Kiboli wojna ze stewardami

Zostaw kibi­ca!” to hasło, wykrzyki­wane przez fanów z Kotła, coraz częś­ciej pojaw­ia się na try­bunach sta­dionu przy Buł­garskiej. Sym­pa­ty­cy Lecha w ten oraz inne sposo­by dają do zrozu­mienia, że dzi­ała­nia służ porząd­kowych i infor­ma­cyjnych pod­czas meczów im się nie podoba­ją.

Pod­czas spotka­nia z Piastem Gli­wice na try­bunach pojaw­ił się trans­par­ent „Zrób­cie porządek ze stew­ar­da­mi, albo my zro­bimy sami”. Kibole zarzu­ca­ją stew­ar­dom, że Ci przekracza­ją swo­je uprawnienia i wielokrot­nie zachowu­ją się nieod­powied­nio w sto­sunku do zasi­ada­ją­cych na try­bunach sym­pa­tyków „Kole­jorza”.

Lista przewinień służ porząd­kowych jest zdaniem kibiców duża. To przeszuki­wa­nia i przeglą­da­nia odzieży małych dzieci, zabiera­nia dzieciom napo­jów w kar­tonikach, prze­by­wanie poza teren­em sta­dionu (czyli poza miejscem odby­wa­nia się imprezy masowej), żądanie pokaza­nia kart kibi­ca przed kołowrotka­mi, brak pod­sta­wowej wiedzy nt. sta­dionu, upom­i­nanie kibiców sto­ją­cych w trak­cie meczów.

Czarę goryczy prze­lała jed­nak sytu­ac­ja, która miała miejsce pod­czas jed­nego z ostat­nich meczów, gdy stew­ard pouczał kiboli wiesza­ją­cych flagę, że prze­by­wa­ją poza miejscem wyz­nac­zonym na bile­cie. Po tym zdarze­niu fanom Lecha, którzy uczest­niczyli w tej sytu­acji grozi dwulet­ni zakaz sta­dionowy.

Kibice dali moc­no do zrozu­mienia, że oczeku­ją zami­any sposobu dzi­ała­nia stew­ardów. Te bowiem są jas­no określane i wyz­naczane przez klub. Dzię­ki sug­es­tiom kibiców dochodzi do wery­fikacji pewnych zachować służb porząd­kowych oraz infor­ma­cyjnych, jed­nak cały czas na sta­dion­ie mają miejsce kon­flik­ty pomiędzy kibi­ca­mi i stew­ar­da­mi. Również pod­czas ostat­niego meczu.

Na face­bookowym pro­filu stew­ardów Lecha Poz­nań moż­na przeczy­tać: „Stra­ch się bać, chy­ba powin­niśmy poprosić o pod­wyż­ki w związku z pod­wyższe­niem się poziomu nien­aw­iś­ci kibiców do nas.” I dalej: „Warto by było śledz­ić ten tem­at. Bo sam już nie wiem, czy mamy czuć się bez­piecznie w naszej pra­cy czy też nie.. Może trze­ba poruszyć ten tem­at od “góry” ??” (zapis ory­gi­nal­ny)

 

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress