Nowy projekt — “Kibice Razem”

Kibice Razem” to pro­jekt finan­sowany przez Min­is­terst­wo Sportu i Turysty­ki. Wczo­raj dołączyło do niego Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań.

SKLP pod­pisało porozu­mie­nie z miastem Poz­nań. Pro­jekt zakła­da stworze­nie miejsc spotkań kibiców, którzy uzyska­ją pomoc w tworze­niu i real­iza­cji swoich pomysłów. Lokale mają służyć m. in. dyskusjom czy przy­go­towywa­niu mec­zowych opraw. 

Główny­mi założe­ni­a­mi pro­jek­tu “Kibice Razem” są: 

1. Pro­fesjon­al­iza­c­ja dzi­ałal­noś­ci sto­warzyszeń kibiców w zakre­sie wprowadza­nia metody zarządza­nia pro­jek­towego, budowa wiz­erunku kibi­ca, pozyski­wanie środ­ków na dzi­ałal­ność statu­tową. 

2. Wspieranie pozy­ty­wnych inic­jatyw kibiców — SKLP chce, aby społeczeńst­wo dowiedzi­ało się o akc­jach np. “Niebiesko-Biały Mikołaj” czy renowac­ja mogił Pow­stańców Wielkopol­s­kich. 

3. Naw­iązy­wanie przez sto­warzyszenia part­nerstw w mieś­cie, kra­ju oraz na świecie. 

4. Zmi­ana w opinii pub­licznej negaty­wnego wiz­erunku kibi­ca. 

5. Współpra­ca mias­ta z kibi­ca­mi. 

Celem pro­jek­tu jest zmazanie negaty­wnego wiz­erunku kibi­ca. Konkurenc­ja między kibi­ca­mi różnych drużyn ma pozostać, lecz dzię­ki inic­jaty­wie “Kibice Razem” sto­warzyszenia wspól­nie z mias­ta­mi będą dążyły do tego, aby oczyś­cić sta­diony z ele­men­tów nien­aw­iś­ci i prze­mo­cy.  Pro­jekt zakła­da, że za zasad­nicze kry­teri­um rywal­iza­cji należy przyjąć: głośny dop­ing, efek­towną oprawę czy liczeb­ny mecz wyjaz­dowy, a nie upoko­rze­nie prze­ci­wni­ka. 

Do tej pory do akcji dołączyły cztery duże mias­ta w Polsce — Warsza­wa, Gdańsk, Wrocław oraz Kraków. 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress