21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
0dn.15godz.21min.
11.48 X4.30 25.80 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Florek: Kibice Warty nie sprawiają zagrożeń

Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki, Piotr Flo­rek, wydał decyzję o zamknię­ciu sta­dionu w Poz­na­niu dla kibiców na mecz Lecha z Górnikiem. — Mecze orga­ni­zowane są dla kibiców, ja sam jestem kibicem i biorę udzi­ał w meczach ligowych. Jest mi miło, że kibice na nie przy­chodzą, ale musimy dbać o bez­pieczeńst­wo – mówił na spec­jal­nie zwołanej kon­fer­encji prasowej.

 

Dzisi­aj prezy­dent Poz­na­nia, Ryszard Gro­bel­ny wydał pozy­ty­wną decyzję doty­czącą zor­ga­ni­zowa­nia imprezy masowej. — Dostałem pis­mo od Wielkopol­skiego Komen­dan­ta Policji, który wniosku­je o decyzję zakazu­jącą roze­gra­nia spotka­nia ligowego z udzi­ałem pub­licznoś­ci. Uza­sad­nia on, że wielokrot­nie na Sta­dion­ie Miejskim miały miejsce przy­pad­ki zła­ma­nia ustawy o orga­ni­za­cji imprez masowych: przemieszczanie kibiców, wywołanie bójek, mecz Pol­s­ka – WKS, gdzie doszło na try­bunie II prezes Sto­warzyszenia Wiara Lecha naruszył nietykalność jed­nego z kibiców. Częs­to dochodz­iło do odpala­nia rac i petard, tak było na wielu spotka­ni­ach. Dochodz­iło do zakłó­ca­nia bez­pieczeńst­wa wokół sta­dionu – pod­kreślał Wojewoda.

Duży wpływ na taką decyzję miały na pewno wydarzenia i ekscesy po meczu finałowym Pucharu Pol­s­ki. Na murawę, a także bieżnię wokół sta­dionu wbiegli sym­pa­ty­cy obu drużyn. - Byłem uczest­nikiem meczu Lecha z Legią w Byd­goszczy. Byłem świad­kiem i obser­wa­torem zdarzeń. Jestem przeko­nany, że orga­ni­za­torzy nie dotrzy­mali warunk­ów, które powin­ni spełnić: na sta­dion wnie­siono race i niebez­pieczne przed­mio­ty. Po anal­izie spotka­nia Komen­da Wojew­ódz­ka zwró­ciła się do Woje­w­ody z prośbą o zakaz odby­cia się najbliższego meczu Lecha w sobotę – zaz­nacza Florek.

- Polic­ja w Byd­goszczy zachowywała się tak, jak powin­na. Po spotka­niu nie było żad­nych prob­lemów. Jeszcze trochę, a ochro­niarze by sobie nie poradzili – dodał.

Przed sobot­nim meczem Lecha z Górnikiem polic­ja wydała pozy­ty­wną opinię na tem­at bez­pieczeńst­wa. — Z infor­ma­cji od Wojew­ódzkiego Komen­dan­ta Policji wyni­ka, że pięć razy przed impreza­mi masowy­mi na Sta­dion­ie Miejskim była negaty­w­na zgo­da policji. On także zwró­cił się do mnie z prośbą o zamknię­cie sta­dionu, mimo że Komen­da Miejs­ka wyraz­iła poprawną opinię na tem­at bez­pieczeńst­wa. To kwes­t­ia roz­mowy pomiędzy tymi jed­nos­tka­mi – przyz­na­je Wojewoda.

- Orga­ni­za­torzy muszą zad­bać o to, aby impreza była bardziej kon­trolowana. To okaz­ja, żeby przy­go­tować się do następ­nego meczu Lecha, żeby nie dop­uś­cić do tego, aby żadne przed­mio­ty moż­na było wnieść na sta­dion — kon­tynu­u­je.

Obiekt przy Buł­garskiej jest pier­wszą areną na Euro 2012. Zdaniem Pawła Flor­ka jest on jed­nym z najlep­szych w Polsce. - Infra­struk­tu­ra została popraw­iona, na sta­dion­ie nie ma już prob­lemów, prace trwa­ją wokół cały czas. To nie prob­lem infra­struk­tu­ry, bo w niedziele będzie mecz Warty – mówi. — Byłem na spotka­niu Warty, bo obser­wu­je te mecze. Widzę, jak Ci kibice się zachowu­ją i nie widzę zagrożeń – doda­je.

Na mecze w Poz­na­niu do koń­ca sezonu nie przy­jeżdża­ją kibice drużyn prze­ci­wnych w związku z budową kład­ki za IV try­buną. - Oczy­wiś­cie brałem to pod uwagę, brałem pod uwagę mecze z kibi­ca­mi drużyn prze­ci­wnych. Widzi­ałem, jaka była ich licz­ba, to były małe grupy, więc nie ma to najm­niejszego znaczenia. Brałem to pod uwagę, ale ostate­cznie nie miało żad­nego wpły­wu – przyz­nał Woje­w­o­da Wielkopolski.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.