Lech chce wykorzystać możliwości stadionu

- Sta­diony w Polsce z reguły służą tylko do upraw­ia­nia pił­ki nożnej, jed­nak stan­dardy pow­sta­ją­cych w naszych kra­ju mają znacznie więk­szą funkcjon­al­ność, którą chce­my wyko­rzys­tać. Mamy taką możli­wość, aby prowadz­ić na sta­dion­ie inną dzi­ałal­ność, tak, aby w pełni wyko­rzys­tać jego potenc­jał — tłu­maczy Karol Klimczak.

Prezes Lecha zapowiedzi­ał w najbliższym cza­sie wiele zmi­an na Sta­dion­ie Miejskim. Od wrześ­nia „Kole­jorz” jest oper­a­torem obiek­tu, jed­nak jeszcze nie może w pełni wyko­rzys­tać wszys­t­kich możli­woś­ci związanych z tą funkcją. — Turniej Mis­tr­zostw Europy powodu­je, że kil­ka rzeczy się opóźni, dopiero po jego zakończe­niu będziemy mogli wyko­rzys­tać m.in. try­bunę nr 3 na cele komer­cyjne — zaznaczył.

Władze klubu już ter­az jed­nak chcą w miarę sposob­noś­ci możli­woś­ci, jaki daje im pra­wo do zarządza­nia obiek­tem. — Już w pro­jek­cie zawarte zostały kwest­ie związane z w pełnym wyko­rzys­taniem wielu powierzch­ni. Sam jestem zdzi­wiony, że częs­totli­woś­ci i zas­tosowanie tego sta­dionu jest tak duże — zauważa Karol Klimczak.

W kwiet­niu na Buł­garskiej odbędzie się forum gospo­darskie, ale już ter­az odby­wa­ją się w sky­box­ach rady nad­zor­cze, spotkanie biz­ne­sowe i inne imprezy. Każdy może wyna­jąć te pomieszczenia nie tylko na mecze piłkarskie, ale również na pry­watne spotka­nia, a ceny naj­mu zaczy­na­ją się od 90 zł za godzinę.

- Realia niemieck­ie są dobrym odw­zorowaniem możli­woś­ci sta­dionów. Tam raz na dwa trzy lata odby­wa się jeden, cza­sa­mi dwa kon­cer­ty. My ter­az, w ubiegłą niedzielę, goś­cil­iśmy pro­gram „Bit­wa na Głosy”. Już niedłu­go będzie moż­na obe­jrzeć elim­i­nac­je, które miały miejsce na sta­dion­ie w telewiz­ji, a to także dobra pro­moc­ja sta­dionu – pod­kreśla prezes.

Na Sta­dion­ie Miejskim jest możli­wość wyna­ję­cia 42 sky­boxów, w których moż­na oglą­dać mecze „Kole­jorza”. Do tej pory z tej usłu­gi sko­rzys­tało 54 firmy, a 26 tysię­cy goś­ci korzys­tało z opcji Hos­pi­tal­i­ty, która jest skierowana do klien­tów biz­ne­sowych. – Przewidu­je­my, że na rundę wiosen­ną sprzedamy 50% lóż, który­mi dys­ponu­je­my. Z doświad­czenia wiemy, że na naj­ciekawsze mecze mamy wszys­tkie pomieszczenia zarez­er­wowane. Tak może być w tej rundzie w przy­pad­ku meczów z Wisłą, Śląskiem oraz Polonią – doda­je Agniesz­ka Błaszczak, reprezen­tu­ją­ca dzi­ał Hos­pi­tal­i­ty Lecha Poznań.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress