Dekady Lecha: Lata 30-ste; rozgłos i znaczenie

Po pier­wszej dobrze przez Was przyjętej częś­ci naszego cyk­lu przed­staw­ia­jącego kole­jne dekady ist­nienia naszego klubu zaprasza­my do lek­tu­ry drugiej, w której zaprezen­tu­je­my Wam lata 1930–1939. Lech musi­ał jeszcze poczekać na awans do eli­ty, a ten pow­strzy­mał na pewno wybuch wojny.

Stanisław Derez­ińs­ki dążył do ciągłego roz­wo­ju klubu. Jako, że pra­cow­ał na Kolei na stanowisku kierown­i­ka w Refera­cie Tech­niczno-Ruchowym, starał się rozpocząć współpracę pomiędzy klubem, a jego pracodawcą.

W 1929 roku utwor­zona została orga­ni­za­c­ja para­mil­i­tar­na Kole­jowe Przys­poso­bi­e­nie Wojskowe, która szy­bko zdoby­wała pop­u­larność, a 1 maja 1930 roku został do niej przyję­ty zespół, którym zarządzał Stanisław Derez­ińs­ki. Przyjął on wtedy długą nazwę Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań Dworzec.

Pod wzglę­dem sportowym zespół cały czas zmierzał do A‑klasy. W 1930 roku udało mu się wygrać swo­ją grupę elim­i­na­cyjną, jed­nak prze­grali ostate­cznie walkę o awans. Tu udało się osiągnąć rok później. KPW Liga w barażach zajęła dopiero trze­cie miejsce, a jedynie dwa zespoły były pre­miowane awansem.

W związku z protes­ta­mi doty­czą­cy­mi meczów Pos­nanii Wydzi­ał Gier i Dyscy­pliny P.O.Z.P.N. zde­cy­dował się na ode­branie tej drużynie trzech punk­tów, co zmieniło sytu­ację w tabeli i KPW Liga ostate­cznie awan­sowała do A‑klasy. Ta była bezpośred­nim zapleczem dla Ekstrak­lasy, a jej mis­trz miał pra­wo star­tu w roz­gry­wkach o mis­tr­zost­wo kraju.

Pro­to­plas­ta Lecha Poz­nań zyski­wał nie tylko rozgłos, ale również znaczył coraz więcej. 29 listopa­da 1931 roku roze­grał mecz towarzys­ki z mis­trzem Pol­s­ki, Wartą Poz­nań, który wygrał pewnie i wysoko 6:1. Warto zaz­naczyć, że „Zieloni” w tym spotka­niu zagrali w najsil­niejszym składzie.

Po awan­sie do A‑klasy zespół zde­cy­dował się zatrud­nić tren­era. Pier­wszym w his­torii klubu był Stanisław Kwiatkows­ki. Druży­na była jed­nym czołowych zespołów roz­gry­wek. W kole­jnych lat­ach zaj­mowała drugie (1932), trze­cie (1933) i piąte miejsce (1934).

W 1933 roku po raz ostat­ni przed wojną zmieniona została nazwa klubu. Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań Dworzec stał się Klub Sportowy Kole­jowego Przys­poso­bi­enia Wojskowego Poz­nań. Nowym preze­sem klubu został Józef Chrobak, dzi­ałacz KPW, a doty­chcza­sowy został kierown­ikiem sekcji piłkarskiej, ale tylko na nieco pon­ad pół­to­ra roku. W grud­niu 1934 roku zastąpił go Stanisław Trygalski.

Orga­ni­za­torzy ligi zde­cy­dowali się na zmi­anę sys­te­mu roz­gry­wek, jeszcze przed startem tych w 1934 roku. Poprzed­nio każde odby­wały się sys­te­mem wios­na-jesień, a od tego roku miały prze­jść na sys­tem jesień-wios­na. Dlat­ego też sezon w 1934 roku składał się tylko z jed­nej rundy, aby płyn­nie moż­na było prze­jść na nowy układ ligowy.

W 1934 roku do reprezen­tacji Poz­na­nia powołany został Edmund Sło­mi­ak, jako pier­wszy piłkarz KPW Ligi Poz­nań, który po pewnym cza­sie wzmoc­nił Wartę Poz­nań, wys­tępu­jącą w Ekstraklasie.

Zmi­ana syte­mu roz­gry­wek nie wpłynęła korzyst­nie na zawod­ników naszego zespołu, który zaj­mował kole­jno czwarte i siódme miejsce w roz­gry­wkach. W 1935 roku w niebiesko-białych barwach zade­bi­u­tował 15-let­ni Edmund Białas, który z Lechem Poz­nań związany był przez 56 lat i 125 dni, aż do swo­jej śmier­ci 24 lip­ca 1991 roku. Te roz­gry­w­ki przyniosły również jed­ną z najwyższych porażek w his­torii klubu, z HCP Poz­nań KPW Liga Poz­nań prze­grała 4:12. W tym cza­sie pełnił funkcję piłkarza, ale i tren­era zespołu.

Jesienią 1936 roku zmieniono nazewnict­wo roz­gry­wek. A‑klasa stała się tym samym liga okrę­gową. W tym samym cza­sie nastąpiła także zmi­ana na stanowisku tren­era klubu. Stanisława Kwiatkowskiego zastąpił Węgi­er pol­skiego pochodzenia Lás­zló Marcai.

W sezonie 1936/1937 pewnie po awans zmierzał zespół pra­cown­ików HCP Poz­nań, a o drugie miejsce KPW Liga Poz­nań rywal­i­zowała z Legią Poz­nań. Te zespoły toczyły również walkę o zwycięst­wo w kole­jnych dwóch sezonach. W tej jed­nak lep­sza okaza­ła się dwukrot­nie Legia Poznań.

Zarówno HCP Poz­nań, jak i później Legia Poz­nań przepadały z krete­sem w walce o Ekstrak­lasę. Kibice KPW Ligi Poz­nań liczyli na to, że uda się to ich drużynie, która bard­zo dobrze wypadała w mecze sparingowych, wygry­wa­jąc z pier­ws­zoligow­ca­mi: Polonią Warsza­wa (5:0), Bronią Radom (3:2), Unią Sos­nowiec (7:2) i Gryfem Toruń (3:0.
Start ligi zaplanowano na 27 sierp­nia 1939 roku, ale ze wzglę­du na napiętą sytu­ację poli­ty­czną przełożono go o tydzień. To star­tu sezonie 1939/1940 nigdy jed­nak nie doszło…

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress