01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
7dn.13godz.32min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lech ukarany przez UEFA!

Wydzi­ał Kon­troli i Dyscy­pliny UEFA ukarała Lecha Poz­nań karą 20 tysię­cy euro grzy­wny oraz meczem bez udzi­ału pub­licznoś­ci w zaw­iesze­niu w związku z zanied­ba­ni­a­mi związany­mi z przy­go­towaniem Sta­dionu Miejskiego. W związku z decyzją UEFA ist­nieje możli­wość, że klub nie dop­uś­ci do otwartej sprzedaży biletów na to spotkanie.

Powyższa decyz­ja umo­ty­wowana jest kry­ty­czną sytu­acją związaną z przy­go­towaniem Sta­dionu Miejskiego w Poz­na­niu w zakre­sie infra­struk­tu­ry zapew­ni­a­jącej bez­pieczeńst­wo kibiców na meczu — czy­tamy w komu­nika­cie na ofic­jal­nej stron­ie Lecha.

Zanied­ba­nia na jakie zwró­ciła uwagę UEFA to prob­lem doty­czą­cy orga­ni­za­cji ewakuacji kibiców ze sta­dionu, zbyt wąskie dro­gi ewakua­cyjne, zablokowane prze­jś­cia przez sto­ją­cych na schodach kibiców, zatłoc­zone wyjś­cia, a także wadli­wa numer­ac­ja krze­sełek na stadionie.

Władze klubu zapew­ni­a­ją, że wszys­tkie zanied­ba­nia leżące po stron­ie Lecha do cza­su meczu z Bragą zostaną usunięte. Na II try­bunie od najbliższego spotka­nia, zgod­nie z zalece­ni­a­mi UEFA, pojaw­ią się stewardzi.

Wydzi­ał Kon­troli i Dyscy­pliny UEFA wydał także zaoczne decyzję o możli­woś­ci zapełnienia sta­diony pod­czas meczu Ligi Europy zaled­wie w wielkoś­ci 50% pojem­noś­ci obiek­tu. Oznacza to, że ist­nieje możli­wość, że sprzedaż otwarta biletów na to spotkanie w ogóle się nie rozpocznie.

O decyzji UEFA władze klubu zostały poin­for­mowane dzisi­aj popołud­niu. W związku z zaist­ni­ałą sytu­acją pod­jęły już kro­ki, zmierza­jące do wyjaśnienia sytu­acji. Sprawa doty­czą­ca sprzedaży biletów na mecz Ligi Europy wyjaśni się wkrótce o czym, jak zapew­nia klub, kibice zostaną niezwłocznie powiadomieni.

Pon­ad­to w fatal­nym stanie jest murawa na Sta­dion­ie Miejskim. Przy­pom­ni­jmy, że duża ilość niepraw­idłowoś­ci w trak­cie mod­ern­iza­cji sta­dionu była powo­dem zwol­nienia Janusza Rajew­skiego z funkcji dyrek­to­ra POSiR‑u.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.