Chcemy zachodniej atmosfery, a tam…

Jak nie wiado­mo, o co chodzi to… chodzi o Kiboli. W ostat­nim cza­sie obser­wowałem sytu­ację na kilku europe­js­kich frontach i kto jest w tema­cie pewnie wie, o jakich sytu­ac­jach mówię. Wybu­dowal­iśmy nowoczesne sta­diony, zor­ga­ni­zowal­iśmy z powodze­niem Euro i chce­my też na sta­dionach czuć atmos­ferę spek­tak­lu. Na siedzą­co. Tak jak na Wys­pach. Tylko jest pewien problem.

Spec­jal­iś­ci od spraw bez­pieczeńst­wa sugeru­ją, że u nas nie zawsze jest bez­piecznie. Eksper­ci z telewiz­ji zach­wyca­ją się atmos­ferą na sta­dionach Pre­mier­ship. Prob­lem pole­ga jed­nak na tym, że reg­u­lamin zabra­ni­a­ją­cy sta­nia pod­czas meczów piłkars­kich w Anglii może się wkrótce zmienić. Tego przy­na­jm­niej chcą ang­iel­skie klu­by, wychodząc w ten sposób naprze­ciw oczeki­wan­iom najbardziej zagorza­łych fanów. Sprawa zaczy­na być coraz bardziej poważ­na, a do grona klubów najbardziej dążą­cych do wprowadzenia takiej możli­woś­ci dołączyły ostat­nio cho­ci­aż­by Man­ches­ter City czy Aston Villa.

Miejs­ca, w których doz­wolone było­by oglą­danie meczu na sto­ją­co miały­by na sta­dionach znaleźć się tylko na wybranych spec­jal­nie do tego try­bunach. Te sek­to­ry był­by jed­nak wyposażone w krze­seł­ka, które w każdej chwili moż­na było­by złożyć. Podob­nie jak w Niem­czech. Pomysłowi sprze­ci­wia­ją się nato­mi­ast oso­by ze sto­warzyszenia rodzin ofi­ar Hills­bor­ough, gdzie po wpły­wem pani­ki na sta­dion­ie zginęło 96 osób.

Za naszą zachod­nią granicą nie jest również tak ide­al­nie jak mogło­by się wydawać. Tam kibice prowadzą obec­nie protest i w pier­wszych 12 min­u­tach i 12 sekun­dach meczów ligowych nie prowadzą oni zor­ga­ni­zowanego dopin­gu. Sytu­ac­ja pow­tarza­ła się jesienią od kilku kole­jek, gdy władze ligi wprowadz­iły bardziej rygo­rysty­czne przepisy doty­czące cho­ci­aż­by przeszuki­wa­nia kibiców. Ma to związek ze sporą iloś­cią incy­den­tów związanych z odpalaniem na sta­dionach pirotechniki.

Protest przy­brał on tak spore rozmi­ary, że na łamach mediów roz­gorza­ła dyskus­ja pomiędzy sym­pa­tyka­mi fut­bolu, a dzi­ałacza­mi i piłkarza­mi. Ci drudzy proszą kibiców, aby Ci nie kon­tyn­uowali protes­tu i wspier­ali swo­ją drużynę.

W Poz­na­niu na pier­wszym meczu rundy jesi­en­nej kibice nie będą mogli obe­jrzeć go z per­spek­ty­wy Kotła. To efekt decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego, która ma związek z odpale­niem pirotech­ni­ki na obiek­cie pod­czas ostat­niego meczu w tym roku, prze­ci­wko Śląskowi Wrocław. Taka sytu­ac­ja ma miejsce jed­nak nie tylko u nas w kraju.

Z podob­nym prob­le­mem zma­ga­ją się obec­nie fani fran­cuskiej Bastii. W związku z wydarzeni­a­mi pod­czas meczu der­bowego wspom­ni­anego klubu z Ajac­cio, pod­czas którego doszło do zamieszek i odpale­nia rac władze ligi zde­cy­dowały się zamknąć sta­dion na mecz z Mar­sylią. Kibice jed­nak nie zamierza­li zostaw­ić swo­jego klubu w potrze­bie i odpalili spore iloś­ci pirotech­ni­ki pod sta­dionem, skąd wspier­ali swo­ją ukochaną drużynę. To zachowanie ziry­towało władze ligi, które bezpod­stawnie zamknęły obiekt do odwołania.

Jak widać nie tylko u nas kibice mają prob­le­my z różnego rodza­ju orga­ni­za­c­ja­mi. Nasi eksper­ci powołu­ją się na zachod­nie ligi, gdzie jest wszys­tko dopięte na ostat­ni guzik, zachowanie kibiców jest per­fek­cyjne. Chce­my dążyć do zachowa­nia kibiców rodem ze sta­dionów na Wys­pach, a tam dos­zli już do wniosku, że to nie do koń­ca to, czego chce­my i zmierza­ją do zmi­any prawa. My jed­nak zami­ast uczuć się od innych… chce­my zro­bić, to co oni uzna­ją za niekoniecznie dobre.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress