01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
3dn.16godz.45min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Centralna Liga Juniorów zastąpi Młodą Ekstraklasę

ekstraklasa mloda młodaW związku z wprowadze­niem Cen­tral­nej Ligi Juniorów od sezonu 2013/2014 przes­taną funkcjonować roz­gry­w­ki Młodej Ekstrak­lasy. Pod­ję­ta na bazie kon­sul­tacji z Kluba­mi Ekstrak­lasy decyz­ja kończy sześ­ci­o­let­nią his­torię tych szkole­niowych rozgrywek

Dyskus­ja na tem­at przyszłoś­ci Młodej Ekstrak­lasy była bezpośred­nio związana z pro­jek­tem Cen­tral­nej Ligi Juniorów. – Mło­da Ekstrak­lasa przez kil­ka lat stanow­iła dobre wypełnie­nie luki w sys­temie roz­gry­wek młodzieżowych – mówi Bogusław Bis­zof, prezes zarzą­du Ekstrak­lasy SA. – Roz­gry­w­ki te w całej swo­jej his­torii nie miały alter­naty­wy. W ostat­nich miesią­cach ta sytu­ac­ja uległa zmi­an­ie. Jako przed­staw­iciele Ekstrak­lasy w zarządzie PZPN uczest­niczyliśmy w pra­cach nad zmi­ana­mi w roz­gry­wkach juniors­kich, a w ostat­nich dni­ach wyrazil­iśmy popar­cie dla pro­jek­tu Cen­tral­nej Ligi Juniorów – wyjaś­nia Bogusław Biszof.

Dzisiejsza decyz­ja doty­czą­ca Młodej Ekstrak­lasy jest efek­tem kilku­miesięcznych kon­sul­tacji z Kluba­mi Ekstrak­lasy. Od sierp­nia 2012 r. odbyło się kil­ka spotkań z przed­staw­iciela­mi Klubów poświę­conych tylko i wyłącznie temu tem­atowi. – Zda­ję sobie sprawę, że nie wszys­tkie Klu­by pod­chodzą hur­raop­tymisty­cznie do zakończenia funkcjonowa­nia Młodej Ekstrak­lasy. Ta decyz­ja zyskała jed­nak popar­cie więk­szoś­ci. Wspól­nie uznal­iśmy, że pro­jekt CLJ powinien dać lep­szą możli­wość obję­cia cen­tral­nym szkole­niem więk­szej grupy zawod­ników i ułatwić start zawodowe­mu piłkar­zowi. Po roku funkcjonowa­nia nowego sys­te­mu, czyli na koniec sezonu 2013/2014, będzie okaz­ja do oce­ny efek­tów i ewen­tu­al­nie rozsz­erzenia roz­gry­wek o inne roczni­ki – doda­je Bogusław Biszof.

Przy­pom­ni­jmy, że zakończe­nie funkcjonowa­nia roz­gry­wek Młodej Ekstrak­lasy nie rodzi zmi­an w sys­temie licen­cyjnym. Podręcznik Licen­cyjny dla Klubów Ekstrak­lasy zakła­da bowiem obow­iązek posi­ada­nia drużyny Młodej Ekstrak­lasy, tylko w przy­pad­ku, jeśli takie roz­gry­w­ki będą prowadzone.

W najbliższym cza­sie Ekstrak­lasa SA pode­jmie roz­mowy z PZPN w spraw­ie dopuszczenia do gry zespołów rez­erw zain­tere­sowanych Klubów Ekstrak­lasy w najwyższej możli­wie klasie rozgrywkowej.

***

Mło­da Ekstrak­lasa – geneza powstania

Roz­gry­w­ki Młodej Ekstrak­lasy wys­tar­towały w sezonie 2007/2008. Od ich początku w każdej drużynie mogli wys­tępować jedynie zawod­ni­cy z oby­wa­telst­wem pol­skim, mają­cy maksy­mal­nie 21 lat. W każdej drużynie mogło wys­tępować maksy­mal­nie trzech zawod­ników starszych. Każdy z zawod­ników wys­tępu­ją­cych w MESA musi­ał być wcześniej zgłos­zony do roz­gry­wek Ekstraklasy.

MESA została powołana na wzór rozwiązań funkcjonu­ją­cych w innych kra­jach (m.in. włoskiej Pri­mav­era). Jej zadaniem było między inny­mi stworze­nie przestrzeni dla pro­fesjon­al­nej rywal­iza­cji zawod­ników zbliża­ją­cych się do koń­ca wieku juniorskiego. MESA miała ułatwić także prze­jś­cie z wieku juniorskiego do rywal­iza­cji na poziomie Ekstraklasy.

Kilku­nas­tu piłkarzy, którzy grali w roz­gry­wkach Młodej Ekstrak­lasy wys­tępowało później w reprezen­tacji Pol­s­ki: Ariel Bory­siuk, Dominik Fur­man, Michał Gli­wa, Jacek Kiełb, Dami­an Łukasik, Marcin Kamińs­ki, Jakub Kosec­ki, Bar­tosz Ryma­ni­ak, Maciej Sad­lok, Grze­gorz San­domier­s­ki, Łukasz Sko­rup­s­ki, Jakub Słowik, Artur Sobiech, Mar­iusz Stępińs­ki, Łukasz Teodor­czyk. Jakub Tosik, Rafał Wol­s­ki, Arka­diusz Woź­ni­ak, Paweł Wszołek.

Dofi­nan­sowanie sys­te­mu szkole­nia młodzieży przez Ekstrak­lasę SA

W ciągu sześ­ciu sezonów MESA została dofi­nan­sowana przez Ekstrak­lasę SA kwotą pon­ad 6 mil­ionów zło­tych. Na nią złożyły się środ­ki przekazy­wane Klubom, m.in. na dofi­nan­sowanie wyjazdów na mecze oraz środ­ki na wyna­grodzenia sędz­iów (prowadzą­cych mecze MESA) przekazy­wane PZPN.

Jed­nocześnie na mocy umowy z Pol­skim Związkiem Pił­ki Nożnej, Ekstrak­lasa co roku przekazu­je na rzecz PZPN 2,2 mil­iona zło­tych z tytułu dofi­nan­sowa­nia wyna­grodzenia tren­erów grup młodzieżowych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.