Obchody 94. rocznicy Bitwy o Ławicę

Sekc­ja SSL zaprasza Kiboli na obchody 94. roczni­cy Bitwy o Ław­icę, które odbędą się w najbliższą sobotę o godz. 12:00 przed pom­nikiem przy starym por­cie Ław­ica przy ul. Bukowskiej. To jed­no z najważniejszych wydarzeń Pow­sta­nia Wielkopol­skiego od wielu lat uroczyś­cie świę­towane.

Lot­nisko na Ław­icy miało bard­zo ważne znacze­nie strate­giczne pod­czas walk pow­stańczych, ponieważ w pełni kon­trolowane przez Niem­ców pozwalało im na kon­takt z Magde­burgiem. Na jego tere­nie stacjonowało ok. 200 żołnierzy. Decyzję o jego zdoby­ciu poprzed­zono roz­mowa­mi z Niem­ca­mi, którzy jed­nak nie chcieli dobrowol­nie pod­dać się i zostaw­ić całego zaopa­trzenia zna­j­du­jącego się na tere­nie lot­niska.

Wiec­zorem 5 sty­cz­nia pod­ję­to decyzję o rozpoczę­ciu oper­acji zdoby­cia Ław­icy. Akc­ja miała rozpocząć się we wczes­nych godz­i­nach poran­nych, dlat­ego już o 2 rano na miejsce wyruszyli żołnierze, którzy zajęli swo­je pozy­c­je o godz. 4:15. Jeszcze na miejs­cu, zdaniem his­to­ryków, toczyły się negoc­jac­je doty­czące kapit­u­lacji Niem­ców, pod­czas których padły pier­wsze strza­ły. W cza­sie oper­acji udało się trafić w m.in. wieżę kon­troli lotów, a dwudziestomin­u­towa wymi­ana ognia zakończyła się zdoby­ciem Ław­icy poprzez kapit­u­lację wro­ga.

Pow­stań­cy prze­jęli cały arse­nał wro­ga, w którego skład wchodz­iły samolo­ty, ben­zy­na oraz amu­nic­ja potrzeb­na na wielu frontach. Już następ­nego dnia nad Poz­nań wyle­ci­ały pier­wsze loty kon­t­role. Niem­cy w ramach rewanżu za zdoby­cie Ław­icy zbom­bar­dowali je, na co tym samym odpowiedzieli Pola­cy, którzy przy­go­towali nalot na lot­nisko we Frank­fur­cie nad Odrą. Zdoby­ty sprzęt lot­niczy został wyko­rzys­tany nie tylko pod­czas Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, ale również m.on. pod­czas Bitwy Warsza­wskiej.

To właśnie wspom­ni­ana przed chwilą Bit­wa o Ław­icę jest jed­nym z tem­atów konkur­su dla najmłod­szych, w którym ich zadaniem jest przed­staw­ie­nie wybranego wydarzenia związanego z Pow­staniem Wielkopol­skim, którego kole­jną rocznicę wybuchu obchodzil­iśmy tydzień temu.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress