Lech niewykorzystuje stałych fragmentów gry

Lech Poz­nań jest jed­nym z tych zespołów, które w więk­szoś­ci spotkań dłużej otrzy­mu­ją się przy piłce, prowadzą atak pozy­cyjny, a najwięk­sze zagroże­nie stwarza­ją ze stałych frag­men­tów gry. Stwarza­ją, albo, jak w przy­pad­ku „Kole­jorza”, powin­ny stwarzać, ponieważ piłkarze Jose Mari Bakero tego atu­tu nie potrafią wyko­rzys­tać i zdoby­wać bramek właśnie po stałych frag­men­tach gry.

O tym, że są one jed­nym z najłatwiejszych sposobów do zdoby­cia gola nie trze­ba niko­go przekony­wać, ponieważ pon­ad 1/3 bramek zdoby­tych w T-Mobile Ekstrak­lasie padła właśnie w efek­cie roze­gra­nia stałego frag­men­ty gry.

Lid­er roz­gry­wek aż dwanaś­cie bramek zdobył w ich kon­sek­wencji. Poz­na­ni­a­cy zaled­wie pięć. Najlep­szy w tej statystyce Ruch Chorzów trzy­nas­tokrot­nie wyko­rzysty­wał stałe frag­men­ty gry do poko­na­nia bramkarza rywali.

Kole­jorz” uczynił to trzy razy po dobrym roze­gra­niu rzu­tu rożnego, a dwukrot­nie po rzu­cie wol­nym. Łącznie Poz­na­ni­a­cy zdobyli 29 bramek, a więc tych pięć zdoby­tych dzię­ki stałym frag­men­tom gry stanow­ią jedynie 17,24 % wszys­t­kich goli. Jedynie Polo­nia Warsza­wa ma gorszy, bo zaled­wie 10%, wynik. Najlep­szy posi­a­da Widzew Łódź, a wynosi on aż 64,29%. Wyżej wspom­ni­ana Polo­nia Warsza­wa oraz Lechia Gdańsk mają najm­niej zdoby­tych bramek po stałych frag­men­tach gry — jedynie dwie bram­ki.

Lech jed­nak może także na stałe frag­men­ty gry spo­jrzeć w inny sposób. Jedynie trzy z dwu­nas­tu goli stracił właśnie po stałych frag­men­tach gry. To najlep­szy wynik w całej lidze, a podob­nym poszczy­cić się może również Legia Warsza­wa.

Dla zespołów gra­ją­cych fut­bol pozy­cyjny, taki bilans nie jest korzyst­ny. Lech bowiem częs­to wykonu­je stałe frag­men­ty gry, szczegól­nie rzu­tu wolne w obrę­bie pola karnego. Gdy­by ich więk­szy odsetek przekładał się na zdoby­cze bramkowe, wtedy „szukanie faulu” w tej stre­fie boiska miało­by sens. A tak jest jedynie „zdoby­ciem terenu”, który na nic się nie przekła­da.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress