01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
4dn.14godz.45min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty Wiary Lecha dotyczący nazwy stadionu

kibice kibole extreme hobby- Chcielibyśmy jed­nak zaapelować, w szczegól­noś­ci do potenc­jal­nego spon­so­ra (ktokol­wiek i kiedykol­wiek nim zostanie), aby w ofic­jal­nej nazwie sta­dionu pozostaw­ić słowo „Sta­dion” i nie zmieni­ać go na jakikol­wiek zami­en­nik, a w szczegól­noś­ci „Arenę” — piszą w liś­cie otwartym ws. potenc­jal­nej nazwy Sta­dionu Miejskiego kibice ze Sto­warzyszenia “Wiara Lecha”.

LIST OTWARTY STOWARZYSZENIAWIARA LECHA” W SPRAWIE POTENCJALNEJ NAZWY STADIONU PRZY UL. BUŁGARSKIEJ

Szanowni Państ­wo,

W związku z pojaw­ia­ją­cy­mi się infor­ma­c­ja­mi medi­al­ny­mi, o potenc­jal­nym spon­sorze, którego nazwa miała­by się znaleźć w nazwie sta­dionu przy ul. Buł­garskiej w Poz­na­niu, na którym swo­je domowe mecze roz­gry­wa Lech Poz­nań, wyrażamy zrozu­mie­nie dla obec­nie panu­jącego ducha cza­su i świa­towych trendów.

Chcielibyśmy jed­nak zaapelować, w szczegól­noś­ci do potenc­jal­nego spon­so­ra (ktokol­wiek i kiedykol­wiek nim zostanie), aby w ofic­jal­nej nazwie sta­dionu pozostaw­ić słowo „Sta­dion” i nie zmieni­ać go na jakikol­wiek zami­en­nik, a w szczegól­noś­ci „Arenę”.

Nasz apel powodowany jest dban­iem o pol­ską kul­turę i pol­s­ki język, dla którego nazwa „sta­dion” dla tego typu obiek­tów, jest najbardziej traf­na i popar­ta kilkudziesię­ci­o­let­nią trady­cją, o którą należy dbać i którą należy pielęg­nować. Wyrażamy zaniepoko­je­nie coraz powszech­niejszą w Polsce ten­dencją do zastępowa­nia trady­cyjnych wyrażeń języ­ka pol­skiego obco­języ­czny­mi zami­en­nika­mi. Uważamy, że nie ma takiej potrze­by, w szczegól­noś­ci do obiek­tu takiego, jak sta­dion przy ul. Buł­garskiej, który zawsze był, jest i pozostanie sta­dionem. Tym bardziej, że w Poz­na­niu jed­na „Are­na” już jest i w zupełnoś­ci wystar­czy, gdyż jest to nazwa odpowied­nia dla tego obiek­tu, który znacznie od sta­dionu się różni.

Nasze stanowisko wzmac­ni­amy również odwołaniem do ustawy z dnia 7 październi­ka 1999 r. o języku pol­skim, a zwłaszcza do pre­am­buły tej ustawy, w której mowa jest o języku pol­skim jako ele­men­cie nar­o­dowej tożsamoś­ci i dobru kul­tu­ry, odwoła­niu do bur­zli­wej his­torii Pol­s­ki i wal­ki zabor­ców oraz oku­pan­tów z językiem pol­skim w celu wynaradaw­ia­nia nas, ochronie tożsamoś­ci nar­o­dowej w pro­ce­sie glob­al­iza­cji oraz wkładzie, jaki język pol­s­ki stanowi w budowę różnorod­noś­ci kul­tur­owej Europy i koniecznoś­ci pode­j­mowa­nia stosownych dzi­ałań przez wszys­t­kich oby­wa­teli, organy i insty­tuc­je Rzecz­pospo­litej, w celu ochrony języ­ka polskiego.

Apelu­je­my o uwzględ­nie­nie naszego stanowiska w negoc­jac­jach z potenc­jal­nym sponsorem.

Z poważaniem
Sto­warzysze­nie „Wiara Lecha”

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.