Florek: Kibice Warty nie sprawiają zagrożeń

Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki, Piotr Flo­rek, wydał decyzję o zamknię­ciu sta­dionu w Poz­na­niu dla kibiców na mecz Lecha z Górnikiem. — Mecze orga­ni­zowane są dla kibiców, ja sam jestem kibicem i biorę udzi­ał w meczach ligowych. Jest mi miło, że kibice na nie przy­chodzą, ale musimy dbać o bez­pieczeńst­wo – mówił na spec­jal­nie zwołanej kon­fer­encji prasowej.

 

Dzisi­aj prezy­dent Poz­na­nia, Ryszard Gro­bel­ny wydał pozy­ty­wną decyzję doty­czącą zor­ga­ni­zowa­nia imprezy masowej. — Dostałem pis­mo od Wielkopol­skiego Komen­dan­ta Policji, który wniosku­je o decyzję zakazu­jącą roze­gra­nia spotka­nia ligowego z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Uza­sad­nia on, że wielokrot­nie na Sta­dion­ie Miejskim miały miejsce przy­pad­ki zła­ma­nia ustawy o orga­ni­za­cji imprez masowych: przemieszczanie kibiców, wywołanie bójek, mecz Pol­s­ka – WKS, gdzie doszło na try­bunie II prezes Sto­warzyszenia Wiara Lecha naruszył nietykalność jed­nego z kibiców. Częs­to dochodz­iło do odpala­nia rac i petard, tak było na wielu spotka­ni­ach. Dochodz­iło do zakłó­ca­nia bez­pieczeńst­wa wokół sta­dionu – pod­kreślał Wojewoda.

Duży wpływ na taką decyzję miały na pewno wydarzenia i ekscesy po meczu finałowym Pucharu Pol­s­ki. Na murawę, a także bieżnię wokół sta­dionu wbiegli sym­pa­ty­cy obu drużyn. - Byłem uczest­nikiem meczu Lecha z Legią w Byd­goszczy. Byłem świad­kiem i obser­wa­torem zdarzeń. Jestem przeko­nany, że orga­ni­za­torzy nie dotrzy­mali warunk­ów, które powin­ni spełnić: na sta­dion wnie­siono race i niebez­pieczne przed­mio­ty. Po anal­izie spotka­nia Komen­da Wojew­ódz­ka zwró­ciła się do Woje­w­ody z prośbą o zakaz odby­cia się najbliższego meczu Lecha w sobotę – zaz­nacza Florek.

- Polic­ja w Byd­goszczy zachowywała się tak, jak powin­na. Po spotka­niu nie było żad­nych prob­lemów. Jeszcze trochę, a ochro­niarze by sobie nie poradzili – dodał.

Przed sobot­nim meczem Lecha z Górnikiem polic­ja wydała pozy­ty­wną opinię na tem­at bez­pieczeńst­wa. — Z infor­ma­cji od Wojew­ódzkiego Komen­dan­ta Policji wyni­ka, że pięć razy przed impreza­mi masowy­mi na Sta­dion­ie Miejskim była negaty­w­na zgo­da policji. On także zwró­cił się do mnie z prośbą o zamknię­cie sta­dionu, mimo że Komen­da Miejs­ka wyraz­iła poprawną opinię na tem­at bez­pieczeńst­wa. To kwes­t­ia roz­mowy pomiędzy tymi jed­nos­tka­mi – przyz­na­je Wojewoda.

- Orga­ni­za­torzy muszą zad­bać o to, aby impreza była bardziej kon­trolowana. To okaz­ja, żeby przy­go­tować się do następ­nego meczu Lecha, żeby nie dop­uś­cić do tego, aby żadne przed­mio­ty moż­na było wnieść na sta­dion — kon­tynu­u­je.

Obiekt przy Buł­garskiej jest pier­wszą areną na Euro 2012. Zdaniem Pawła Flor­ka jest on jed­nym z najlep­szych w Polsce. - Infra­struk­tu­ra została popraw­iona, na sta­dion­ie nie ma już prob­lemów, prace trwa­ją wokół cały czas. To nie prob­lem infra­struk­tu­ry, bo w niedziele będzie mecz Warty – mówi. — Byłem na spotka­niu Warty, bo obser­wu­je te mecze. Widzę, jak Ci kibice się zachowu­ją i nie widzę zagrożeń – doda­je.

Na mecze w Poz­na­niu do koń­ca sezonu nie przy­jeżdża­ją kibice drużyn prze­ci­wnych w związku z budową kład­ki za IV try­buną. - Oczy­wiś­cie brałem to pod uwagę, brałem pod uwagę mecze z kibi­ca­mi drużyn prze­ci­wnych. Widzi­ałem, jaka była ich licz­ba, to były małe grupy, więc nie ma to najm­niejszego znaczenia. Brałem to pod uwagę, ale ostate­cznie nie miało żad­nego wpły­wu – przyz­nał Woje­w­o­da Wielkopolski.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress