Nazwa stadionu za 1,5 mln euro?

Kon­sor­cjum Lech Poz­nań i Marcelin Man­age­ment prowadzi negoc­jac­je w spraw­ie zmi­any nazwy sta­dionu. Prezes klubu zdradz­ił dzisi­aj, że prowad­zone są zaawan­sowane roz­mowy z pod­miotem, który jest zain­tere­sowany najmem nazwy, choć zain­tere­sowanych jest więcej.

- Wstęp­ne zapy­ta­nia były od kilku firm, ale ostate­cznie w grze zostały dwie-trzy. Tylko z jed­ną z nich prowadz­imy zaawan­sowane roz­mowy. Nie może­my jed­nak zag­waran­tować, że uda się negoc­jac­je sfi­nal­i­zować jeszcze przed Euro, choć było­by to dobrym posunię­ciem mar­ketingowym, mimo tego, że pod­czas tej imprezy UEFA nakazu­je zdjąć obrandowanie sta­dionu — zaz­nacza Karol Klimczak.

Fir­ma, której nazwy nie chce zdradz­ić prezes, jest zain­tere­sowana wielo­ma kwes­t­i­a­mi związany­mi z obiek­tem, dlat­ego Lech zwró­cił się do spec­jal­isty­cznej firmy z prośbą o fachową wycenę nazwy sta­dionu. - Naszym zdaniem to kwo­ta 1,5 mln euro rocznie, choć wiemy i zda­je­my sobie sprawę, że jest różni­ca pomiędzy wartoś­cią, a ceną — tłumaczy.

Dodatkową, choć równie ważną kwest­ią, jest medi­al­ność sta­dionu. — Fir­ma zain­tere­sowana jest liczbą znaków dro­gowych w Poz­na­niu, które infor­mu­ją o dojeździe na Buł­garską. Na nich prze­cież też zna­jdzie się potenc­jal­nie jej nazwa. Zwró­cil­iśmy się do Zarzą­du Dróg Miejs­kich z prośbą o uzyskanie takiej infor­ma­cji – przyz­nał prezes klubu.

30 % z kwoty uzyskanej ze sprzedaży nazwy trafi do kasy Poz­na­nia. Umowa przewidu­je jed­nak, że nie może to być mniej niż mil­ion złotych.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress