Obchody 94. rocznicy Bitwy o Ławicę

Sekc­ja SSL zaprasza Kiboli na obchody 94. roczni­cy Bitwy o Ław­icę, które odbędą się w najbliższą sobotę o godz. 12:00 przed pom­nikiem przy starym por­cie Ław­ica przy ul. Bukowskiej. To jed­no z najważniejszych wydarzeń Pow­sta­nia Wielkopol­skiego od wielu lat uroczyś­cie świętowane.

Lot­nisko na Ław­icy miało bard­zo ważne znacze­nie strate­giczne pod­czas walk pow­stańczych, ponieważ w pełni kon­trolowane przez Niem­ców pozwalało im na kon­takt z Magde­burgiem. Na jego tere­nie stacjonowało ok. 200 żołnierzy. Decyzję o jego zdoby­ciu poprzed­zono roz­mowa­mi z Niem­ca­mi, którzy jed­nak nie chcieli dobrowol­nie pod­dać się i zostaw­ić całego zaopa­trzenia zna­j­du­jącego się na tere­nie lotniska.

Wiec­zorem 5 sty­cz­nia pod­ję­to decyzję o rozpoczę­ciu oper­acji zdoby­cia Ław­icy. Akc­ja miała rozpocząć się we wczes­nych godz­i­nach poran­nych, dlat­ego już o 2 rano na miejsce wyruszyli żołnierze, którzy zajęli swo­je pozy­c­je o godz. 4:15. Jeszcze na miejs­cu, zdaniem his­to­ryków, toczyły się negoc­jac­je doty­czące kapit­u­lacji Niem­ców, pod­czas których padły pier­wsze strza­ły. W cza­sie oper­acji udało się trafić w m.in. wieżę kon­troli lotów, a dwudziestomin­u­towa wymi­ana ognia zakończyła się zdoby­ciem Ław­icy poprzez kapit­u­lację wroga.

Pow­stań­cy prze­jęli cały arse­nał wro­ga, w którego skład wchodz­iły samolo­ty, ben­zy­na oraz amu­nic­ja potrzeb­na na wielu frontach. Już następ­nego dnia nad Poz­nań wyle­ci­ały pier­wsze loty kon­t­role. Niem­cy w ramach rewanżu za zdoby­cie Ław­icy zbom­bar­dowali je, na co tym samym odpowiedzieli Pola­cy, którzy przy­go­towali nalot na lot­nisko we Frank­fur­cie nad Odrą. Zdoby­ty sprzęt lot­niczy został wyko­rzys­tany nie tylko pod­czas Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, ale również m.on. pod­czas Bitwy Warszawskiej.

To właśnie wspom­ni­ana przed chwilą Bit­wa o Ław­icę jest jed­nym z tem­atów konkur­su dla najmłod­szych, w którym ich zadaniem jest przed­staw­ie­nie wybranego wydarzenia związanego z Pow­staniem Wielkopol­skim, którego kole­jną rocznicę wybuchu obchodzil­iśmy tydzień temu.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress