09.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Radomiak Radom
Do meczu pozostało:
2dn.5godz.16min.
11.77 X3.7 24.6 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Freitas: Szkolenie młodzieży w Lechu idzie w dobrym kierunku

- Nie roz­maw­iałem z tren­era­mi Lecha Poz­nań o ich sys­temie szkole­nia, ale widzi­ałem, że są oni bard­zo zain­tere­sowani tym, jak wyglą­da to na Świecie. To dobry kierunek. Stara­ją się pra­cow­ać z dzieć­mi, już od najmłod­szych lat, a to jest również bard­zo ważne — mówi w roz­mowie z LechNews.pl. Bruno Fre­itas, odpowiedzial­ny za szkole­nie młodzieży w Sportin­gu Lizbona. W grud­niu udzielił on wykładu na Lech Con­fer­ence 2011.

LechNews.pl: Chci­ałbym zapy­tać o kon­fer­encję. Kiedy otrzy­mał Pan propozy­cję udzie­le­nia wykładu na Lech Con­fer­ence 2011?

Bruno Fre­itas (Sport­ing Lizbona): - Propozy­cję udzi­ału otrzy­małem we wrześniu i bez dłuższego namysłu zde­cy­dowałem się na wygłosze­nie swo­jej lekcji.

Wziął Pan udzi­ał kiedyś w podob­nym wydarzeniu?

- Tak, mam wiele podob­nych zaproszeń na kon­fer­enc­je poświę­cone szkole­niu młodzieży i przy­go­towa­niu warsz­tatu trenera.

Jak oce­nia Pan orga­ni­za­cję konferencji?

- Myślę, że kon­fer­enc­ja była bard­zo dobrze zor­ga­ni­zowana. Sądzę jed­nak, że momen­ta­mi, gdy wiele osób przemieszcza­ło się, a tren­erzy mieli swój wykład było sporo zamiesza­nia. Tak zdarzyło się choć­by w trak­cie tej wygłaszanej przez tren­erów z FC Barcelony, wtedy mieliśmy trochę hała­su. W każdym bądź razie orga­ni­za­cję oce­ni­am bard­zo dobrze. Cieszę się, że mogłem w niej wziąć udział.

Który z wykładów był Pana zdaniem najciekawszy?

- Zain­spirował mnie wykład właśnie tren­erów FC Barcelony. Jego wysłuchanie poz­woliło na lep­sze zrozu­mie­nie filo­zofii real­i­zowanej od wielu lat przez ten klub. Wszys­tko zaczy­na się układać się w całość, ta lekc­ja była bard­zo intere­su­ją­ca.

Sport­ing Lizbona jest znany od wielu lat z bard­zo dobrego szkole­nia młodzieży. Jak dłu­go trwały prace nad stworze­niem sys­te­mu, który obow­iązu­je w Pana klubie?

- Bard­zo trud­no odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ mamy włas­ną filo­zofię szkole­nia młodzieży, którą real­izu­je­my od wielu lat. Cały czas jed­nak staramy się w niej coś zmieni­ać, prak­ty­cznie w każdym sezonie wprowadza­my jakieś innowac­je, aby jeszcze bardziej pod­nieść poziom edukacji młodych piłkarzy.

Lech od kilku lat tworzy włas­ny sys­tem szkole­nia młodzieży. Roz­maw­iał Pan z tren­era­mi z Poz­na­nia na jego tem­at? Co Pan o nim sądzi?

- Nie roz­maw­iałem z tren­era­mi Lecha Poz­nań o ich sys­temie szkole­nia, ale widzi­ałem, że są oni bard­zo zain­tere­sowani tym, jak wyglą­da to na Świecie. To dobry kierunek. Stara­ją się pra­cow­ać z dzieć­mi, już od najmłod­szych lat, a to jest również bard­zo ważne. Jeśli klu­by zwrócą uwagę na ten aspekt roz­wo­ju, to wkrótce może to przynieść efek­ty, na które każdy z tren­erów pił­ki młodzieżowej liczy. W przy­pad­ku Lecha idzie to w dobrym kierunku, a najlep­szym przykła­dem na to jak należy pra­cow­ać z junio­ra­mi jest fakt orga­ni­za­cji kon­fer­encji tren­erów oraz turnieju Lech Cup. 

Co sądzi Pan o orga­ni­za­cji turnieju Lech Cup? Sport­ing grał w tym turnieju już wcześniej, jak wyglą­da jego poziom w per­spek­ty­wie kilku lat?

- Oso­biś­cie po raz pier­wszy brałem udzi­ał w tym turnieju, jed­nak Sport­ing Lizbona w ostat­nich lat­ach był już obec­ny w Poz­na­niu. Uważam po roz­mowach z moi­mi kolega­mi, że Lech Cup z roku na rok stoi na coraz wyższym poziomie. Zde­cy­dowanie mogę powiedzieć, że dorównu­je najlep­szym w Europie, w których bierze­my udział.

W finale Sport­ing prze­grał z FC Barceloną. Bar­ca najlepiej zaprezen­towała się na tym turnieju?

- Myślę, że zasłużyli na zwycięst­wo w turnieju, ale jak powiedzi­ałem już przed jego rozpoczę­ciem, tylko jeden dobry zespół może wygrać Lech Cup, a tych w Poz­na­niu było wiele. Najważniejsze było jed­nak przeży­cie dla wszys­t­kich zawod­ników I tren­erów. Każdy z nas pod­czas tego week­end zdobył cenne doświad­cze­nie I dowiedzi­ał się wielu rzeczy, które może w przyszłoś­ci wyko­rzys­tać. Z tego powin­niśmy się cieszyć.

roz­maw­iał Mateusz Szymandera

Bruno Fre­itas - szef skautin­gu w Szkółce Piłkarskiej FC Barcelony, tren­er I zespołu Sportin­gu Lizbona U‑12. Zdobył tytuł tren­era UEFA Basic, przez rok szkolił się jako tren­er w Szkółce Piłkarskiej Man­ches­teru United.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 02:00

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.