Komunikat Zarządu KKS Lech Poznań

Zarząd klubu wys­tosował komu­nikat skierowany do kibiców, który moż­na przeczy­tać poniżej. Moż­na odnieść wraże­nie, że wyni­ki sprzedaży kar­netów w sprzedaży zamkniętej i rozpoczy­na­ją­ca się jutro sprzedaż otwarta była motorem napę­dowym dla twór­ców tego oświad­czenia. Moż­na z nim zapoz­nać się poniżej.

Drodzy Kibice,

Zbliża się ter­min pier­wszego meczu w sezonie 2011/2012 na Sta­dion­ie Miejskim przy uli­cy Buł­garskiej w Poz­na­niu. Jak zauważyliś­cie dokon­al­iśmy wielu zmi­an, które mają przede wszys­tkim uświadomić Wam, że Klub KKS Lech Poz­nań zamierza dalej wal­czyć o najwyższe cele sportowe, wyko­rzys­tu­jąc przy tym ogrom­ny potenc­jał drzemią­cy w piłkarzach, prezen­tu­ją­cych jed­nocześnie wid­owiskowy styl gry.

W poprzed­nim sezonie nie udało się nam zak­wal­i­fikować do gry w europe­js­kich pucharach. Nie przewidy­wal­iśmy takiego sce­nar­iusza, ale  wyciągnęliśmy daleko idące wnios­ki  i dziś wzmoc­nieni men­tal­nie, kon­tynu­u­je­my walkę o udzi­ał w przyszłorocznej edy­cji  europe­js­kich pucharów.

Żeby jed­nak tego dokon­ać potrze­bu­je­my przede wszys­tkim Was, drodzy Kibice, którzy nie bez powodu uznawani jesteś­cie za najlep­szych kibiców w Europie. Dla nas najważniejsze jest to, że nasi piłkarze zawsze mogli na Was liczyć i że nie zaw­iedliś­cie Klubu KKS Lech Poz­nań w najważniejszych dla niego momen­tach. Real­i­zowane przez Was oprawy mec­zowe wzbudza­ły podziw za pomysłowość, roz­mach i wielkość zarówno w kra­ju, jak i zagranicą.

Zbliża się wyjątkowy dla nas czas. Rozpoczy­namy obchody Jubileuszu 90-lecia ist­nienia Klubu. Jako Zarząd KKS Lech Poz­nań dołożymy wszel­kich starań, żeby god­nie i z wielkim sza­cunkiem pode­jść do tych wyjątkowych wydarzeń. 90-lat wspól­nej budowy his­torii i potę­gi Kole­jorza połączyło nas wszys­t­kich. Z tego powodu raz jeszcze zachę­camy Was, drodzy Kibice, aże­by zewrzeć wspól­nie szere­gi i dopin­gować niebiesko-białych w obec­nym sezonie 2011/2012.
Zarząd KKS Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress