rolę pod­czas rundy jesi­en­nej zbliża­jącego się coraz więk­szy­mi kroka­mi sezonu. Razem z nimi trenu­je dwóch młodych zawod­ników, czyli Daw­id Smug i Prze­mysław Frąck­owiak

 

Do tej pory więcej, bo 135 min­ut na boisku spędz­ił Kotorows­ki. Lech roze­grał jed­nak dopiero dwa mecze kon­trolne, a “Kotor” w jed­nym z nich, wczo­ra­jszym prze­ci­wko Panathi­naikosowi, zagrał całe spotkanie. Jutro taką okazję mieć będzie Burić.

Jed­nak rywal­iza­c­ja o miano pier­wszego bramkarza toczy się przede wszys­tkim na treningach. Już przed wyjaz­dem do Mies­bach zaczęli oni indy­wid­u­alne trenin­gi z tren­era­mi. Swo­je zaję­cia odby­wali oni m.in. we Wronkach. Wtedy w nich udzi­ał brało pię­ciu golkiperów, a wśród nich Jas­min Burić, Krzysztof Kotorows­ki, Grze­gorz Kasprzik, Prze­mysław Frąck­owiak oraz Daw­id Smug.

Kasprzik dostał zielone światło w kwestii poszuki­wa­nia dla siebie nowego klubu, lecz niewiele wskazu­je na to, że dojdzie do jakiegoś trans­feru. Zain­tere­sowanie piłkarzem jest, jed­nak nie pojaw­iły się żadne ofer­ty kup­na, bądź wypoży­czenia zawod­ni­ka Lecha.

Szan­sę pokaza­nia się, a także pod­niesienia swoich umiejęt­noś­ci pod­czas zgrupowa­nia w Bawarii mają Daw­id Smug oraz Prze­mysław Frąck­owiak. Obaj są kluc­zowy­mi bramkarza­mi w swo­jej kat­e­gorii wiekowej i toczą rywal­iza­cję o miano pier­wszego bramkarza reprezen­tacji U-17. Nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że duży wpływ na taką możli­wość, jaką otrzy­mali oni od klubu, ma Andrzej Daw­idz­iuk, który Smu­ga do Poz­na­nia sprowadz­ił z MSP Szamo­tuły, a Frąck­owia­ka z zespołu Młodej Ekstrak­lasy.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress