Freitas: Szkolenie młodzieży w Lechu idzie w dobrym kierunku

- Nie roz­maw­iałem z tren­era­mi Lecha Poz­nań o ich sys­temie szkole­nia, ale widzi­ałem, że są oni bard­zo zain­tere­sowani tym, jak wyglą­da to na Świecie. To dobry kierunek. Stara­ją się pra­cow­ać z dzieć­mi, już od najmłod­szych lat, a to jest również bard­zo ważne — mówi w roz­mowie z LechNews.pl. Bruno Fre­itas, odpowiedzial­ny za szkole­nie młodzieży w Sportin­gu Lizbona. W grud­niu udzielił on wykładu na Lech Con­fer­ence 2011.

LechNews.pl: Chci­ałbym zapy­tać o kon­fer­encję. Kiedy otrzy­mał Pan propozy­cję udzie­le­nia wykładu na Lech Con­fer­ence 2011?

Bruno Fre­itas (Sport­ing Lizbona): - Propozy­cję udzi­ału otrzy­małem we wrześniu i bez dłuższego namysłu zde­cy­dowałem się na wygłosze­nie swo­jej lekcji.

Wziął Pan udzi­ał kiedyś w podob­nym wydarzeniu?

- Tak, mam wiele podob­nych zaproszeń na kon­fer­enc­je poświę­cone szkole­niu młodzieży i przy­go­towa­niu warsz­tatu trenera.

Jak oce­nia Pan orga­ni­za­cję konferencji?

- Myślę, że kon­fer­enc­ja była bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowana. Sądzę jed­nak, że momen­ta­mi, gdy wiele osób przemieszcza­ło się, a tren­erzy mieli swój wykład było sporo zamiesza­nia. Tak zdarzyło się choć­by w trak­cie tej wygłaszanej przez tren­erów z FC Barcelony, wtedy mieliśmy trochę hała­su. W każdym bądź razie orga­ni­za­cję oce­ni­am bard­zo dobrze. Cieszę się, że mogłem w niej wziąć udział.

Który z wykładów był Pana zdaniem najciekawszy?

- Zain­spirował mnie wykład właśnie tren­erów FC Barcelony. Jego wysłuchanie poz­woliło na lep­sze zrozu­mie­nie filo­zofii real­i­zowanej od wielu lat przez ten klub. Wszys­tko zaczy­na się układać się w całość, ta lekc­ja była bard­zo intere­su­ją­ca.

Sport­ing Lizbona jest znany od wielu lat z bard­zo dobrego szkole­nia młodzieży. Jak dłu­go trwały prace nad stworze­niem sys­te­mu, który obow­iązu­je w Pana klubie?

- Bard­zo trud­no odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mamy włas­ną filo­zofię szkole­nia młodzieży, którą real­izu­je­my od wielu lat. Cały czas jed­nak staramy się w niej coś zmieni­ać, prak­ty­cznie w każdym sezonie wprowadza­my jakieś innowac­je, aby jeszcze bardziej pod­nieść poziom edukacji młodych piłkarzy.

Lech od kilku lat tworzy włas­ny sys­tem szkole­nia młodzieży. Roz­maw­iał Pan z tren­era­mi z Poz­na­nia na jego tem­at? Co Pan o nim sądzi?

- Nie roz­maw­iałem z tren­era­mi Lecha Poz­nań o ich sys­temie szkole­nia, ale widzi­ałem, że są oni bard­zo zain­tere­sowani tym, jak wyglą­da to na Świecie. To dobry kierunek. Stara­ją się pra­cow­ać z dzieć­mi, już od najmłod­szych lat, a to jest również bard­zo ważne. Jeśli klu­by zwrócą uwagę na ten aspekt roz­wo­ju, to wkrótce może to przynieść efek­ty, na które każdy z tren­erów pił­ki młodzieżowej liczy. W przy­pad­ku Lecha idzie to w dobrym kierunku, a najlep­szym przykła­dem na to jak należy pra­cow­ać z junio­ra­mi jest fakt orga­ni­za­cji kon­fer­encji tren­erów oraz turnieju Lech Cup. 

Co sądzi Pan o orga­ni­za­cji turnieju Lech Cup? Sport­ing grał w tym turnieju już wcześniej, jak wyglą­da jego poziom w per­spek­ty­wie kilku lat?

- Oso­biś­cie po raz pier­wszy brałem udzi­ał w tym turnieju, jed­nak Sport­ing Lizbona w ostat­nich lat­ach był już obec­ny w Poz­na­niu. Uważam po roz­mowach z moi­mi kolega­mi, że Lech Cup z roku na rok stoi na coraz wyższym poziomie. Zde­cy­dowanie mogę powiedzieć, że dorównu­je najlep­szym w Europie, w których bierze­my udział.

W finale Sport­ing prze­grał z FC Barceloną. Bar­ca najlepiej zaprezen­towała się na tym turnieju?

- Myślę, że zasłużyli na zwycięst­wo w turnieju, ale jak powiedzi­ałem już przed jego rozpoczę­ciem, tylko jeden dobry zespół może wygrać Lech Cup, a tych w Poz­na­niu było wiele. Najważniejsze było jed­nak przeży­cie dla wszys­t­kich zawod­ników I tren­erów. Każdy z nas pod­czas tego week­end zdobył cenne doświad­cze­nie I dowiedzi­ał się wielu rzeczy, które może w przyszłoś­ci wyko­rzys­tać. Z tego powin­niśmy się cieszyć.

roz­maw­iał Mateusz Szymandera

Bruno Fre­itas - szef skautin­gu w Szkółce Piłkarskiej FC Barcelony, tren­er I zespołu Sportin­gu Lizbona U‑12. Zdobył tytuł tren­era UEFA Basic, przez rok szkolił się jako tren­er w Szkółce Piłkarskiej Man­ches­teru United.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.