01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.8godz.18min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Informacja Marcelin Managment i Lecha Poznań ws. stadionu

Kon­sor­cjum Marcelin Man­ag­ment odwołało dzisiejszą kon­fer­encję negoc­ja­cyjną w spraw­ie umowy oper­a­torskiej sta­dionu. Powo­dem takiego dzi­ała­nia są ostat­nie wydarzenia doty­czące obiek­tu, a przede wszys­tkim wypowiedze­nie umowy wyna­j­mu oraz dla Lecha Sta­dionu Miejskiego do 4 września.

 

W infor­ma­cji opub­likowanej przez klub czytamy:

W naszej opinii dzi­ała­nia te pod­waża­ją man­dat Komisji Prze­tar­gowej oraz ogranicza­ją budowane od pon­ad pię­ciu lat zau­fanie stron. Chodzi nam przede wszys­tkim o dwa fakty:

1. Wypowiedze­nie doty­chcza­sowej umowy z KKS Lech Poz­nań oraz treść pub­licznego uza­sad­nienia tej decyzji,

2. Jed­nos­tronne pozbaw­ie­nie Lecha Poz­nań możli­woś­ci roz­gry­wa­nia meczów na sta­dion­ie miejskim do 4 września.

Fakt wypowiedzenia umowy w trak­cie negoc­jacji, który przeczy roboczym ustal­e­niom w tej spraw­ie budzi nasz niepokój i zdzi­wie­nie. Na uwagę zasługu­je również uza­sad­nie­nie tej decyzji zaprezen­towane na łamach Gaze­ty Wybor­czej w artykule pt. „Gra o Sta­dion”. Pan Dyrek­tor Żukows­ki potwierdz­ił, iż wypowiedzi­ał umowę gdyż była nieko­rzyst­na dla Mias­ta „bo uza­leż­ni­ała wysokość opłat za korzys­tanie ze sta­dionu od wpły­wów klubu”.

Pod­waże­nie związku opłat czyn­szowych z przy­choda­mi klubu w obliczu fak­tu, iż jak powszech­nie wiado­mo, strony negocju­jące umowę zamierza­ją wyko­rzys­tać ten mech­a­nizm w nowym kon­trak­cie jest dla Kon­sor­cjum trudne do zaak­cep­towa­nia. Mech­a­nizm takiego rozlicza­nia się oper­a­to­ra z Miastem został zaak­cep­towany przez przed­staw­icieli Komisji Prze­tar­gowej ze strony Mias­ta min. na spotka­niu z panem Prezy­den­tem i rad­ny­mi Poznania.

Uniemożli­wie­nie Lechowi Poz­nań roz­gry­wa­nia meczów na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu jest dla nas jeszcze mniej zrozu­mi­ałe. W piśmie z dnia 17 czer­w­ca poin­for­mowano KKS Lech Poz­nań, iż zostal­iśmy, bez żad­nych kon­sul­tacji i akcep­tacji, pozbaw­ieni możli­woś­ci roz­gry­wa­nia meczów na sta­dion­ie do 4 wrześ­nia, ignoru­jąc fakt, iż Ekstrak­lasa SA nie wyraz­iła zgody na zami­anę trzech kole­jek ligowych na mecze wyjaz­dowe. Decyz­ja ta zmusza nas do pod­ję­cia szeregu nieko­rzyst­nych dzi­ałań dla klubu i będzie skutkować istot­ny­mi prob­le­ma­mi przy sprzedaży kar­netów na kole­jny sezon co będzie praw­dopodob­nie oznaczać dla nas znaczne straty finansowe.

Trud­no prze­jść na porząd­ku dzi­en­nym nad infor­ma­cją, iż sta­dion piłkars­ki, który jest dumą i wiz­ytówką Mias­ta, na którym na co dzień gra­ją dwa zespoły: Lech Poz­nań i Warta Poz­nań na długie tygod­nie zamy­ka dla tych zespołów swo­je bramy. Zas­tanaw­ia­ją nas argu­men­ty, który towarzyszyły pod­ję­ciu decyzji o zamknię­ciu sta­dionu na okres kilku tygod­ni, tak by mógł się na nim odbyć jednod­niowy event. Jed­nocześnie prag­niemy z całą stanow­c­zoś­cią pod­kreślić, iż w pełni popier­amy to, by na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu odby­wały się kon­cer­ty i imprezy, również te poza­s­portowe, ale pod jed­nym bard­zo istot­nym warunk­iem: muszą się one odby­wać w prz­er­wie między mecza­mi, a nie zami­ast meczów.

W takich warunk­ach musimy zadać sobie pytanie o sens dal­szych negoc­jacji i fak­ty­czne umo­cow­anie Komisji Prze­tar­gowej w kon­tekś­cie dzi­ałań kierown­ict­wa POSiR. Zwracamy uwagę, iż pod­sta­wowe prob­le­my negoc­ja­cyjne takie jak min.:

a) konieczność dokończenia sta­dionu w kon­tekś­cie stan­dard­ów UEFA w zakre­sie bez­pieczeńst­wa i obsłu­gi widzów oraz ele­men­tarne wykończe­nie powierzch­ni komercyjnych,

b) wynika­ją­ca z tego niezbęd­ność ponoszenia nakładów inwest­y­cyjnych na ostate­czne wykończe­nie stadionu,

c) konieczność prze­niesienia praw autors­kich na Mias­to przez fir­mą MCS.

pozosta­ją wynikiem błędów po stron­ie POSiR jako zarządza­jącego projektem.

Gdy­by stan­dard odd­a­nia obiek­tu Oper­a­torowi był podob­ny do tego, który ma miejsce na sta­dion­ie Legi Warsza­wa, Lechii Gdańsk, Śląs­ka Wrocław czy Cra­covii nasze negoc­jac­je były­by krótkie i bezprob­le­mowe. Nieste­ty tak nie jest.

Kon­sor­cjum Marcelin Man­age­ment i KKS Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.