09.03.2024, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Górnik Zabrze vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.19godz.46min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Centralna Liga Juniorów zastąpi Młodą Ekstraklasę

ekstraklasa mloda młodaW związku z wprowadze­niem Cen­tral­nej Ligi Juniorów od sezonu 2013/2014 przes­taną funkcjonować roz­gry­w­ki Młodej Ekstrak­lasy. Pod­ję­ta na bazie kon­sul­tacji z Kluba­mi Ekstrak­lasy decyz­ja kończy sześ­ci­o­let­nią his­torię tych szkole­niowych rozgrywek

Dyskus­ja na tem­at przyszłoś­ci Młodej Ekstrak­lasy była bezpośred­nio związana z pro­jek­tem Cen­tral­nej Ligi Juniorów. – Mło­da Ekstrak­lasa przez kil­ka lat stanow­iła dobre wypełnie­nie luki w sys­temie roz­gry­wek młodzieżowych – mówi Bogusław Bis­zof, prezes zarzą­du Ekstrak­lasy SA. – Roz­gry­w­ki te w całej swo­jej his­torii nie miały alter­naty­wy. W ostat­nich miesią­cach ta sytu­ac­ja uległa zmi­an­ie. Jako przed­staw­iciele Ekstrak­lasy w zarządzie PZPN uczest­niczyliśmy w pra­cach nad zmi­ana­mi w roz­gry­wkach juniors­kich, a w ostat­nich dni­ach wyrazil­iśmy popar­cie dla pro­jek­tu Cen­tral­nej Ligi Juniorów – wyjaś­nia Bogusław Biszof.

Dzisiejsza decyz­ja doty­czą­ca Młodej Ekstrak­lasy jest efek­tem kilku­miesięcznych kon­sul­tacji z Kluba­mi Ekstrak­lasy. Od sierp­nia 2012 r. odbyło się kil­ka spotkań z przed­staw­iciela­mi Klubów poświę­conych tylko i wyłącznie temu tem­atowi. – Zda­ję sobie sprawę, że nie wszys­tkie Klu­by pod­chodzą hur­raop­tymisty­cznie do zakończenia funkcjonowa­nia Młodej Ekstrak­lasy. Ta decyz­ja zyskała jed­nak popar­cie więk­szoś­ci. Wspól­nie uznal­iśmy, że pro­jekt CLJ powinien dać lep­szą możli­wość obję­cia cen­tral­nym szkole­niem więk­szej grupy zawod­ników i ułatwić start zawodowe­mu piłkar­zowi. Po roku funkcjonowa­nia nowego sys­te­mu, czyli na koniec sezonu 2013/2014, będzie okaz­ja do oce­ny efek­tów i ewen­tu­al­nie rozsz­erzenia roz­gry­wek o inne roczni­ki – doda­je Bogusław Biszof.

Przy­pom­ni­jmy, że zakończe­nie funkcjonowa­nia roz­gry­wek Młodej Ekstrak­lasy nie rodzi zmi­an w sys­temie licen­cyjnym. Podręcznik Licen­cyjny dla Klubów Ekstrak­lasy zakła­da bowiem obow­iązek posi­ada­nia drużyny Młodej Ekstrak­lasy, tylko w przy­pad­ku, jeśli takie roz­gry­w­ki będą prowadzone.

W najbliższym cza­sie Ekstrak­lasa SA pode­jmie roz­mowy z PZPN w spraw­ie dopuszczenia do gry zespołów rez­erw zain­tere­sowanych Klubów Ekstrak­lasy w najwyższej możli­wie klasie rozgrywkowej.

***

Mło­da Ekstrak­lasa – geneza powstania

Roz­gry­w­ki Młodej Ekstrak­lasy wys­tar­towały w sezonie 2007/2008. Od ich początku w każdej drużynie mogli wys­tępować jedynie zawod­ni­cy z oby­wa­telst­wem pol­skim, mają­cy maksy­mal­nie 21 lat. W każdej drużynie mogło wys­tępować maksy­mal­nie trzech zawod­ników starszych. Każdy z zawod­ników wys­tępu­ją­cych w MESA musi­ał być wcześniej zgłos­zony do roz­gry­wek Ekstraklasy.

MESA została powołana na wzór rozwiązań funkcjonu­ją­cych w innych kra­jach (m.in. włoskiej Pri­mav­era). Jej zadaniem było między inny­mi stworze­nie przestrzeni dla pro­fesjon­al­nej rywal­iza­cji zawod­ników zbliża­ją­cych się do koń­ca wieku juniorskiego. MESA miała ułatwić także prze­jś­cie z wieku juniorskiego do rywal­iza­cji na poziomie Ekstraklasy.

Kilku­nas­tu piłkarzy, którzy grali w roz­gry­wkach Młodej Ekstrak­lasy wys­tępowało później w reprezen­tacji Pol­s­ki: Ariel Bory­siuk, Dominik Fur­man, Michał Gli­wa, Jacek Kiełb, Dami­an Łukasik, Marcin Kamińs­ki, Jakub Kosec­ki, Bar­tosz Ryma­ni­ak, Maciej Sad­lok, Grze­gorz San­domier­s­ki, Łukasz Sko­rup­s­ki, Jakub Słowik, Artur Sobiech, Mar­iusz Stępińs­ki, Łukasz Teodor­czyk. Jakub Tosik, Rafał Wol­s­ki, Arka­diusz Woź­ni­ak, Paweł Wszołek.

Dofi­nan­sowanie sys­te­mu szkole­nia młodzieży przez Ekstrak­lasę SA

W ciągu sześ­ciu sezonów MESA została dofi­nan­sowana przez Ekstrak­lasę SA kwotą pon­ad 6 mil­ionów zło­tych. Na nią złożyły się środ­ki przekazy­wane Klubom, m.in. na dofi­nan­sowanie wyjazdów na mecze oraz środ­ki na wyna­grodzenia sędz­iów (prowadzą­cych mecze MESA) przekazy­wane PZPN.

Jed­nocześnie na mocy umowy z Pol­skim Związkiem Pił­ki Nożnej, Ekstrak­lasa co roku przekazu­je na rzecz PZPN 2,2 mil­iona zło­tych z tytułu dofi­nan­sowa­nia wyna­grodzenia tren­erów grup młodzieżowych.

Kursy na mecze Lecha

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.