Lech Poznań i Marcelin Management operatorem podczas EURO

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment zostało wybrane na oper­a­to­ra Sta­dionu Miejskiego w cza­sie EURO 2012. Sta­dion, którym na co dzień zarządza Marcelin Man­age­ment wspól­nie z POSiR, zostanie przekazany UEFA w okre­sie 11 maja do 22 czer­w­ca. W tym cza­sie, kon­sor­cjum będzie wykony­wało na rzecz UEFA wybrane usłu­gi oper­a­torskie związane z obsługą Bułgarskiej.

Zakres obow­iązków oper­a­to­ra doty­czy przede wszys­tkim zabez­pieczenia praw­idłowego funkcjonowa­nia sta­dionu w okre­sie mis­tr­zostw. Wśród funkcji, za które będzie odpowiadał oper­a­tor są między inny­mi: ochrona, stew­ard­ing, zabez­piecze­nie medy­czne, obsłu­ga tech­nicz­na, zapewnie­nie usług tele­in­for­maty­cznych oraz sprzą­tanie i gospo­dar­ka odpadami.

- Bycie oper­a­torem sta­dionu, na którym będą roz­gry­wane mecze Mis­tr­zostw Europy, to dla nas nowe wyzwanie. Powołal­iśmy grupy pro­jek­towe, które będą odpowiedzialne za poszczególne obszary funkcjonowa­nia sta­dionu pod­czas mis­tr­zostw. Wymo­gi staw­iane przez UEFA są bard­zo konkretne, a stan­dard usług jaki musimy zag­waran­tować niezwyk­le wyso­ki — mówi Bog­dan Glein­ert, prezes Marcelin Management.

Dla kon­sor­cjum, porozu­mie­nie będzie wiąza­ło się również z możli­woś­cią dostępu pra­cown­ików Lecha i Marcelin Man­age­ment do częś­ci pomieszczeń, z których na co dzień korzys­ta­ją. Biu­ra zna­j­du­jące się na parterze I try­buny zostaną w pełni prze­jęte przez UEFA. Na I piętrze pozostaną one jed­nak w więk­szoś­ci w dys­pozy­cji klubu. Dzi­ał sportu oraz sztab szkole­niowy prze­niesie się na czas UEFA EURO 2012 do obiek­tów klubu we Wronkach.

- Zda­je­my sobie sprawę z ogro­mu pra­cy, która nas czeka z tym pro­jek­tem w najbliższym cza­sie. Przede wszys­tkim trak­tu­je­my je jako szan­sę na zdoby­cie cen­nego doświad­czenia, jak również możli­wość współpra­cy z UEFA, która orga­nizu­je najbardziej prestiżowe roz­gry­w­ki piłkarskie świa­ta, czyli Ligę Mis­trzów czy Ligę Europy – doda­je Karol Klimczak.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress