07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.18godz.16min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List kibiców do Jacka Rutkowskiego

Kibice Lecha wys­tosowali kil­ka dni temu list do właś­ci­ciela “Kole­jorza”. - Kibice Lecha Poz­nań prag­ną niniejszym przekazać wyrazy swo­jego najwyższego zaniepoko­je­nia obec­ną sytu­acją w klu­bie — piszą sym­pa­ty­cy zespołu z Buł­garskiej. Poniżej prezen­tu­je­my treść całego lis­tu, jaki został przesłany Jack­owi Rutkowskiemu.

Pan Jacek Rutkowski
Prezes Rady Nadzorczej
KKS Lech Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

W naw­iąza­niu do apelu Zarzą­du Lecha Poz­nań do kibiców oraz w związku ze zbliża­ją­cym się okre­sem przy­go­towań do rundy wiosen­nej sezonu 2011/2012, Kibice Lecha Poz­nań prag­ną niniejszym przekazać wyrazy swo­jego najwyższego zaniepoko­je­nia obec­ną sytu­acją w klu­bie. Zwracamy się z uprze­jmą prośbą o pod­ję­cie pil­nych dzi­ałań napraw­czych na rzecz przy­wróce­nia naszej ukochanej drużyny na tory roz­wo­ju i umac­ni­a­nia jej pozy­cji zarówno w kra­ju, jak i na sce­nie europe­jskiej. Z przykroś­cią stwierdza­my, że ostat­nie decyz­je Zarzą­du KKS Lech Poz­nań nie wyda­ją się przy­bliżać nas do tego celu.

Wyni­ki, jakie osią­ga zespół Lecha Poz­nań pod kierown­ictwem obec­nego tren­era uzna­je­my za daleko niesatys­fakcjonu­jące i niewspółmierne do możli­woś­ci zespołu. Bezre­fleksyjne i pełne samozad­owole­nia wypowiedzi tren­era nie dają nam nieste­ty nadziei na poprawę gry Lecha w najbliższych miesią­cach. Jeśli kibice mają poważnie trak­tować wyz­nac­zone przez Pana cele zespołu, to nie mogą nie reagować widząc jak odd­ala­ją się powoli wszys­tkie z nich. Nie mogą mil­czeć gdy ich najwięk­szy skarb zami­ast odbić się od tram­poliny mis­tr­zost­wa, rozmienia swój sukces na drob­ne. Gdy zami­ast wyko­rzys­tać nadarza­ją­cy się moment i rozwinąć skrzy­dła w sprzy­ja­ją­cych wia­tra­ch, wraca do eta­pu budowy drużyny (o czym wspom­i­na Zarząd w apelu do kibiców). Gdy zami­ast, korzys­ta­jąc z potenc­jału i doświad­czenia, umac­ni­ać swo­ją pozy­cję w Europie, błą­ka się w środ­ku ligowej tabeli i zaprzepaszcza kole­jne szanse na udzi­ał w europe­js­kich roz­gry­wkach. A prze­cież wyni­ki zespołu to najwięk­szy magnes dla kibiców. To dobra druży­na przy­cią­ga na try­buny tłumy, a nie apele o przy­by­cie na stadion.

W naszej oce­nie powo­dem obec­nych prob­lemów drużyny Lecha jest między inny­mi niewłaś­ci­wa reakc­ja na zdoby­cie Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki i brak znaczą­cych wzmoc­nień zespołu w okre­sie poprzedza­ją­cym walkę o Ligę Mis­trzów. Utrzymy­wanie sytu­acji, w której najlep­si zawod­ni­cy są sprzedawani bez zapewnienia odpowied­nich zmi­en­ników, czyli fak­ty­czne osłabi­an­ie zespołu, nie przy­bliża nas na krok do real­iza­cji celu postaw­ionego i deklarowanego przez Pana w znanym stwierdze­niu „Idziemy na Championa”.

To zwycięst­wa napędza­ją sprzedaż biletów. To jakość zespołu i osią­gane wyni­ki powin­ny być pri­o­ry­tetem dla Zarzą­du i to one przynoszą wyni­ki finan­sowe. Winą za brak zain­tere­sowa­nia kup­nem kart wstępu nie moż­na obar­czać kibi­ca i łudz­ić się, że porusza­jąc jego sum­ie­nie poprawi się wyni­ki sprzedaży. Winę za brak zain­tere­sowa­nia zaku­pem kar­netów ponosi bowiem wyłącznie Zarząd KKS Lech Poz­nań. Posi­a­da on wszelkie instru­men­ty – ksz­tał­tu­jąc poli­tykę kadrową, cenową i infor­ma­cyjną – by zapewnić nieprze­brane tłumy na każdym meczu Lecha. Tym­cza­sem obser­wu­je­my niezrozu­mi­ały brak elasty­cznoś­ci w ksz­tał­towa­niu cen kart wstępu oraz niedowład dzi­ałań mar­ketingowych. Brak wzmoc­nień zespołu, zapaść scoutin­gu, brak ele­men­tarnej kul­tu­ry sto­sunków między­ludz­kich, czego efek­tem jest trwały abs­mak po rozs­ta­ni­ach z kluc­zowy­mi niegdyś zawod­nika­mi, czy nietrafione decyz­je per­son­alne w odniesie­niu do oso­by tren­era i dzi­ałaczy Lecha – to wszys­tko nie przy­czy­nia do pod­nisienia wiary w sukces zespołu i co najważniejsze nie budu­je społecznoś­ci Lecha Poz­nań. Sza­cunku dla ludzi, dla kibi­ca, widza, odbior­cy czy klien­ta nie da się zastąpić apelem.

Ku nasze­mu smutkowi w krę­gach kibiców pojaw­ia­ją się zapowiedzi dal­szego spad­ku frek­wencji w pro­teś­cie prze­ci­wko pra­cy Zarzą­du klubu. Decyz­ja o odstąpi­e­niu od zakupu kar­ne­tu czy bile­tu jest dla wielu fanów Lecha trud­nym a jed­nocześnie jedynym sposobem wyraże­nia swo­jego sprze­ci­wu. Nie chcąc dop­uś­cić do dal­szego pus­toszenia try­bun naszego sta­dionu, uprze­jmie apelu­je­my do Pana o ponowną wnikli­wą anal­izę sytu­acji w KKS Lech Poz­nań i pod­ję­cie wszel­kich możli­wych dzi­ałań napraw­czych w celu przy­wróce­nia Kole­jorza na tory roz­wo­ju i chwały.

Kibice Lecha Poz­nań cenią doty­chcza­sową współpracę z klubem i ufa­ją, że będzie się ona nadal znakomi­cie układać dla dobra naszego wspól­nego celu, jakim jest budowa sil­nego klubu, zdol­nego rywal­i­zować o najwyższe europe­jskie cele i w dal­szym ciągu napawać dumą nie tylko mieszkańców Wielkopol­s­ki, ale całego kra­ju. Ze swo­jej strony deklaru­je­my wzmożoną pracę na rzecz zapewnienia możli­wie najlep­szej atmos­fery na sta­dion­ie i powro­tu do sytu­acji, w której try­buny na Buł­garskiej stawały się przykła­dem dla innych europe­js­kich klubów. Będziemy z drużyną na dobre i na złe. Prag­niemy jedynie, by te dobre chwile zde­cy­dowanie domi­nowały nad zły­mi. Wszys­tkim nam zależy na Lechu i wierzymy w jego dum­ną przyszłość. Niechaj należy ona do nas. Niech zwycięża Lech.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.