Gleinert: Proszę o zaufanie i pomoc

Nowym preze­sem spół­ki Marcelin Man­age­ment został dzisi­aj Bog­dan Glein­ert. Jego zdaniem będzie wykrys­tal­i­zowa­nia kosztów utrzy­ma­nia obiek­tu na jak najniższym poziomie, a także sprzedaż usług, które oper­a­tor sta­dionu może zaofer­ować potenc­jal­nym klien­tom. - Sto­ję przed niesły­chanie trud­nym zadaniem - mówił po obję­ciu funkcji sam zainteresowany.

Władze Lecha zas­tanaw­iały się, czy nie zle­cić prowadzenia obiek­tu fir­mie wewnętrznej, jed­nak pod­kreśla­ją one, że taka decyz­ja nie wiele zmieniła­by w kwestii zarządza­nia sta­dionem, a wygen­erowała­by jedynie dodatkowe kosz­ty. - Wszys­tko i tak sprowadza­ło­by się do zatrud­nienia pod­wykon­aw­cy - zaz­naczył Jacek Rutkowski.

- Jesteśmy przy­go­towani na taką współpracę. Nikt nas jed­nak nie wyręczy z pod­pisaniem umowy na orga­ni­za­cję na imprezy. Abso­lut­nie pri­o­ry­te­towa jest sprawa utrzy­ma­nia obiek­tu, a z tym potrafimy sobie poradz­ić. Olbrzymim prob­le­mem dla nas jest odbiór tego sta­dionu, ponieważ chce­my mieć pewność, że dosta­je­my go w stanie, jakiego oczeki­wal­iśmy, zgod­nie z pro­tokołem zdaw­c­zo-odbior­czym osób, które przekazy­wało go mias­tu – pod­kreślał Andrzej Kadz­ińs­ki, członek rady nad­zor­czej Lecha Poznań.

Umowa zakła­da inwest­y­c­je w infra­struk­turę ze strony mias­ta. Kluc­zowe dla oper­a­to­ra sta­dionu są wykończenia doty­czące gas­trono­mi oraz przestrzeni komer­cyjnej. Już ter­az trwa­ją prace doty­czące zagospo­darowa­nia obiek­tu. Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment we współpra­cy z architek­ta­mi z firmy JSK przy­go­towu­je pro­jekt, który doty­czy właśnie tych kwestii.

Obec­nie kon­sor­cjum liczy także na pod­ję­cie współpra­cy z UEFA odnośnie orga­ni­za­cji Mis­tr­zostw Europy w Poz­na­niu. – Chce­my, żeby Euro odbyło się z naszym udzi­ałem. Już ter­az na sta­dion­ie mamy przed­staw­icieli UEFA, którzy pracu­ją zgod­nie ze swoim har­mono­gramem. Mimo, że nie jesteśmy ofic­jal­nym przed­staw­icielem Poz­na­nia, chce­my, aby tak się stało – tłu­maczy Andrzej Kadziński.

– Jesteśmy w trak­cie real­iza­cji kilku pro­jek­tów związanych z prze­j­mowaniem sta­dionu, wyborem oper­a­to­ra cateringowego i tech­nologii cateringowej. Pon­ad­to chcielibyśmy zostać oper­a­torem sta­dionu w trak­cie Mis­tr­zostw Europy. Pod­sta­wową dzi­ałal­noś­cią są jed­nak roz­gry­w­ki ligowe, nie może­my o nich zapom­i­nać – zaz­naczył Bog­dan Gleinert.

Nowego preze­sa spół­ki Marcelin Man­age­ment czeka trudne zadanie. — Zapoz­nałem się z umową i twierdzę, że mias­to wyne­gocjowało bard­zo dobrą umowę, a my musimy uważać, aby uniknąć wielu pułapek. Takie zadanie wyma­ga naszej współpra­cy z miastem, prze­j­mowanie sta­dionu potr­wa kil­ka miesię­cy. Proszę, żebyś­cie trzy­mali kciu­ki za nas. Nie mamy doświad­czenia tego typu. Ja jestem fas­cy­natem sportu, ale jeszcze bardziej zarządza­nia i dla nas wszys­t­kich to zaję­cie jest ogrom­nym przed­sięwz­ię­ciem biz­ne­sowym – zaznaczył.

- Najis­tot­niejsze jest, żeby samo się finan­sowało i w niedalekiej przyszłoś­ci zaczęło przynosić zys­ki. Proszę także o zau­fanie, ono będzie bard­zo ważne, a także pomoc, bo jeśli jej nie udzielą, to będą rzu­cać sobie kłody pod nogi – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress