09.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Radomiak Radom
Do meczu pozostało:
2dn.11godz.28min.
11.77 X3.7 24.6 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Gleinert: Proszę o zaufanie i pomoc

Nowym preze­sem spół­ki Marcelin Man­age­ment został dzisi­aj Bog­dan Glein­ert. Jego zdaniem będzie wykrys­tal­i­zowa­nia kosztów utrzy­ma­nia obiek­tu na jak najniższym poziomie, a także sprzedaż usług, które oper­a­tor sta­dionu może zaofer­ować potenc­jal­nym klien­tom. - Sto­ję przed niesły­chanie trud­nym zadaniem - mówił po obję­ciu funkcji sam zainteresowany.

Władze Lecha zas­tanaw­iały się, czy nie zle­cić prowadzenia obiek­tu fir­mie wewnętrznej, jed­nak pod­kreśla­ją one, że taka decyz­ja nie wiele zmieniła­by w kwestii zarządza­nia sta­dionem, a wygen­erowała­by jedynie dodatkowe kosz­ty. - Wszys­tko i tak sprowadza­ło­by się do zatrud­nienia pod­wykon­aw­cy - zaz­naczył Jacek Rutkowski.

- Jesteśmy przy­go­towani na taką współpracę. Nikt nas jed­nak nie wyręczy z pod­pisaniem umowy na orga­ni­za­cję na imprezy. Abso­lut­nie pri­o­ry­te­towa jest sprawa utrzy­ma­nia obiek­tu, a z tym potrafimy sobie poradz­ić. Olbrzymim prob­le­mem dla nas jest odbiór tego sta­dionu, ponieważ chce­my mieć pewność, że dosta­je­my go w stanie, jakiego oczeki­wal­iśmy, zgod­nie z pro­tokołem zdaw­c­zo-odbior­czym osób, które przekazy­wało go mias­tu – pod­kreślał Andrzej Kadz­ińs­ki, członek rady nad­zor­czej Lecha Poznań.

Umowa zakła­da inwest­y­c­je w infra­struk­turę ze strony mias­ta. Kluc­zowe dla oper­a­to­ra sta­dionu są wykończenia doty­czące gas­trono­mi oraz przestrzeni komer­cyjnej. Już ter­az trwa­ją prace doty­czące zagospo­darowa­nia obiek­tu. Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment we współpra­cy z architek­ta­mi z firmy JSK przy­go­towu­je pro­jekt, który doty­czy właśnie tych kwestii.

Obec­nie kon­sor­cjum liczy także na pod­ję­cie współpra­cy z UEFA odnośnie orga­ni­za­cji Mis­tr­zostw Europy w Poz­na­niu. – Chce­my, żeby Euro odbyło się z naszym udzi­ałem. Już ter­az na sta­dion­ie mamy przed­staw­icieli UEFA, którzy pracu­ją zgod­nie ze swoim har­mono­gramem. Mimo, że nie jesteśmy ofic­jal­nym przed­staw­icielem Poz­na­nia, chce­my, aby tak się stało – tłu­maczy Andrzej Kadziński.

– Jesteśmy w trak­cie real­iza­cji kilku pro­jek­tów związanych z prze­j­mowaniem sta­dionu, wyborem oper­a­to­ra cateringowego i tech­nologii cateringowej. Pon­ad­to chcielibyśmy zostać oper­a­torem sta­dionu w trak­cie Mis­tr­zostw Europy. Pod­sta­wową dzi­ałal­noś­cią są jed­nak roz­gry­w­ki ligowe, nie może­my o nich zapom­i­nać – zaz­naczył Bog­dan Gleinert.

Nowego preze­sa spół­ki Marcelin Man­age­ment czeka trudne zadanie. — Zapoz­nałem się z umową i twierdzę, że mias­to wyne­gocjowało bard­zo dobrą umowę, a my musimy uważać, aby uniknąć wielu pułapek. Takie zadanie wyma­ga naszej współpra­cy z miastem, prze­j­mowanie sta­dionu potr­wa kil­ka miesię­cy. Proszę, żebyś­cie trzy­mali kciu­ki za nas. Nie mamy doświad­czenia tego typu. Ja jestem fas­cy­natem sportu, ale jeszcze bardziej zarządza­nia i dla nas wszys­t­kich to zaję­cie jest ogrom­nym przed­sięwz­ię­ciem biz­ne­sowym – zaznaczył.

- Najis­tot­niejsze jest, żeby samo się finan­sowało i w niedalekiej przyszłoś­ci zaczęło przynosić zys­ki. Proszę także o zau­fanie, ono będzie bard­zo ważne, a także pomoc, bo jeśli jej nie udzielą, to będą rzu­cać sobie kłody pod nogi – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

16/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 02:00

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 15:00

Cracovia Kraków - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

08/10/2022 / 20:00

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.