Chcemy zachodniej atmosfery, a tam…

Jak nie wiado­mo, o co chodzi to… chodzi o Kiboli. W ostat­nim cza­sie obser­wowałem sytu­ację na kilku europe­js­kich frontach i kto jest w tema­cie pewnie wie, o jakich sytu­ac­jach mówię. Wybu­dowal­iśmy nowoczesne sta­diony, zor­ga­ni­zowal­iśmy z powodze­niem Euro i chce­my też na sta­dionach czuć atmos­ferę spek­tak­lu. Na siedzą­co. Tak jak na Wys­pach. Tylko jest pewien problem.

Spec­jal­iś­ci od spraw bez­pieczeńst­wa sugeru­ją, że u nas nie zawsze jest bez­piecznie. Eksper­ci z telewiz­ji zach­wyca­ją się atmos­ferą na sta­dionach Pre­mier­ship. Prob­lem pole­ga jed­nak na tym, że reg­u­lamin zabra­ni­a­ją­cy sta­nia pod­czas meczów piłkars­kich w Anglii może się wkrótce zmienić. Tego przy­na­jm­niej chcą ang­iel­skie klu­by, wychodząc w ten sposób naprze­ciw oczeki­wan­iom najbardziej zagorza­łych fanów. Sprawa zaczy­na być coraz bardziej poważ­na, a do grona klubów najbardziej dążą­cych do wprowadzenia takiej możli­woś­ci dołączyły ostat­nio cho­ci­aż­by Man­ches­ter City czy Aston Villa.

Miejs­ca, w których doz­wolone było­by oglą­danie meczu na sto­ją­co miały­by na sta­dionach znaleźć się tylko na wybranych spec­jal­nie do tego try­bunach. Te sek­to­ry był­by jed­nak wyposażone w krze­seł­ka, które w każdej chwili moż­na było­by złożyć. Podob­nie jak w Niem­czech. Pomysłowi sprze­ci­wia­ją się nato­mi­ast oso­by ze sto­warzyszenia rodzin ofi­ar Hills­bor­ough, gdzie po wpły­wem pani­ki na sta­dion­ie zginęło 96 osób.

Za naszą zachod­nią granicą nie jest również tak ide­al­nie jak mogło­by się wydawać. Tam kibice prowadzą obec­nie protest i w pier­wszych 12 min­u­tach i 12 sekun­dach meczów ligowych nie prowadzą oni zor­ga­ni­zowanego dopin­gu. Sytu­ac­ja pow­tarza­ła się jesienią od kilku kole­jek, gdy władze ligi wprowadz­iły bardziej rygo­rysty­czne przepisy doty­czące cho­ci­aż­by przeszuki­wa­nia kibiców. Ma to związek ze sporą iloś­cią incy­den­tów związanych z odpalaniem na sta­dionach pirotechniki.

Protest przy­brał on tak spore rozmi­ary, że na łamach mediów roz­gorza­ła dyskus­ja pomiędzy sym­pa­tyka­mi fut­bolu, a dzi­ałacza­mi i piłkarza­mi. Ci drudzy proszą kibiców, aby Ci nie kon­tyn­uowali protes­tu i wspier­ali swo­ją drużynę.

W Poz­na­niu na pier­wszym meczu rundy jesi­en­nej kibice nie będą mogli obe­jrzeć go z per­spek­ty­wy Kotła. To efekt decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego, która ma związek z odpale­niem pirotech­ni­ki na obiek­cie pod­czas ostat­niego meczu w tym roku, prze­ci­wko Śląskowi Wrocław. Taka sytu­ac­ja ma miejsce jed­nak nie tylko u nas w kraju.

Z podob­nym prob­le­mem zma­ga­ją się obec­nie fani fran­cuskiej Bastii. W związku z wydarzeni­a­mi pod­czas meczu der­bowego wspom­ni­anego klubu z Ajac­cio, pod­czas którego doszło do zamieszek i odpale­nia rac władze ligi zde­cy­dowały się zamknąć sta­dion na mecz z Mar­sylią. Kibice jed­nak nie zamierza­li zostaw­ić swo­jego klubu w potrze­bie i odpalili spore iloś­ci pirotech­ni­ki pod sta­dionem, skąd wspier­ali swo­ją ukochaną drużynę. To zachowanie ziry­towało władze ligi, które bezpod­stawnie zamknęły obiekt do odwołania.

Jak widać nie tylko u nas kibice mają prob­le­my z różnego rodza­ju orga­ni­za­c­ja­mi. Nasi eksper­ci powołu­ją się na zachod­nie ligi, gdzie jest wszys­tko dopięte na ostat­ni guzik, zachowanie kibiców jest per­fek­cyjne. Chce­my dążyć do zachowa­nia kibiców rodem ze sta­dionów na Wys­pach, a tam dos­zli już do wniosku, że to nie do koń­ca to, czego chce­my i zmierza­ją do zmi­any prawa. My jed­nak zami­ast uczuć się od innych… chce­my zro­bić, to co oni uzna­ją za niekoniecznie dobre.

Kursy na mecze Lecha

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Stal Stalowa Wola - Górnik Łęczna

1. Liga Polska

20/07/2024 19:35

Club Brugge - Royale Union SG

Superpuchar Belgii

20/07/2024 20:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Stal Stalowa Wola - Górnik Łęczna

1. Liga Polska

20/07/2024 19:35

Club Brugge - Royale Union SG

Superpuchar Belgii

20/07/2024 20:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Stal Stalowa Wola - Górnik Łęczna

1. Liga Polska

20/07/2024 19:35

Club Brugge - Royale Union SG

Superpuchar Belgii

20/07/2024 20:00

Antwerp - Parma

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Genk - Lille

Mecz towarzyski

20/07/2024 18:30

Burgos - Athletic Bilbao

Mecz towarzyski

20/07/2024 19:00

Stal Stalowa Wola - Górnik Łęczna

1. Liga Polska

20/07/2024 19:35

Club Brugge - Royale Union SG

Superpuchar Belgii

20/07/2024 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Legia Warszawa - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

20/07/2024 20:15

Cracovia Kraków - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 14:45

Lech Poznań - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 17:30

Motor Lublin - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

21/07/2024 20:15

Stal Mielec - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

22/07/2024 19:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.