Lech ma nowego rzecznika

borowicz lukaszŁukasz Borow­icz został nowym rzecznikiem pra­sowym KKS Lech Poz­nań. Doty­chczas był znany z ante­ny telewiz­ji WTK, w której przez ostat­nie lata pra­cow­ał jako dzi­en­nikarz sportowy i prowadz­ił między inny­mi pro­gramy poświę­cone Kole­jor­zowi. Zastąpił na stanowisku Joan­nę Dzios, która w sty­czniu zakończyła współpracę z klubem.

Łukasz Borow­icz ma 29 lat i pochodzi z Poz­na­nia. Jest absol­wen­tem europeisty­ki na Uni­w­er­syte­cie im. Adama Mick­iewicza w Poz­na­niu. Swo­ją kari­erę poświę­cił jed­nak sportowi i dzi­en­nikarst­wu. Swo­je pier­wsze kro­ki w tej dziedzinie staw­iał w stu­denckim radiu Afera prowadząc między inny­mi audy­c­je „Afera z Buł­garskiej” czy „Sport­ing Klub Afera”.

Przez ostat­nie 5 lat był prezen­terem, reporterem i wydaw­cą ser­wisów sportowych w telewiz­ji WTK. Był też autorem wielu pro­gramów sportowych, również o Kole­jorzu. Prowadz­ił choć­by „Stu­dio Buł­gars­ka” i „Stu­dio Buł­gars­ka Live”. Pod­czas turnieju Lech Cup i Lech Con­fer­ence w 2012 roku pełnił funkcję kon­fer­an­sjera.

- Bard­zo cieszy mnie możli­wość pra­cy w Lechu Poz­nań. To świetne miejsce do roz­wo­ju i real­i­zowa­nia samego siebie. Jestem przeko­nany, że umiejęt­noś­ci nabyte w ostat­nich lat­ach w poz­nańs­kich medi­ach, ter­az wzbo­ga­cone nowy­mi doświad­czeni­a­mi, poz­wolą na owoc­ną i długą współpracę – zdradza Łukasz Borow­icz.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress