Komunikat zarządu: Zależy nam na dobru Lecha Poznań

Zarząd Lecha Poz­nań wys­tosował do kibiców tego klubu komu­nikat. — To Wy nauczyliś­cie nas, że w piłce nożnej najważniejsze są nie tylko zwycięst­wa i strzelone bram­ki — piszą władze “Kole­jr­zoa”.

Poniżej cała treść komunikatu.

Na wczo­ra­jszym posiedze­niu Rady Nad­zor­czej klubu pod­ję­ta została decyzją, że tren­er Bakero w rundzie wiosen­nej będzie pełnił funkcję szkole­niow­ca I zespołu Lecha Poz­nań. Z całą stanow­c­zoś­cią zapew­ni­amy, iż nasze ambic­je są zde­cy­dowanie więk­sze i nie satys­fakcjonu­je nas 5. miejsce w tabeli T‑Mobile Ekstrak­lasy. Jed­nocześnie zda­je­my sobie sprawę z tego, że budowa drużyny i dro­ga do sukce­su sportowego to dłu­gi i skom­p­likowany pro­ces, a my obec­nie zna­j­du­je­my się w połowie dro­gi. Dro­gi, która musi zakończyć się co najm­niej awansem do europe­js­kich pucharów, a zatem  z uwagą będziemy przyglą­dać się pra­cy całego sztabu szkole­niowego. Cel postaw­iony przed drużyną, czyli Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki sezonu 2011/2012 pozosta­je aktu­al­ny. Przed nami aż 13 spotkań i 39 punk­tów do zdoby­cia. Jesteśmy przeko­nani, że druży­na, w której gra 10 reprezen­tan­tów czy 12 zawod­ników, którzy w 2010 roku się­gali po Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki i grali w fazie grupowej Ligi Europy ma potenc­jał do sięg­nię­cia po tytuł mistrzowski.

Wszys­tkim nam zależy na dobru Lecha Poz­nań i każdy z nas chci­ał­by widzieć go na najwyższym miejs­cu w tabeli. To Wy- kibice tworzy­cie siłę poz­nańskiego klubu, a my jesteśmy dum­ni z tego, że może­my być jego częś­cią. Wspól­nie przeży­wal­iśmy niezwyk­le chwile, gdy każdego z nas rozpier­ała duma z tego, że może­my siebie nazwać kibi­ca­mi Kole­jorza. Razem się­gal­iśmy po Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki, razem jeździl­iśmy za drużyną po Europie. Wielokrot­nie udowad­nial­iś­cie swo­je przy­wiązanie do klubu, byliś­cie z nim na dobre i na złe. To Wy nauczyliś­cie nas, że w piłce nożnej najważniejsze są nie tylko zwycięst­wa i strzelone bram­ki. Równie ważny jest wspól­ny cel i wartoś­ci, które jed­noczą nas wszys­t­kich: to duma z przy­należnoś­ci do wielkiej rodziny Kole­jorza oraz chęć wspól­nego budowa­nia jego przyszłoś­ci. Tę najbliższą tworzyć będziemy już w Nowym 2012 Roku. Bądźmy razem w roku 90-lecia klubu.

Zarząd KKS Lech Poznań

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress