Kibice pojadą na wyjazdy. Komisja Ligi anulowała kary

kibice kociol kszoNa posiedze­niu w dniu 23 sty­cz­nia 2013 r. Komis­ja Ligi przy­chyliła się do wniosku Zarzą­du Pol­skiego Związku Pił­ki Nożnej o darowanie od rundy wiosen­nej sezonu 2012/2013 kar zakazu wyjazdów zor­ga­ni­zowanych grup kibiców na mecze piłkarskie nałożonych wobec klubów Ekstrak­lasy.

Sytu­ac­ja ta doty­czy grup kibiców sześ­ciu klubów: Lecha Poz­nań, Lechii Gdańsk, Pogo­ni Szczecin, Ruchu Chorzów, Śląs­ka Wrocław i Zagłębia Lubin.

– Komis­ja Ligi postanow­iła przy­chylić się do skierowanego przez Zarząd PZPN wniosku, który zgod­nie z intencją fed­er­acji jest wyrazem chę­ci pod­ję­cia dia­logu ze środowiskiem kibiców – mówi Piotr Jaku­bicz, prze­wod­niczą­cy Komisji Ligi. – Została ona pod­ję­ta w drodze wyjątku. Liczymy, że ten gest zostanie doce­niony przez zor­ga­ni­zowane grupy kibiców, co zna­jdzie odbi­cie w ich postaw­ie w rundzie wiosen­nej – doda­je Piotr Jaku­bicz.

Komis­ja Ligi nie roz­pa­try­wała darowa­nia kar roz­gry­wa­nia meczów bez udzi­ału pub­licznoś­ci na częś­ci lub całoś­ci obiek­tu sportowego (dru­ga część uch­wały Zarzą­du PZPN), gdyż takie sankc­je nie są nałożone w tej chwili na żaden z klubów Ekstrak­lasy.

***
Przy­pom­ni­jmy, że Komis­ja Ligi jest dzi­ała­ją­cym nieza­leżnie i nieza­w­iśle organem jurys­dyk­cyjnym pier­wszej instancji dla klubów Ekstrak­lasy. Członków Komisji Ligi powołu­je Rada Nad­zor­cza Ekstrak­lasy SA na dwulet­nią kadencję. W skład Komisji wchodzi obec­nie 5 członków oraz sekre­tarz. Wszyscy komis­arze są prak­tyku­ją­cy­mi prawnika­mi, niezwiązany­mi zawodowo z Ekstrak­lasą SA. Posiedzenia Komisji zwołu­je i prowadzi jej prze­wod­niczą­cy.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress