03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.17godz.21min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech nowym operatorem stadioniu

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań oraz spółko Marcelin Man­age­ment zostali dzisi­aj wiec­zorem oper­a­torem Sta­dionu Miejskiego. Kil­ka min­ut po godzinie 20 pod­pisano dzisi­aj umowę, na mocy której Lech zobow­iązał się zostać zarząd­cą obiek­tu przez najbliższe 20 lat.

Wiec­zorem na loży Super VIP na Sta­dion­ie Miejskim pojaw­iły się oso­by bezpośred­nio uczest­niczące w negoc­jac­jach i roz­mowach ws. umowy oper­a­torskiej, a więc Maciej Wandzel, prowadzą­cy z ramienia Lecha te roz­mowy, oraz Michał Pry­mas ze spół­ki Poz­nań Euro 2012. Nie zabrakło również Jac­ka Rutkowskiego oraz prezesów Lecha Poz­nań: Arka­diusza Kasprza­ka i Andrze­ja Kadzińskiego.

Po krót­kich prze­mowach prezy­den­ta mias­ta, właś­ci­ciela Lecha oraz wspom­ni­anych Macie­ja Wandzela i Michała Pry­masa doszło do pod­pisa­nia umowy. Nad prze­biegiem tego wydarzenia czuwał oczy­wiś­cie notariusz.

Po krótkiej prz­er­wie wyl­i­cy­towano 11 prac dzieci z Domu Dziec­ka nr 1 przy ul. Swo­bo­da. Na ten cel zebra­no równe 10 tysię­cy zł, a wśród szczęśli­wych licy­ta­torów znaleźli się Jacek Rutkows­ki, Maciej Wandzel, Woj­ciech Ryżyńs­ki, Ryszard Gro­bel­ny, a także spon­sorzy Lecha z firm Panopa czy Optyk Bloch.

Następ­nie obec­ni wysłuchali krótkiego kon­cer­tu Ewy Nawrot, która zaśpiewała utwory m.in. Lance’a Arm­stron­ga i Stin­ga. Na zakończe­nie prezy­dent mias­ta, Ryszard Gro­bel­ny, przedzielił sym­bol­icznie tort, z okazji pier­wszy urodzin nowo wybu­dowanego Sta­dionu Miejskiego.

Na pod­pisa­niu obec­ni byli m.in. Piotr Reiss, Bar­tosz Bosac­ki, Radosław Majchrzak, Mezo, prezy­dent Hinc czy wdowa po prezy­den­cie Frankiewiczu.

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach umowy, oper­a­tor zobow­iązu­je się do wnoszenia do kasy mias­ta czyn­szu stałego w wysokoś­ci 3 mln 100 tys. zł rocznie oraz czyn­szu zmi­en­nego, zależnego od wpły­wów z dnia mec­zowego i wynoszącego śred­nio 7,5 % wpły­wów. Dodatkowo oper­a­tor będzie płacił czyn­sz od sprzedaży praw do nazwy sta­dionu, wynoszą­cy 30% wartoś­ci wyne­gocjowanej przez niego z potenc­jal­nym spon­sorem umowy (nie mniej niż 1 mln zł rocznie).

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.