Informacja Marcelin Managment i Lecha Poznań ws. stadionu

Kon­sor­cjum Marcelin Man­ag­ment odwołało dzisiejszą kon­fer­encję negoc­ja­cyjną w spraw­ie umowy oper­a­torskiej sta­dionu. Powo­dem takiego dzi­ała­nia są ostat­nie wydarzenia doty­czące obiek­tu, a przede wszys­tkim wypowiedze­nie umowy wyna­j­mu oraz dla Lecha Sta­dionu Miejskiego do 4 września.

 

W infor­ma­cji opub­likowanej przez klub czytamy:

W naszej opinii dzi­ała­nia te pod­waża­ją man­dat Komisji Prze­tar­gowej oraz ogranicza­ją budowane od pon­ad pię­ciu lat zau­fanie stron. Chodzi nam przede wszys­tkim o dwa fakty:

1. Wypowiedze­nie doty­chcza­sowej umowy z KKS Lech Poz­nań oraz treść pub­licznego uza­sad­nienia tej decyzji,

2. Jed­nos­tronne pozbaw­ie­nie Lecha Poz­nań możli­woś­ci roz­gry­wa­nia meczów na sta­dion­ie miejskim do 4 września.

Fakt wypowiedzenia umowy w trak­cie negoc­jacji, który przeczy roboczym ustal­e­niom w tej spraw­ie budzi nasz niepokój i zdzi­wie­nie. Na uwagę zasługu­je również uza­sad­nie­nie tej decyzji zaprezen­towane na łamach Gaze­ty Wybor­czej w artykule pt. „Gra o Sta­dion”. Pan Dyrek­tor Żukows­ki potwierdz­ił, iż wypowiedzi­ał umowę gdyż była nieko­rzyst­na dla Mias­ta „bo uza­leż­ni­ała wysokość opłat za korzys­tanie ze sta­dionu od wpły­wów klubu”.

Pod­waże­nie związku opłat czyn­szowych z przy­choda­mi klubu w obliczu fak­tu, iż jak powszech­nie wiado­mo, strony negocju­jące umowę zamierza­ją wyko­rzys­tać ten mech­a­nizm w nowym kon­trak­cie jest dla Kon­sor­cjum trudne do zaak­cep­towa­nia. Mech­a­nizm takiego rozlicza­nia się oper­a­to­ra z Miastem został zaak­cep­towany przez przed­staw­icieli Komisji Prze­tar­gowej ze strony Mias­ta min. na spotka­niu z panem Prezy­den­tem i rad­ny­mi Poznania.

Uniemożli­wie­nie Lechowi Poz­nań roz­gry­wa­nia meczów na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu jest dla nas jeszcze mniej zrozu­mi­ałe. W piśmie z dnia 17 czer­w­ca poin­for­mowano KKS Lech Poz­nań, iż zostal­iśmy, bez żad­nych kon­sul­tacji i akcep­tacji, pozbaw­ieni możli­woś­ci roz­gry­wa­nia meczów na sta­dion­ie do 4 wrześ­nia, ignoru­jąc fakt, iż Ekstrak­lasa SA nie wyraz­iła zgody na zami­anę trzech kole­jek ligowych na mecze wyjaz­dowe. Decyz­ja ta zmusza nas do pod­ję­cia szeregu nieko­rzyst­nych dzi­ałań dla klubu i będzie skutkować istot­ny­mi prob­le­ma­mi przy sprzedaży kar­netów na kole­jny sezon co będzie praw­dopodob­nie oznaczać dla nas znaczne straty finansowe.

Trud­no prze­jść na porząd­ku dzi­en­nym nad infor­ma­cją, iż sta­dion piłkars­ki, który jest dumą i wiz­ytówką Mias­ta, na którym na co dzień gra­ją dwa zespoły: Lech Poz­nań i Warta Poz­nań na długie tygod­nie zamy­ka dla tych zespołów swo­je bramy. Zas­tanaw­ia­ją nas argu­men­ty, który towarzyszyły pod­ję­ciu decyzji o zamknię­ciu sta­dionu na okres kilku tygod­ni, tak by mógł się na nim odbyć jednod­niowy event. Jed­nocześnie prag­niemy z całą stanow­c­zoś­cią pod­kreślić, iż w pełni popier­amy to, by na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu odby­wały się kon­cer­ty i imprezy, również te poza­s­portowe, ale pod jed­nym bard­zo istot­nym warunk­iem: muszą się one odby­wać w prz­er­wie między mecza­mi, a nie zami­ast meczów.

W takich warunk­ach musimy zadać sobie pytanie o sens dal­szych negoc­jacji i fak­ty­czne umo­cow­anie Komisji Prze­tar­gowej w kon­tekś­cie dzi­ałań kierown­ict­wa POSiR. Zwracamy uwagę, iż pod­sta­wowe prob­le­my negoc­ja­cyjne takie jak min.:

a) konieczność dokończenia sta­dionu w kon­tekś­cie stan­dard­ów UEFA w zakre­sie bez­pieczeńst­wa i obsłu­gi widzów oraz ele­men­tarne wykończe­nie powierzch­ni komercyjnych,

b) wynika­ją­ca z tego niezbęd­ność ponoszenia nakładów inwest­y­cyjnych na ostate­czne wykończe­nie stadionu,

c) konieczność prze­niesienia praw autors­kich na Mias­to przez fir­mą MCS.

pozosta­ją wynikiem błędów po stron­ie POSiR jako zarządza­jącego projektem.

Gdy­by stan­dard odd­a­nia obiek­tu Oper­a­torowi był podob­ny do tego, który ma miejsce na sta­dion­ie Legi Warsza­wa, Lechii Gdańsk, Śląs­ka Wrocław czy Cra­covii nasze negoc­jac­je były­by krótkie i bezprob­le­mowe. Nieste­ty tak nie jest.

Kon­sor­cjum Marcelin Man­age­ment i KKS Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress