Karta Kibica prosto do domu?

Lech Poz­nań uru­chomił dzisi­aj usługę, która pozwala na wysyłkę Kar­ty Kibi­ca za pośred­nictwem Pocz­ty Pol­skiej. Możli­wość sko­rzys­ta­nia z tej usłu­gi będzie do dys­pozy­cji kibiców po wypełnie­niu for­mu­la­rza na stron­ie kartakibica.lechpoznan.pl. Koszt wysył­ki Kar­ty Kibi­ca wynosi 20 zł.

Fakt koniecznoś­ci przy­jaz­du na sta­dion w celu wyro­bi­enia Kar­ty Kibi­ca wzbudzał wiele kon­trow­er­sji. Dla osób pracu­ją­cych, a w szczegól­noś­ci tych które mieszka­ją pod Poz­naniem był to spory prob­lem. Ter­az klub wychodz­ił na prze­ciw i umożli­wia przesyłkę karty.

Usłu­ga wysył­ki doty­czy tylko kart o funkcji iden­ty­fika­cyjnej. Oso­by, które są zain­tere­sowane wyro­bi­e­niem Kar­ty Kibi­ca z funkcją płat­niczą będą musi­ały przy­jechać na stadion.

 Jak zamówić kartę kibi­ca z przesyłką do domu — krok po kroku:
1. Zaloguj się na stron­ie kartakibica.lechpoznan.pl
2. Kliknij w zakład­kę “Zamów kartę kibica”.
3. Wgraj zdję­cie z wiz­erunk­iem twarzy (zdję­cie musi być mniejsze niż 100KB oraz być w for­ma­cie JPG).
4. Zaz­nacz na dole strony zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następ­nie kliknij w “ZATWIERDŹ”.
5. Po wyświ­etle­niu się komu­nikatu o praw­idłowej rejes­tracji kliknij w “ZAMÓW KARTĘ”
6. W pod­sumowa­niu zamówienia kliknij w “ZATWIERDZKUP
7. Uzu­pełnij dane adresowe, zaak­cep­tuj reg­u­lamin sprzedaży a następ­nie kliknij w “ZATWIERDŹ”
8. Prze­jdź do płat­noś­ci i zapłać za przesyłkę swo­jej kar­ty kibica.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress