07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
3dn.22godz.17min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kiboli wojna ze stewardami

Zostaw kibi­ca!” to hasło, wykrzyki­wane przez fanów z Kotła, coraz częś­ciej pojaw­ia się na try­bunach sta­dionu przy Buł­garskiej. Sym­pa­ty­cy Lecha w ten oraz inne sposo­by dają do zrozu­mienia, że dzi­ała­nia służ porząd­kowych i infor­ma­cyjnych pod­czas meczów im się nie podobają.

Pod­czas spotka­nia z Piastem Gli­wice na try­bunach pojaw­ił się trans­par­ent „Zrób­cie porządek ze stew­ar­da­mi, albo my zro­bimy sami”. Kibole zarzu­ca­ją stew­ar­dom, że Ci przekracza­ją swo­je uprawnienia i wielokrot­nie zachowu­ją się nieod­powied­nio w sto­sunku do zasi­ada­ją­cych na try­bunach sym­pa­tyków „Kole­jorza”.

Lista przewinień służ porząd­kowych jest zdaniem kibiców duża. To przeszuki­wa­nia i przeglą­da­nia odzieży małych dzieci, zabiera­nia dzieciom napo­jów w kar­tonikach, prze­by­wanie poza teren­em sta­dionu (czyli poza miejscem odby­wa­nia się imprezy masowej), żądanie pokaza­nia kart kibi­ca przed kołowrotka­mi, brak pod­sta­wowej wiedzy nt. sta­dionu, upom­i­nanie kibiców sto­ją­cych w trak­cie meczów.

Czarę goryczy prze­lała jed­nak sytu­ac­ja, która miała miejsce pod­czas jed­nego z ostat­nich meczów, gdy stew­ard pouczał kiboli wiesza­ją­cych flagę, że prze­by­wa­ją poza miejscem wyz­nac­zonym na bile­cie. Po tym zdarze­niu fanom Lecha, którzy uczest­niczyli w tej sytu­acji grozi dwulet­ni zakaz stadionowy.

Kibice dali moc­no do zrozu­mienia, że oczeku­ją zami­any sposobu dzi­ała­nia stew­ardów. Te bowiem są jas­no określane i wyz­naczane przez klub. Dzię­ki sug­es­tiom kibiców dochodzi do wery­fikacji pewnych zachować służb porząd­kowych oraz infor­ma­cyjnych, jed­nak cały czas na sta­dion­ie mają miejsce kon­flik­ty pomiędzy kibi­ca­mi i stew­ar­da­mi. Również pod­czas ostat­niego meczu.

Na face­bookowym pro­filu stew­ardów Lecha Poz­nań moż­na przeczy­tać: „Stra­ch się bać, chy­ba powin­niśmy poprosić o pod­wyż­ki w związku z pod­wyższe­niem się poziomu nien­aw­iś­ci kibiców do nas.” I dalej: „Warto by było śledz­ić ten tem­at. Bo sam już nie wiem, czy mamy czuć się bez­piecznie w naszej pra­cy czy też nie.. Może trze­ba poruszyć ten tem­at od “góry” ??” (zapis oryginalny)

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.