Kadziński: Ta decyzja wprowadza w błąd opinię publiczną

Lech Poz­nań odniósł się  po zamknię­ciu Sta­dionu Miejskiego do decyzji Woje­w­ody Wielkopol­skiego. — Uza­sad­nie­nie tej decyzji jest sprzeczne z pozy­ty­wną decyzją Komen­dan­ta Miejskiego Policji, którą otrzy­mal­iśmy wczo­raj — pod­kreśla prezes Lecha, Andrzej Kadziński.

 

- W tym tygod­niu jak przed każdym meczem, począwszy od jesieni, doko­nany został odbiór obiek­tu przed spotkaniem. Decyz­ja pode­j­mowana jest przed każdym spotkaniem, jakie Lech Poz­nań roz­gry­wa na sta­dion­ie przy ul. Buł­garskiej. Wczo­raj po oględz­i­nach Policji, Komen­dant Miejs­ki wydał pozy­ty­wną opinię w zakre­sie spełnienia wymogów bez­pieczeńst­wa w trak­cie imprezy masowej, która odbędzie się na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu. Pozy­ty­wną opinię wydał również Prezy­dent Mias­ta. Nie rozu­miem, dlaczego Woje­w­o­da pod­jął tak drasty­czną decyzję w sto­sunku do kibiców oglą­da­ją­cych w spoko­ju mecze na Buł­garskiej — przyz­nał prezes.

- Od wrześ­nia 2010 roku Komen­dant Wojew­ódz­ki Policji wydał pięć negaty­wnych opinii na tem­at orga­ni­zowa­nia imprez masowych na Sta­dion­ie Miejskim w Poz­na­niu. Były one jed­nak spowodowane rozbu­dową tego obiek­tu. Nie miały nic wspól­nego z zachowaniem się kibiców i doty­czyły tylko i wyłącznie infra­struk­tu­ry. Gdy­by Woje­w­o­da Wielkopol­s­ki dopisał, że te opinie mówiły o infra­struk­turze mógłbym się z tym zgodz­ić. A tak ten zapis tylko wprowadza w błąd opinię pub­liczną - dodał Kadziński.

- Pan Woje­w­o­da wydał rygor naty­ch­mi­as­towej wykony­wal­noś­ci. Przy­pom­nę, że na sta­dion­ie Lecha od dziesię­ciu lat nie było żad­nych zamieszek. Inny­mi słowy jest to sta­dion bez­pieczny. Pan Woje­w­o­da uznał, że negaty­wne opinie policji na tem­at infra­struk­tu­ry, które związane były z budową doty­czą kwestii kibi­cows­kich. Jest w błędzie. To pier­wszy błąd jeśli chodzi o tę decyzję. Dru­gi błąd jest taki, że pan Woje­w­o­da twierdzi, że na sta­dion­ie zagrożone jest życie i zdrowie. Od dziesię­ciu lat takiego przy­pad­ku nie odno­towano. Po trze­cie. Jeżeli stwierdza się, że Polic­ja zmienia zdanie w ciągu jed­nego dnia to mam proste pytanie. Co zmieniło się w ciągu doby?. Inny­mi słowy decyz­ja pana Woje­w­ody nie ma jakichkol­wiek pod­staw prawnych i klub na pewno ją zaskarży — stwierdz­ił nato­mi­ast, Jacek Masiota.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress