07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
1dn.9godz.57min.
13.60 X3.50 21.91 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Lodowisko ma przyciągnąć na stadion?

Kon­sor­cjum Lecha Poz­nań i Marcelin Man­age­ment zaczęło stą­pać po niezwyk­le kruchym lodzie. W cza­sach, gdy na pol­s­kich sta­dionach prak­tyku­je się pod­ję­cie decyzji o niezamknię­ciu dachu pod­czas ulewy, oper­a­tor sta­dionu zde­cy­dował się na otwar­cie lodowiska. To ma stanąć za czwartą try­buną jeszcze przed zakończe­niem rundy jesi­en­nej, a zniknąć już w trak­cie wiosennej.

Kon­strukc­ja, której planowane postaw­ie­nie ma się urzeczy­wist­nić w połowie listopa­da, ma być zadas­zona na stałe, tak aby żaden deszcz czy śnieg nie przeszkodz­ił adep­tom łyżwiarst­wa w doskonale­niu swoich umiejęt­noś­ci. Lodowisko ma być czynne do godz. 22, a dzi­en­nie korzys­tać z niego będzie mogło 500 osób. Aby jed­nak tak się stało potrzeb­na jest zgo­da Urzę­du Mias­ta Poz­na­nia. Lech prośbę o jej wyraże­nie już wystosował.

Obiek­ty­wnie trze­ba przyz­nać, że jest to sposób do przy­ciąg­nię­cia ludzi na Buł­garską. Nie na sam sta­dion jed­nak, a jego oko­lice. Może jed­nak zachłyśnię­ci świet­ną atmos­ferą na lodowisku ludzie łyżwy zamienią na sza­li­ki i w okre­sie wiosen­nym prz­erzucą się na try­buny Sta­dionu Miejskiego.

O lodowisku wypowia­da się Kon­rad Klecha, dyrek­tor ds. oper­acji sta­dionowych i admin­is­tracji Lecha Poz­nań: — W tej częś­ci mias­ta nie ma takiego obiek­tu, stąd też w cza­sie kon­sul­tacji społecznych, najwięcej głosów kon­cen­trowało się na potrze­bie otwar­cia właśnie lodowiska. W ciągu dnia nasza ofer­ta skierowana będzie głównie do szkół, a popołud­ni­a­mi do całych rodzin. Ter­az czekamy tylko na decyzję i rusza­my z budową - przyznał

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.