Dodatkowe wyjaśnienia Grup Kibicowskich ws. prostestu

W związku z licznym nieprawdzi­wy­mi infor­ma­c­ja­mi doty­czą­cy­mi protes­tu kibiców Lecha Poz­nań, Grupy Kibi­cows­ki opub­likowały dodatkowe wyjaśnienia. Czy­tamy w nim m.in., że nikt nie będzie szykanowany z powodu dopin­gowa­nia “Kole­jorza” na jego meczach.

1. Protest jest inic­jaty­wą wszys­t­kich Grup Kibi­cows­kich, a nie Sto­warzyszenia Wiara Lecha.
2. Celem protes­tu jest przetr­wanie kibiców, ochrona osób zaan­gażowanych i nie narażanie się na zakazy sta­dionowe nakładane z byle powodu.
3. Nie oczeku­je­my, że Don­ald Tusk z kolega­mi nas przeprosi albo nagle wszys­tkie repres­je ustąpią, oczeku­je­my jedynie rozsąd­nego pode­jś­cia do kwestii kibi­cowskiej i pod­ję­cia sen­sownych rozmów, które będą prowad­zone w dobrej wierze i będą rokowały na osiąg­nię­cie trwałego sen­sowego porozu­mienia.
4. Nie wiado­mo kiedy dla kibiców nade­jdą lep­sze cza­sy, może wcale. Pewne jest, że w obliczu takiego trak­towa­nia kibiców nie może­my dopin­gować tak jak doty­chczas i udawać, że nic złego się nie dzieje.
5. Nie intere­su­je nas czy protest prowadzą kibice innych ekip.
6. Protest nie jest wymier­zony w Zarząd Lecha, klub KKS Lech Poz­nań czy piłkarzy klubu.
7. Kto chce dopin­gować i przy­chodz­ić w barwach może to zro­bić, nikt nie będzie z tego powodu szykanowany.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress